Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Lisabonskog ugovora o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 1649
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
COM (2019) 223 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o davanju ovlasti Italiji za vođenje pregovora i sklapanje sporazuma sa Švicarskom kojim se dozvoljava kabotaža tijekom pružanja usluga međunarodnog autobusnog putničkog prijevoza između pograničnih regija tih dviju zemalja 13.05.2019.
COM (2019) 221 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o davanju ovlasti Njemačkoj za izmjenu važećeg bilateralnog sporazuma o cestovnom prijevozu sa Švicarskom kako bi se dozvolila kabotaža tijekom pružanja usluga međunarodnog cestovnog autobusnog putničkog prijevoza između pograničnih regija tih dviju zemalja 13.05.2019.
JOIN (2019) 7 Zajedničko izvješće Europskom parlamentu i Vijeću - Posebno upravno područje Makao: Godišnje izvješće za 2018. 08.05.2019.
COM (2019) 211 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata koje su dodijeljene Komisiji na temelju Uredbe (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o smjernicama Unije za razvoj transeuropske prometne mreže i stavljanju izvan snage Odluke br. 661/2010/EU 06.05.2019.
COM (2019) 215 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi radova u okviru programa pomoći za razgradnju nuklearnih postrojenja u Bugarskoj, Litvi i Slovačkoj 2018. i prethodnih godina 02.05.2019.
COM (2019) 218 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, vijeću, europskom gospodarskom i socijalnom odboru i odboru regija - Europa u svibnju 2019.: pripreme za ujedinjeniju, snažniju i demokratskiju Uniju u sve nesigurnijem svijetu Doprinos Europske komisije neslužbenom sastanku čelnika EU-27 u Sibiuu (Rumunjska) 9. svibnja 2019. 02.05.2019.
COM (2019) 210 Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1388/2013 o otvaranju autonomnih carinskih kvota Unije za određene poljoprivredne i industrijske proizvode i upravljanju njima 02.05.2019.
COM (2019) 203 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi odredaba Uredbe (EU) 2015/2120 koje se odnose na pristup otvorenom internetu 30.04.2019.
COM (2019) 214 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o rashodima EFJP-a Sustav ranog upozoravanja br. 1-3/2019 30.04.2019.
COM (2019) 300 Nacrt izmjene Proračuna br. 1. za Opći proračun za 2019. kojim se unosi višak iz Financijske godine 2018. 30.04.2019.
COM (2019) 207 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Odboru za suradnju osnovanom Sporazumom o suradnji i carinskoj uniji između Europske ekonomske zajednice i Republike San Marino u pogledu primjenjivih odredaba o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i aranžmana za uvoz ekoloških proizvoda 30.04.2019.
COM (2019) 196 Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija i Revizorskom sudu - Strategija Komisije za borbu protiv prijevara: pojačano djelovanje radi zaštite proračuna EU-a 29.04.2019.
COM (2019) 204 Prijedlog odluke Vijeća o pristupanju Salomonovih Otoka Privremenom sporazumu o partnerstvu između Europske zajednice, s jedne strane, i pacifičkih država, s druge strane 29.04.2019.
COM (2019) 199 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Zajedničkom odboru osnovanom Okvirnim sporazumom o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Filipina, s druge strane, u pogledu donošenja odluka o poslovniku Zajedničkog odbora i opisa poslova specijaliziranih pododbora 29.04.2019.
COM (2019) 187 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Zajedničke izjave i zajedničkog pristupa u pogledu mjesta sjedišta decentraliziranih agencija 26.04.2019.
COM (2019) 192 Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost i Direktive 2008/118/EZ o općim aranžmanima za trošarine u pogledu obrambenih napora unutar okvira Unije 26.04.2019.
COM (2019) 191 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Treće izvješće o procjeni provedbe Direktive o jačanju sigurnosne zaštite luka 25.04.2019.
COM (2019) 186 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija - Učinkovitije donošenje odluka u području socijalne politike: utvrđivanje područja za poboljšan prelazak na glasovanje kvalificiranom većinom 24.04.2019.
COM (2019) 188 izvješće komisije europskom parlamentu i vijeću o vanjskoj aktivnosti EIB-a s proračunskim jamstvom EU-a u 2017. 23.04.2019.
COM (2019) 189 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Zajedničkom odboru EU-a i zemalja zajedničkog provoza (ZZP) osnovanom Konvencijom od 20. svibnja 1987. o zajedničkom provoznom postupku u pogledu izmjena te Konvencije 23.04.2019.
JOIN (2019) 6 Zajednička Komunikacija Europskom parlamentu i Vijeću - Europska unija, Latinska Amerika i karipske zemlje: zajedničkim snagama za zajedničku budućnost 23.04.2019.
COM (2019) 178 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Bolja regulativa: analiza stanja i nastavak naše obveze 17.04.2019.
COM (2019) 183 Izvješću Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Godišnje izvješće za 2017. o provedbi uredbe (ez) br. 300/2008 o zajedničkim pravilima u području zaštite civilnog zračnog prometa 16.04.2019.
COM (2019) 149 Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Pregled aktivnosti u području okoliša 2019.: Europa koja štiti svoje građane i poboljšava kvalitetu njihova života 16.04.2019.
COM (2019) 179 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću Izuzeća koja su odobrile države članice na temelju Uredbe (EU) br. 181/2011 o pravima putnika u autobusnom prijevozu i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 12.04.2019.
COM (2019) 181 Prijedlogu uredbe Vijeća o stajalištu koje će se zauzeti u ime Europske unije u Radnoj skupini za oznake zemljopisnog podrijetla osnovanoj Sporazumom o slobodnoj trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane, u pogledu donošenja njezina poslovnika 12.04.2019.
COM (2019) 169 Izvješće Komisije Vijeću - Evaluacija Preporuke Vijeća o integriranju dugotrajno nezaposlenih osoba na tržište rada 11.04.2019.
COM (2019) 194 Prijedlog odluke Vijeća o izmjeni Odluke (EU) 2019/274 o potpisivanju, u ime Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju 11.04.2019.
COM (2019) 174 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Treće godišnje izvješće o Instrumentu za izbjeglice u Turskoj 10.04.2019.
COM (2019) 145 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom Vijeću i Vijeću - Osamnaesto izvješće o napretku prema uspostavi učinkovite i istinske sigurnosne unije Popis zakonodavnih inicijativa 10.04.2019.
COM (2019) 195 Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija i Europskoj investicijskoj banci - Razmatranje učinka povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije bez sporazuma: koordinirani pristup Unije Ribolovne aktivnosti Koordinirani pristup za slučaj povlačenja Ujedinjene Kraljevine bez dogovora 10.04.2019.
COM (2019) 184 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Konvencije za očuvanje lososa u sjevernom Atlantiku u pogledu zahtjeva za pristup toj konvenciji koji je podnijela Ujedinjena Kraljevina 10.04.2019.
COM (2019) 173 Prijedlog uredbe Vijeća o raspodjeli ribolovnih mogućnosti na temelju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Gvineje Bisau (2019.–2024.) 10.04.2019.
COM (2019) 172 Prijedlogu odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Unije, i privremenoj primjeni Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Gvineje Bisau (2019.–2024.) 10.04.2019.
COM (2019) 171 Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Gvineje Bisau (2019.–2024.) 10.04.2019.
COM (2019) 224 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Ocjena napretka država članica u postizanju nacionalnih ciljeva energetske učinkovitosti do 2020. i u provedbi Direktive o energetskoj učinkovitosti u skladu s člankom 24. stavkom 3. Direktive o energetskoj učinkovitosti 2012/27/EU za 2018. 09.04.2019.
COM (2019) 225 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Izvješće o napretku u području obnovljive energije 09.04.2019.
COM (2019) 166 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o provedbi i utjecaju na okoliš i funkcioniranje unutarnjeg tržišta Direktive 2006/66/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. o baterijama i akumulatorima i o otpadnim baterijama i akumulatorima te stavljanju izvan snage Direktive 91/157/EEZ 09.04.2019.
COM (2019) 175 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Europskom odboru regija i Europskoj investicijskoj banci - Četvrto izvješće o stanju energetske unije 09.04.2019.
COM (2019) 176 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Europskom odboru regija i Europskoj investicijskoj banci Razvoj strateškog vrijednosnog lanca baterija u Europi 09.04.2019.
COM (2019) 177 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Učinkovitije i demokratskije donošenje odluka u okviru energetske i klimatske politike EU-a 09.04.2019.
COM (2019) 168 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Izgradnja povjerenja u antropocentričnu umjetnu inteligenciju 08.04.2019.
COM (2019) 146 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na 18. zasjedanju Konferencije stranaka Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES CoP18) 05.04.2019.
COM (2019) 162 Izvješće Komisije Europskom Parlamentu i Vijeću o provedbi Direktive 2003/86/EZ o pravu na spajanje obitelji 04.04.2019.
COM (2019) 163 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Daljnje jačanje vladavine prava u Uniji Trenutačno stanje i mogući sljedeći koraci 04.04.2019.
COM (2019) 167 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Međunarodnom vijeću za žitarice u pogledu produženja Konvencije o trgovini žitaricama iz 1995. 04.04.2019.
COM (2019) 170 Komunikacija Komisije - Pojačani nadzor – Grčka, travanj 2019. 03.04.2019.
COM (2019) 164 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o aktivnostima mreže EURES od siječnja 2016. do lipnja 2018. Dostavlja se u skladu s člankom 33. Uredbe 2016/589 02.04.2019.
COM (2019) 165 Preporuka za odluku Vijeća o dopuni pregovaračkih smjernica za Razvojni plan iz Dohe u pogledu plurilateralnih pregovora o pravilima i obvezama u elektroničkoj trgovini 02.04.2019.
COM (2019) 160 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o Direktivi 2011/98/EU o jedinstvenom postupku obrade zahtjeva za izdavanje jedinstvene dozvole za boravak i rad državljanima trećih zemalja na državnom području države članice te o zajedničkom skupu prava za radnike iz trećih zemalja koji zakonito borave u državi članici 01.04.2019.