Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Ugovora iz Lisabona o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 2371
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
COM (2020) 607 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Strategija EU-a za učinkovitiju borbu protiv seksualnog zlostavljanja djece 30.07.2020.
COM (2020) 606 Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Agenda i akcijski plan EU-a za borbu protiv droga 2021.–2025. 30.07.2020.
COM (2020) 325 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Treće izvješće u okviru mehanizma suspenzije viza 29.07.2020.
COM (2020) 356 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća o donošenju uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1129 i Direktive (EU) 2019/1937 te o donošenju direktive o izmjeni Direktive 2014/65/EU o tržištu financijskih instrumenata Ova Komunikacija odnosi se na dokumente COM(2018) 113 final - 2018/0048(COD) i COM(2018) 99 final - 2018/0047(COD). 29.07.2020.
COM (2020) 341 Prijedlogu odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Unije, Dobrovoljnog sporazuma o partnerstvu između Europske unije i Republike Hondurasa o provedbi zakona, upravljanju i trgovini u području šuma pri uvozu proizvoda od drvne sirovine u Europsku uniju 29.07.2020.
COM (2020) 340 Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju Dobrovoljnog sporazuma o partnerstvu između Europske unije i Republike Hondurasa o provedbi zakona, upravljanju i trgovini u području šuma pri uvozu proizvoda od drvne sirovine u Europsku uniju 29.07.2020.
COM (2020) 300 Nacrt godišnjeg proračuna Unije za financijsku godinu 2021. - Opći uvod - Opći račun rashoda - Opći račun prihoda - Račun prihoda i rashoda po dijelovima 28.07.2020.
COM (2020) 622 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o ovlašćivanju Francuske da u pregovorima dogovori sporazum o dopuni postojećeg bilateralnog ugovora s Ujedinjenom Kraljevinom koji se odnosi na izgradnju i upravljanje podmorskim tunelom ispod Engleskog kanala koje provode privatni koncesionari 27.07.2020.
COM (2020) 623 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2016/798 u pogledu primjene pravila o sigurnosti željeznica i interoperabilnosti željezničkog sustava na podmorski tunel ispod Engleskog kanala 27.07.2020.
COM (2020) 334 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Direktive 2010/75/EU o industrijskim emisijama (integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja) 24.07.2020.
COM (2020) 305 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o preispitivanju Direktive 2016/681 o uporabi podataka iz evidencije podataka o putnicima (PNR) u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela 24.07.2020.
COM (2020) 332 Prijedlog odluke Vijeća kojom se Francuskoj odobrava primjena snižene stope određenih neizravnih poreza na „tradicionalni” rum proizveden u Guadeloupeu, Francuskoj Gijani, Martiniqueu i Réunionu 24.07.2020.
COM (2020) 329 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru Regija - Novi pristup Pomorskoj strategiji za Atlantik – Akcijski plan za područje Atlantika 2.0 Ažurirani akcijski plan za održivo, otporno i konkurentno plavo gospodarstvo u atlantskoj regiji Europske Unije 23.07.2020.
COM (2020) 331 Prijedlog provedbene Odluke Vijeća o izmjeni Provedbene odluke 2012/232/EU kojom se Rumunjskoj odobrava primjena mjera odstupanja od članka 26. stavka 1. točke (a) te članka 168. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 23.07.2020.
JOIN (2020) 13 Zajedničko izvješće Europskom parlamentu i Vijeću posebno upravno područje Hong Kong: Godišnje izvješće za 2019. 22.07.2020.
JOIN (2020) 12 Zajedničko izvješće Europskom parlamentu i Vijeću posebno upravno područje Makao: Godišnje izvješće za 2019. 22.07.2020.
COM (2020) 326 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću Ocjena napretka država članica u postizanju nacionalnih ciljeva energetske učinkovitosti do 2020. i u provedbi Direktive o energetskoj učinkovitosti u skladu s člankom 24. stavkom 3. Direktive o energetskoj učinkovitosti 2012/27/EU za 2019. 20.07.2020.
COM (2020) 324 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Pripreme za promjene Komunikacija o pripravnosti za kraj prijelaznog razdoblja u odnosu između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine 20.07.2020.
COM (2020) 328 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o izmjeni Provedbene odluke Vijeća 2013/680/EU kojom se Kraljevini Danskoj i Kraljevini Švedskoj odobrava produljenje primjene posebne mjere odstupanja od članaka 168., 169., 170. i 171. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 20.07.2020.
COM (2020) 327 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Revizorskom sudu o jamstvenom fondu za vanjska djelovanja i upravljanju njime u 2019. 17.07.2020.
COM (2020) 323 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prekograničnim plaćanjima u Uniji (kodificirani tekst) (Tekst značajan za EGP) 17.07.2020.
COM (2020) 316 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Aktivnosti istraživanja i tehnološkog razvoja u EU-u i praćenje programa Obzor 2020. u 2019. 15.07.2020.
COM (2020) 317 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o usklađenosti Europskog tijela za bankarstvo sa zahtjevom o mjestu njegova sjedišta 15.07.2020.
COM (2020) 312 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Akcijski plan za pravedno i jednostavno oporezivanje kojim se podupire strategija oporavka 15.07.2020.
COM (2020) 313 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o dobrom poreznom upravljanju u EU-u i izvan njega 15.07.2020.
COM (2020) 318 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Pripravnost zdravstva EU-a za brzo djelovanje u slučaju izbijanja bolesti COVID-19) 15.07.2020.
COM (2020) 321 Odluka Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća 2003/77/EZ o utvrđivanju višegodišnjih financijskih smjernica za upravljanje imovinom EZUČ-a u likvidaciji i, po završetku likvidacije, imovinom Istraživačkog fonda za ugljen i čelik 15.07.2020.
COM (2020) 314 Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2011/16/EU o administrativnoj suradnji u području oporezivanja 15.07.2020.
COM (2020) 319 Prijedlog odluke Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća 2003/76/EZ o mjerama potrebnim za provedbu Protokola o financijskim posljedicama isteka Ugovora o EZUČ-u i o Istraživačkom fondu za ugljen i čelik priloženog Ugovoru o osnivanju Europske zajednice 15.07.2020.
COM (2020) 320 Prijedlog odluke Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća 2008/376/EZ o usvajanju Istraživačkog programa Istraživačkog fonda za ugljen i čelik i o višegodišnjim tehničkim smjernicama za taj program 15.07.2020.
COM (2020) 308 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera upravljanja, očuvanja i kontrole primjenjivih na području Konvencije Međuameričke komisije za tropsku tunu i o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 520/2007 14.07.2020.
COM (2020) 322 Prijedlogu urebde Vijeća o otvaranju i upravljanju autonomnim carinskim kvotama Unije za određene proizvode ribarstva za razdoblje 2021.–2023. 14.07.2020.
COM (2020) 309 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu postupka opoziva 13.07.2020.
COM (2020) 307 Izvješće Komisije - Godišnje zbirno izvješće za 2018. o provedbi FLEGT sustava za izdavanje dozvola predviđenog Uredbom (EZ) br. 2173/2005 od 20. prosinca 2005. o uspostavljanju FLEGT sustava za izdavanje dozvola za uvoz drvne sirovine u Europsku zajednicu 10.07.2020.
COM (2020) 302 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i odboru regija - Izvješće o politici tržišnog natjecanja za 2019. 09.07.2020.
COM (2020) 274 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Program vještina za Europu za održivu konkurentnost, socijalnu pravednost i otpornost 09.07.2020.
COM (2020) 277 Prijedlog preporuke Vijeća o lakšem prelasku u svijet rada – jačanju Garancije za mlade i zamjeni preporuke Vijeća od 22. travnja 2013. o uspostavi Garancije za mlade 09.07.2020.
COM (2020) 303 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2017/2408 kojom se Republici Latviji odobrava primjena posebne mjere odstupanja od članka 287. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 09.07.2020.
COM (2020) 275 Prijedlogu preporuke Vijeća o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju za održivu konkurentnost, socijalnu pravednost i otpornost 09.07.2020.
COM (2020) 268 Izvješće Komisije europskom parlamentu, Vijeću i Revizorskom sudu - Godišnje izvješće tijelu nadležnom za davanje razrješnice o unutarnjim revizijama provedenima 2019. 08.07.2020.
COM (2020) 276 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i odboru Regija - Potpora za zapošljavanje mladih: lakši prelazak u svijet rada za novu generaciju 08.07.2020.
COM (2020) 296 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o pružanju makrofinancijske pomoći trećim zemljama 2019. 07.07.2020.
COM (2020) 293 Izvješću Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i odboru regija o provedbi i relevantnosti Plana rada Europske unije u području sporta 2017.–2020. 07.07.2020.
COM (2020) 264 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću Zaštita podataka kao jedan od stupova jačanja položaja građana i pristupa EU-a digitalnoj tranziciji – dvije godine primjene Opće uredbe o zaštiti podataka 07.07.2020.
COM (2020) 295 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Odbora za trgovinu osnovanog na temelju Privremenog sporazuma o partnerstvu između Europske zajednice, s jedne strane, i pacifičkih država, s druge strane, u pogledu izmjene određenih odredaba Protokola II. o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i metodama administrativne suradnje 07.07.2020.
COM (2020) 292 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2017/1855 kojom se Rumunjskoj odobrava primjena posebne mjere odstupanja od članka 287. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 07.07.2020.
COM (2020) 291 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru o primjeni Direktive 2014/50/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o minimalnim zahtjevima za poboljšanje mobilnosti radnika među državama članicama unaprjeđivanjem stjecanja i očuvanja prava na dopunsku mirovinu 06.07.2020.
COM (2020) 286 Izvješće Komisije Vijeću o provedbi financijske pomoći koja se pruža prekomorskim zemljama i područjima u okviru 11. europskog fonda za razvoj za 2019. 06.07.2020.
COM (2020) 424 Nacrt izmjene Proračuna br. 7. za opći Proračun za 2020. Ažuriranje prihoda (vlastita sredstva) 06.07.2020.
COM (2020) 278 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o „obvezama povjerenja u statistiku” država članica kako je propisano Uredbom (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. 03.07.2020.