Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Ugovora iz Lisabona o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 2507
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
COM (2020) 578 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o provedbi makroregionalnih strategija EU-a 23.09.2020.
COM (2020) 576 Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o izmjeni Privremenog sporazuma o partnerstvu između Europske zajednice, s jedne strane, i pacifičkih država, s druge strane, u pogledu pristupanja Nezavisne Države Samoe i Salomonovih Otoka te budućih pristupanja drugih pacifičkih otočnih država 22.09.2020.
COM (2020) 571 Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu 22.09.2020.
COM (2020) 565 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija Unija ravnopravnosti: Akcijski plan EU-a za antirasizam za razdoblje 2020.–2025. 18.09.2020.
COM (2020) 567 Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Protokola uz Ugovor o međunarodnom povremenom prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima (Interbus ugovor) u vezi s međunarodnim linijskim i posebnim linijskim prijevozom putnika običnim i putničkim autobusima 18.09.2020.
COM (2020) 566 Prijedlogu odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, Protokola uz Ugovor o međunarodnom povremenom prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima (Interbus ugovor) u vezi s međunarodnim linijskim i posebnim linijskim prijevozom putnika običnim i putničkim autobusima 18.09.2020.
COM (2020) 570 Prijedlogu odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Međunarodnoj organizaciji za vinogradarstvo i vinarstvo (OIV) 18.09.2020.
COM (2020) 563 Izmijenjeni prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju okvira za postizanje klimatske neutralnosti i o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1999 (Europski propis o klimi) 17.09.2020.
COM (2020) 575 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija i Europskoj investicijskoj banci - Godišnja strategija održivog rasta 2021. 17.09.2020.
COM (2020) 562 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Povećanje klimatskih ambicija Europe za 2030. Ulaganje u klimatski neutralnu budućnost za dobrobit naših građana 17.09.2020.
COM (2020) 495 Prijedlogu odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Vijeću članova Međunarodnog vijeća za masline (IOC) u pogledu pristupanja Republike Uzbekistana Međunarodnom sporazumu o maslinovu ulju i stolnim maslinama iz 2015. 17.09.2020.
COM (2020) 560 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću u kojem se ocjenjuje jesu li države članice ispravno identificirale sve trustove i slične pravne aranžmane uređene svojim pravom i jesu li ih podvrgnule obvezama iz Direktive (EU) 2015/849 15.09.2020.
COM (2020) 561 Izvješće Komisije o primjeni u 2019. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije 15.09.2020.
COM (2020) 494 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Prvo izvješće o provedbi višegodišnjeg plana za stokove bakalara, haringe i papaline u Baltičkom moru i za ribarstvo koje iskorištava te stokove 14.09.2020.
COM (2020) 558 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću na temelju članka 10.a stavka 5. Uredbe (EU) 2020/459 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. ožujka 2020. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 95/93 o zajedničkim pravilima za dodjelu slotova u zračnim lukama Zajednice 14.09.2020.
COM (2020) 498 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o ovlašćivanju Francuske za primjenu snižene stope poreza na električnu energiju koja se izravno dostavlja plovilima na vezu u luci u skladu s člankom 19. Direktive 2003/96/EZ 14.09.2020.
COM (2020) 497 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o ovlašćivanju Švedske za primjenu snižene stope poreza na električnu energiju koja se izravno dostavlja plovilima na vezu u luci u skladu s člankom 19. Direktive 2003/96/EZ 14.09.2020.
COM (2020) 306 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u za 2020. 11.09.2020.
COM (2020) 485 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva iz Španjolske – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors 11.09.2020.
COM (2020) 499 Prijedlog preporuke Vijeća o koordiniranom pristupu ograničavanju slobodnog kretanja kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19 11.09.2020.
COM (2020) 363 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću 31. godišnje izvješće o zaštiti financijskih interesa Europske unije i borbi protiv prijevara – 2019. 10.09.2020.
COM (2020) 490 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji u skladu s Uredbom (EZ) br. 184/2005 o statistikama Zajednice u vezi s platnom bilancom, međunarodnom trgovinom uslugama i izravnim stranim ulaganjima 10.09.2020.
COM (2020) 492 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Deseto izvješće o stanju provedbe i programima za provedbu (kako se propisuje člankom 17. Direktive Vijeća 91/271/EEZ o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda) 10.09.2020.
COM (2020) 493 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Izvješće o strateškim predviđanjima 2020. Strateško predviđanje – put prema otpornijoj Europi 10.09.2020.
COM (2020) 568 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o privremenom odstupanju od određenih odredbi Direktive 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu tehnologija koje pružatelji brojevno neovisnih interpersonalnih komunikacijskih usluga upotrebljavaju za obradu osobnih i drugih podataka u svrhu borbe protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu 10.09.2020.
COM (2020) 496 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o ukidanju carina na određene proizvode 10.09.2020.
COM (2020) 488 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Konvencije o budućoj multilateralnoj suradnji u ribarstvu sjeveroistočnog Atlantika u pogledu zahtjeva za pristup toj konvenciji koji je podnijela Ujedinjena Kraljevina i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća (EU) 2019/510 08.09.2020.
COM (2020) 414 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Zajedničkom odboru osnovanom Euro-mediteranskim privremenim sporazumom u području trgovine i suradnje između Europske zajednice, s jedne strane, i Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO) za dobrobit Palestinske samouprave na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze, s druge strane, u pogledu izmjene Protokola 3. uz taj sporazum o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje 08.09.2020.
COM (2020) 416 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Carinskom pododboru osnovanom Sporazumom o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane, u pogledu izmjene Protokola I. uz taj sporazum o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje 08.09.2020.
COM (2020) 396 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Carinskom pododboru osnovanom Sporazumom o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Moldove, s druge strane, u pogledu izmjene Protokola II. uz taj sporazum o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje 08.09.2020.
COM (2020) 393 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Vijeću za pridruživanje EU-Turska u pogledu izmjene Protokola 3. uz Odluku br. 1/98 Vijeća za pridruživanje EZ-Turska o trgovinskim aranžmanima za poljoprivredne proizvode o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje 08.09.2020.
COM (2020) 425 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Vijeću za pridruživanje osnovanom Euro-mediteranskim sporazumom o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Libanonske Republike, s druge strane, u pogledu izmjene Protokola 4. uz taj sporazum o definiciji pojma „proizvoda s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje 08.09.2020.
COM (2020) 391 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Vijeću za pridruživanje osnovanom Euro-mediteranskim sporazumom o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Arapske Republike Egipta, s druge strane, u pogledu izmjene Protokola 4. uz taj sporazum o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje 08.09.2020.
COM (2020) 406 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Vijeću za pridruživanje osnovanom Euro-mediteranskim sporazumom o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Države Izraela, s druge strane, u pogledu izmjene Protokola 4. uz taj sporazum o definiciji pojma „proizvoda s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje 08.09.2020.
COM (2020) 417 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Vijeću za pridruživanje osnovanom Euro-mediteranskim sporazumom o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Hašemitske Kraljevine Jordana, s druge strane, u pogledu izmjene Protokola 3. uz taj sporazum o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje 08.09.2020.
COM (2020) 398 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje osnovanom Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Kosova*, s druge strane, u pogledu izmjene Protokola III. uz taj sporazum o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje 08.09.2020.
COM (2020) 418 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje osnovanom Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i bivše jugoslavenske republike Makedonije, s druge strane, u pogledu izmjene Protokola 4. uz taj sporazum o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje 08.09.2020.
COM (2020) 419 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje osnovanom Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane, u pogledu izmjene Protokola 2. uz taj sporazum o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje 08.09.2020.
COM (2020) 415 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje osnovanom Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Albanije, s druge strane, u pogledu izmjene Protokola 4. uz taj sporazum o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje 08.09.2020.
COM (2020) 413 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje osnovanom Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Crne Gore, s druge strane, u pogledu izmjene Protokola 3. uz taj sporazum o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje 08.09.2020.
COM (2020) 389 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje osnovanom Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Srbije, s druge strane, u pogledu izmjene Protokola 3. uz taj sporazum o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje 08.09.2020.
COM (2020) 412 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Zajedničkom odboru osnovanom Sporazumom između Europske ekonomske zajednice i Kraljevine Norveške u pogledu izmjene Protokola 3. uz taj sporazum o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje 08.09.2020.
COM (2020) 397 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Zajedničkom odboru osnovanom Sporazumom između Europske ekonomske zajednice i Republike Islanda u pogledu izmjene Protokola 3. uz taj sporazum o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje 08.09.2020.
COM (2020) 390 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Zajedničkom odboru osnovanom Sporazumom između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije u pogledu izmjene Protokola 3. uz taj sporazum o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima upravne suradnje 08.09.2020.
COM (2020) 392 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Zajedničkom odboru osnovanom Sporazumom između Europske zajednice za ugljen i čelik i Republike Turske o trgovini proizvodima obuhvaćenima Ugovorom o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik u pogledu izmjene Protokola 1. uz taj sporazum o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje 08.09.2020.
COM (2020) 394 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Zajedničkom odboru osnovanom Sporazumom između Europske zajednice, s jedne strane, te Vlade Danske i Lokalne vlade Farskih Otoka, s druge strane, u pogledu izmjene Protokola 3. uz taj sporazum o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje 08.09.2020.
COM (2020) 426 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Zajedničkom odboru osnovanom Sporazumom o EGP-u u pogledu izmjene Protokola 4. uz taj sporazum o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje 08.09.2020.
COM (2020) 489 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o davanju odobrenja Ujedinjenoj Kraljevini da izrazi svoju suglasnost da u svoje ime bude obvezana određenim međunarodnim sporazumima koji će se primjenjivati tijekom prijelaznog razdoblja u području zajedničke ribarstvene politike Unije 08.09.2020.
COM (2020) 395 Prijedlogu odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Carinskom pododboru osnovanom Sporazumom o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te njihovih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane, u pogledu izmjene Protokola I. uz taj sporazum o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje 08.09.2020.
COM (2020) 900 Nacrt izmjene Proračuna br. 8. za Opći proračun za 2020. Povećanje odobrenih sredstava za plaćanje za Instrument za hitnu potporu radi financiranja strategije za cjepiva protiv bolesti COVID-19 i za učinak Investicijske inicijative plus kao odgovor na koronavirus 07.09.2020.