Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Ugovora iz Lisabona o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na službenim  jezicima Unije.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

U bazi dokumenata Europske unije izravno dostavljenih Hrvatskome saboru dostupni su dokumenti na hrvatskome jeziku od 18. kolovoza 2016. godine. Dokumenti se mogu pretraživati prema: ključnoj riječi (nazivu i oznaci akta), vrsti akta, datumu izravne dostave/godini, roku za provjeru načela supsidijarnosti, informaciji o stajalištu Republike Hrvatske, obrazloženom mišljenju i političkom dijalogu te području politika kojemu dokument pripada.

 

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 5129
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
COM (2024) 278 Prijedlog DIREKTIVE VIJEĆA o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu elektroničke potvrde o oslobođenju od plaćanja PDV-a 08.07.2024.
COM (2024) 518 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o postojanju prekomjernog deficita u Belgiji 08.07.2024.
COM (2024) 511 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o postojanju prekomjernog deficita u Francuskoj 08.07.2024.
COM (2024) 513 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o postojanju prekomjernog deficita u Italiji 08.07.2024.
COM (2024) 514 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o postojanju prekomjernog deficita u Malti 08.07.2024.
COM (2024) 512 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o postojanju prekomjernog deficita u Mađarskoj 08.07.2024.
COM (2024) 515 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o postojanju prekomjernog deficita u Poljskoj 08.07.2024.
COM (2024) 516 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o postojanju prekomjernog deficita u Slovačkoj 08.07.2024.
COM (2024) 277 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke (EU) (ST 10158/21 INIT; ST 10158/21 ADD 1) od 13. srpnja 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Njemačke 08.07.2024.
COM (2024) 279 Prijedlog PROVEDBENE UREDBE VIJEĆA o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 282/2011 u pogledu elektroničke potvrde o oslobođenju od plaćanja PDV-a 08.07.2024.
COM (2024) 150 Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o uspostavi Programa za europsku obrambenu industriju i okvira mjera za osiguravanje pravodobne dostupnosti i opskrbe obrambenim proizvodima („EDIP”) 08.07.2024.
COM (2024) 180 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o zajedničkom fondu za rezervacije 2023. 05.07.2024.
COM (2024) 274 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o trendovima u krivotvorenju lijekova i mjerama na temelju Direktive 2011/62/EU sastavljeno u skladu s njezinim člankom 3. 04.07.2024.
COM (2024) 268 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Osamnaesto godišnje izvješće za 2023. o provedbi pomoći Unije na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 389/2006 od 27. veljače 2006. o uspostavljanju instrumenta financijske potpore za poticanje gospodarskog razvoja turske zajednice na Cipru 04.07.2024.
COM (2024) 115 IZVJEŠĆE KOMISIJE Izvješće o politici tržišnog natjecanja za 2023. 04.07.2024.
COM (2024) 265 IZVJEŠĆE KOMISIJE VIJEĆU Dvadeseto izvješće o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 866/2004 od 29. travnja 2004. i stanju koje proizlazi iz njezine primjene za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. 04.07.2024.
COM (2024) 599 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o smjernicama za politike zapošljavanja država članica 04.07.2024.
COM (2024) 269 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o provedbi i primjeni Direktive (EU) 2019/1937 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2019. o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije 03.07.2024.
COM (2024) 610 Preporuka za PREPORUKU VIJEĆA o ekonomskim, socijalnim, strukturnim i proračunskim politikama te politikama zapošljavanja Francuske 03.07.2024.
COM (2024) 608 Preporuka za PREPORUKU VIJEĆA o ekonomskim, socijalnim, strukturnim i proračunskim politikama te politikama zapošljavanja Grčke 03.07.2024.
COM (2024) 612 Preporuka za PREPORUKU VIJEĆA o ekonomskim, socijalnim, strukturnim i proračunskim politikama te politikama zapošljavanja Italije 03.07.2024.
COM (2024) 609 Preporuka za PREPORUKU VIJEĆA o ekonomskim, socijalnim, strukturnim i proračunskim politikama te politikama zapošljavanja Španjolske 03.07.2024.
COM (2024) 264 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o potpisivanju u ime Europske unije Okvirne konvencije Vijeća Europe o umjetnoj inteligenciji, ljudskim pravima, demokraciji i vladavini prava 03.07.2024.
COM (2024) 238 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na prvim sastancima zajedničkih institucija OAKPD-a i EU-a u pogledu donošenja poslovnika zajedničkih institucija OAKPD-a i EU-a, tj. Vijeća ministara OAKPD-EU, Vijeća ministara Afrika – EU, Vijeća ministara Karibi – EU, Vijeća ministara Pacifik – EU, Odbora visokih dužnosnika na razini veleposlanika OAKPD-EU, Zajedničkog odbora Afrika – EU, Zajedničkog odbora Karibi – EU i Zajedničkog odbora Pacifik – EU 03.07.2024.
COM (2024) 602 Preporuka za PREPORUKU VIJEĆA o ekonomskim, socijalnim, strukturnim i proračunskim politikama te politikama zapošljavanja Bugarske 02.07.2024.
COM (2024) 603 Preporuka za PREPORUKU VIJEĆA o ekonomskim, socijalnim, strukturnim i proračunskim politikama te politikama zapošljavanja Češke 02.07.2024.
COM (2024) 613 Preporuka za PREPORUKU VIJEĆA o ekonomskim, socijalnim, strukturnim i proračunskim politikama te politikama zapošljavanja Cipra 02.07.2024.
COM (2024) 604 Preporuka za PREPORUKU VIJEĆA o ekonomskim, socijalnim, strukturnim i proračunskim politikama te politikama zapošljavanja Danske 02.07.2024.
COM (2024) 606 Preporuka za PREPORUKU VIJEĆA o ekonomskim, socijalnim, strukturnim i proračunskim politikama te politikama zapošljavanja Estonije 02.07.2024.
COM (2024) 607 Preporuka za PREPORUKU VIJEĆA o ekonomskim, socijalnim, strukturnim i proračunskim politikama te politikama zapošljavanja Irske 02.07.2024.
COM (2024) 605 Preporuka za PREPORUKU VIJEĆA o ekonomskim, socijalnim, strukturnim i proračunskim politikama te politikama zapošljavanja Njemačke 02.07.2024.
COM (2024) 257 Prijedlog ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o donošenju od strane Unije Sporazuma o tumačenju i primjeni Ugovora o Energetskoj povelji između Europske unije, Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica 02.07.2024.
COM (2024) 256 Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o donošenju od strane Europske zajednice za atomsku energiju Sporazuma o tumačenju i primjeni Ugovora o Energetskoj povelji između Europske unije, Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica 02.07.2024.
COM (2024) 283 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke (EU) (ST 10152/2021; ST10152/2021 ADD1) od 13. srpnja 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Grčke 02.07.2024.
COM (2024) 263 Prijedlog PROVEDBENE ODLUKE VIJEĆA o izmjeni Provedbene odluke (EU) (ST 12524/21 INIT; ST 12524/21 ADD 1) od 29. listopada 2021. o odobrenju ocjene plana za oporavak i otpornost Finske 02.07.2024.
COM (2024) 262 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji u skladu s Uredbom (EZ) br. 1069/2009 o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1774/2002 („Uredba o nusproizvodima životinjskog podrijetla”) 01.07.2024.
COM (2024) 267 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o mjerama poduzetima na temelju razrješnice za financijsku godinu 2022. 01.07.2024.
COM (2024) 254 IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Ex post evaluacija Programa Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI), uključujući završnu evaluaciju Europskog mikrofinancijskog instrumenta „Progress” (EPMF) 01.07.2024.
COM (2024) 600 KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOJ SREDIŠNJOJ BANCI, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU, ODBORU REGIJA I EUROPSKOJ INVESTICIJSKOJ BANCI Europski semestar 2024. – proljetni paket 01.07.2024.
COM (2024) 620 Preporuka za PREPORUKU VIJEĆA o ekonomskim, socijalnim, strukturnim i proračunskim politikama te politikama zapošljavanja Austrije 01.07.2024.
COM (2024) 601 Preporuka za PREPORUKU VIJEĆA o ekonomskim, socijalnim, strukturnim i proračunskim politikama te politikama zapošljavanja Belgije 01.07.2024.
COM (2024) 626 Preporuka za PREPORUKU VIJEĆA o ekonomskim, socijalnim, strukturnim i proračunskim politikama te politikama zapošljavanja Finske 01.07.2024.
COM (2024) 614 Preporuka za PREPORUKU VIJEĆA o ekonomskim, socijalnim, strukturnim i proračunskim politikama te politikama zapošljavanja Latvije 01.07.2024.
COM (2024) 615 Preporuka za PREPORUKU VIJEĆA o ekonomskim, socijalnim, strukturnim i proračunskim politikama te politikama zapošljavanja Litve 01.07.2024.
COM (2024) 616 Preporuka za PREPORUKU VIJEĆA o ekonomskim, socijalnim, strukturnim i proračunskim politikama te politikama zapošljavanja Luksemburga 01.07.2024.
COM (2024) 618 Preporuka za PREPORUKU VIJEĆA o ekonomskim, socijalnim, strukturnim i proračunskim politikama te politikama zapošljavanja Malte 01.07.2024.
COM (2024) 617 Preporuka za PREPORUKU VIJEĆA o ekonomskim, socijalnim, strukturnim i proračunskim politikama te politikama zapošljavanja Mađarske 01.07.2024.
COM (2024) 619 Preporuka za PREPORUKU VIJEĆA o ekonomskim, socijalnim, strukturnim i proračunskim politikama te politikama zapošljavanja Nizozemske 01.07.2024.
COM (2024) 621 Preporuka za PREPORUKU VIJEĆA o ekonomskim, socijalnim, strukturnim i proračunskim politikama te politikama zapošljavanja Poljske 01.07.2024.
COM (2024) 622 Preporuka za PREPORUKU VIJEĆA o ekonomskim, socijalnim, strukturnim i proračunskim politikama te politikama zapošljavanja Portugala 01.07.2024.