Simulirana sjednica Sabora za učenike srednjih škola

Simulirana sjednica sadržajno i organizacijski najzahtjevniji je program Službe za građane Hrvatskoga sabora koja se temelji na suradnji s obrazovnim institucijama i započinje pripremnim edukacijama učenika srednjih škola koji posjećuju Sabor tijekom školske godine u sklopu izvanučionične, terenske nastave iz predmetnih kurikuluma, a zaključuje se u Sabornici održavanjem simulirane sjednice učenika.

Obavijest o novom datumu održavanja 8. simulirane sjednice za učenike srednjih škola u školskoj godini 2020./2021.

8. simulirana sjednica Hrvatskoga sabora za učenike srednjih škola, zakazana za 30. ožujka 2020. godine u Sabornici Hrvatskoga sabora s početkom u 12.00 sati, zbog epidemioloških mjera u Republici Hrvatskoj, otkazana je. 

Prema novoj odluci, 8. simulirana sjednica održat će se 19. travnja 2021. godine s početkom u 12.00 sati putem videokonferencije ukoliko epidemiološka situacija ne dopusti održavanje sjednice u Sabornici.

Sjednica se održava u već dogovorenom sastavu i po utvrđenom dnevnom redu. Na 8. simuliranoj sjednici sudjeluju samo one škole koje su se prijavile za sudjelovanje na 8. sjednici u nastavnoj godini 2019./2020. kada je sjednica trebala biti održana 30. ožujka, a odgođena je zbog epidemioloških razloga.

Kako sjednica zbog pandemije Covid-19 nije održana u proljeće 2020. godine, tamo gdje su učenici u timovima škola tada bili maturanti, zamijenit će ih ove školske godine 2020./2021. novi učenici - zamjenski zastupnici, koji će ući u timove škola i u ime svojih škola raspravljati o temi utvrđenog dnevnog reda 8. Simulirane sjednice – Zakona o zaštiti životinja.

Tema rasprave na ovogodišnjoj Simuliranoj sjednici je Zakon o zaštiti životinja kojeg će učenici koji dolaze iz srednjih škola iz svih dijelova Republike Hrvatske razmatrati kao Prijedlog i konačni prijedlog zakona o kojem će provesti objedinjenu raspravu u prvom i drugom čitanju (hitni postupak).

Na Simuliranoj sjednici ove školske godine postojeći Zakon o zaštiti životinja (NN 102/2017) poslužit će kao podloga za raspravu i postaje prijedlog zakona u proceduri, a učenici - zastupnici će simulirati rad sjednice Sabora, iznošenjem stajališta radnih tijela, raspravama u ime klubova zastupnika i pojedinačnim raspravama, iznošenjem, raspravom i glasovanjem o amandmanima, sve do odlučivanja/glasovanja o tekstu konačnog prijedloga zakona, tj. donošenja zakona.

Simulirajući zastupnički rad u Hrvatskome saboru – od rada u klubovima zastupnika, u nadležnim odborima te na sjednici Sabora – učenici će na neposredan način usvojiti znanja o zakonodavnoj proceduri i tijeku donošenja zakona, što predstavlja neprocijenjivo iskustvo za svakog pojedinog učenika u podizanju razine znanja o najvišem predstavničkom i zakonodavnom tijelu Republike Hrvatske te razumijevanju njegove uloge u životu građana. Simulirana sjednica se odvija prema vlastitom Poslovniku i doprinosi razvoju demokratske političke kulture među najmlađim biračima – srednjoškolcima.   

Svi učenici-sudionici Simulirane sjednice dobit će pohvalnice, a njihovi mentori i škole zahvalnice.

Upute mentorima za pripremu učenika

Izvori učenja:
Ustav Republike Hrvatske, IV dio: Ustrojstvo državne vlasti: od čl. 71. do čl. 93., (NN 85/10 - pročišćeni tekst)
Poslovnik Hrvatskoga sabora (NN 81/2013, 113/2016, 69/2017, 29/2018 - redakcijski pročišćeni tekst)
Poslovnik Simulirane sjednice za učenike srednjih škola
Zakon o zaštiti životinja (NN 102/2017)
Prijedlog i Konačni prijedlog Zakona o zaštiti životinja P.Z.E. 147 (s prikazom amandmana)

Rok za prijave
Prijave za sudjelovanje primaju se od 20. siječnja 2020. do 7. veljače 2020. na adresu elektroničke pošte simulirana-sjednica@sabor.hr.

Povjerenstvo za provedbu Simulirane sjednice razmotrit će pristigle prijave i obavijestiti mentore o izabranim govornicima najkasnije do 2. ožujka 2020. godine.

Povjerenstvo će razmatrati pristigle prijave (govore) prema sljedećim kriterijima:
-    Preglednost u analizi razmatrane odredbe (članka, stavka) Zakona;
-    Inovativnost u prijedlozima za poboljšanje Zakona;
-    Jasnoća u obrazloženju prijedloga i potkrijepljenost prijedloga konkretnim primjerima;
-    Predloženi govor proizlazi iz istraživanja Zakona o zaštiti životinja i praksi u Republici Hrvatskoj, ali i istraživanja sličnih zakona u državama članicama EU;
-    Poštivanje zadanog vremena za izlaganje (trajanje govora)

Obrazac za prijavu

Evaluacijski obrazac za analizu zakona


Upute za prijavu
Sastavni dio prijave je ispunjen evaluacijski obrazac s opisom pripremnih aktivnosti učenika u školi (u svim stavkama) za Simuliranu sjednicu, zaključno s prijedlogom izlaganja/govora u dvije kategorije:
Kategorija A – pojedinačno izlaganje (iz saborske klupe) u trajanju do 3 minute maksimalno, uz mogućnost podnošenja amandmana
Kategorija B – izlaganje u ime kluba zastupnika ili nadležnog odbora (saborska govornica), u trajanju do 5 minuta maksimalno (mogućnost podnošenja amandmana u ime kluba ili odbora)

Napomena:
Da bi prijava škole bila valjana mora sadržavati u jednoj e-poruci 5 prijedloga govora, i to jedan govor u kategoriji B i četiri govora u kategoriji A.
Iznimno, dozvoljene su prijave s manjim brojem prijedloga govora. 

Obrazloženje teme rasprave 8. simulirane sjednice

Razlozi zbog kojih se zakon donosi:
Zakonom se utvrđuju pravila za zaštitu životinja tijekom njihova korištenja, postupanje s napuštenim i izgubljenim životinjama i njihovo držanje u skloništima do udomljenja te se određuju mjere za omogućavanje transparentne trgovine kućnim ljubimcima.

Radi zaštite dobrobiti životinja Zakonom su propisane zabrane neodgovarajućih postupanja prema životinjama, zaštita kućnih ljubimaca tijekom njihova uzgoja, držanja i prometa, zaštita životinja tijekom njihove prodaje, postupanje s napuštenim i izgubljenim životinjama, inspekcijski nadzor i prekršajne odredbe, čime se potiče odgovorno posjedovanje životinja.  

U svrhu smanjenja broja napuštenih životinja Zakonom se određuju mjere za povećanje odgovornosti posjednika životinja kroz odgovorno vlasništvo, kao i obveze jedinica lokalne odnosno područne samouprave te nadležnih tijela državne uprave za razvijanje svijesti javnosti, osobito mladih, o potrebi zaštite životinja.

Pitanja koja se zakonom rješavaju:
Zakonom se uređuje zaštita životinja tijekom korištenja, način postupanja sa životinjama, uvjeti koji su potrebni za zaštitu životinja pri držanju, uzgoju, izvođenju zahvata na životinjama, usmrćivanju, prijevozu, korištenju životinja u znanstvene svrhe, držanju životinja u zoološkim vrtovima, u cirkusima i drugim predstavama, prilikom prodaje kućnih ljubimaca te postupanje sa napuštenim i izgubljenim životinjama, inspekcijski nadzor i prekršajne odredbe te direktive koje se ovim zakonom preuzimaju u hrvatsko zakonodavstvo.
Zakon propisuje, među ostalim, i mjere u sljedećim područjima:
-    mjere zaštite životinja koje se koriste u pokusima
-    mjere zaštite životinja koje se uzgajaju i koriste u svrhu proizvodnje
-    mjere zabrane neodgovarajućih postupanja prema životinjama
-    zabrana držanja u zatočeništvu dupina
-    zabrana držanja u zatočeništvu medvjeda (osim u zoološkim vrtovima i skloništima)
-    zabrana korištenja kopitara za izvlačenje trupaca iz šuma uz određene iznimke
-    mjere zaštite životinja pri obavljanju zdravstvene zaštite i zootehničkih zahvata
-    mjere zaštite životinja pri usmrćivanju
-    uvjeti prijevoza životinja
-    mjere zaštite životinja u prirodnim staništima te divljih životinja pronađenih izvan prirodnog staništa
-    mjere odgovornog posjedovanja kućnih ljubimaca
-    mjere kontrole razmnožavanja i uzgoja kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji
-    mjere adekvatnog držanja divljih životinja u zoološkim vrtovima
-    mjere učinkovitijeg rješavanja problematike napuštenih i izgubljenih životinja
-    uloga jedinica lokalne i područne samouprave u osnivanju, radu i financiranju skloništa za napuštene i izgubljene životinje
-    mjere inspekcijskog nadzora
 
Ciljevi Simulirane sjednice:
1.    Omogućiti učenicima praktično iskustvo djelovanja zakonodavne vlasti
2.    Pružiti učenicima kroz ulogu zastupnika na Simuliranoj sjednici cjelovit uvid u rad Hrvatskoga sabora na sjednici Sabora u Sabornici kao i u rad u klubovima zastupnika i u saborskim odborima
3.    Pojasniti učenicima proces stvaranja javnih politika sve do donošenja zakona
4.    Poticanje i razvijanje političkog mišljenja i kritičnog promišljanja učenika koji se upoznaje s načinima sudjelovanja u političkim procesima, ulogom i odgovornošću vlasti, izvorima njene legitimnosti, važnošću zakonodavnog postupka i poštovanja demokratskih procedura kod donošenja zakona te važnošću poštovanja zakona koji su na snazi.

Svrha provođenja ovog edukativnog programa:
    1. Omogućiti učeniku praktično stjecanje znanja o politici kao sadržaju, političkim institucijama i političkim procesima
    2. Poticati aktivno sudjelovanje mladih u oblikovanju javnih politika i uključivanje u procese donošenja odluka

Očekivani odgojno-obrazovni ishodi:
Razvijanje posebice sljedećih kompetencija učenika:
-  kritički promišlja, analizira političke i ekonomske procese i pojave te oblikuje vlastite stavove
-  sposobnost za suradnju s drugima, kako bi ostvarili zajedničke ciljeve
-  sposobnost zagovaranja i pregovaranja
- razvoj istraživačkog duha, kreativnosti, samostalnosti, komunikacijskih vještina, motivacije za aktivno sudjelovanje (diskusije, debate)
-  razumije važnost sudjelovanja u demokratskom odlučivanju
- primjenjuje Ustav, zakone i druge propise, razlikuje institucije vlasti, uspoređuje njihove nadležnosti, razumije načelo trodiobe vlasti, parlamentarni politički sustav.
Svime ovime jača se demokratska politička kultura mladih.   

Navedeni odgojno-obrazovni ishodi ostvaruju se u sklopu kurikuluma nastavnog predmeta Politika i gospodarstvo u povezanosti s drugim predmetima i međupredmetnim temama, i to odgojno-obrazovnim kombiniranjem usvojenih sadržaja iz izvornih tekstova kao što je Ustav, zakoni, te drugi važeći dokumenti na nastavnom satu u školi, sa participiranjem učenika u izvannastavnim aktivnostima i izvanškolskim edukativnim programima poput Simulirane sjednice Sabora za učenike srednjih škola.
    „Učenik se usmjerava prema aktualnim društvenim, političkim i gospodarskim temama u neposrednom okruženju i u široj zajednici. Potiče se na samostalno pronalaženje informacija iz različitih izvora, kritičko promišljenje, raspravljanje i izgrađivanje osobnih stavova. Iniciranjem različitih projekata (primjerice, simulacija sjednice predstavničkog tijela građana) omogućuje se iskustveno učenje i individualizirani pristup poučavanja..“ (Iz Kurikuluma nastavnog predmeta Politika i gospodarstvo).   

Članovi Povjerenstva za provedbu Simulirane sjednice:
1) dr.sc. Sanja Šurina – predsjednica Povjerenstva
Služba za građane, Trg svetog Marka 3, 10 000 Zagreb
2) Zrinka Kolobarić, dipl. iur.
Služba za građane, Trg svetog Marka 3, 10 000 Zagreb
3) Dario Kovačić, mag, educ. croat. et mag. educ. hist.
Služba za građane, Trg svetog Marka 3, 10 000 Zagreb
4) Štefanko Andrić, prof.
Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca Vinkovci
Antuna Akšamovića 31, 32100 Vinkovci
5) Klaudija Vučetić, prof.
Klasična gimnazija Ivana Pavla II Zadar
Jerolima Vidulića 2, 23 000 Zadar

Tajnik Povjerenstva:
Dejan Jović, administrativni tajnik
Služba za građane, Trg svetog Marka 3, 10 000 Zagreb
 
Sjedište i adresa Povjerenstva za provedbu Simulirane sjednice
Hrvatski sabor, Služba za građane
Trg Sv. Marka 3
10 000 Zagreb
e-adresa: simulirana-sjednica@sabor.hr
Telefon: 01/6303-553, 01/4569-607, 91/4569-727, 01/4569-460
Faks: 01/6303-018  

Dosadašnje simulirane sjednice

Učenici srednjih škola na 8. simuliranoj sjednici Sabora "donijeli" Zakon o zaštiti životinja i Deklaraciju o zaštiti i očuvanju međimurskog konja

Zagreb - U Hrvatskom saboru održana je 8. simulirana sjednica Hrvatskoga sabora za učenike srednjih škola koju je videokonferencijskim putem otvorio predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
Više

Simulirana sjednica za srednjoškolce prvi put se održava putem ZOOM-a

Zagreb - Služba za građane Hrvatskoga sabora organizira 8. simuliranu sjednicu Hrvatskoga sabora za učenike srednjih škola koja će se zbog epidemiološke situacije održati videokonferencijskim putem (ZOOM) 19. travnja 2021. s početkom u 12 sati.
Više

Srednjoškolci iz 23 škole na simuliranoj sjednici raspravili "Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti"

Zagreb - U Saboru je u ponedjeljak održana sedma simulirana sjednica Sabora za učenike srednjih škola koju je organizirala Služba za građane Hrvatskoga sabora u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje.
Više

Predsjednik Sabora Jandroković dodijelio nagrade pobjednicima online kviza "Koliko poznaješ Hrvatski sabor?" i pozdravio učenike sudionike 6. simulirane sjednice Sabora

Zagreb - U Hrvatskome saboru održana je 6. simulirana saborska sjednica za učenike srednjih škola, a uoči nje predsjednik Sabora Gordan Jandroković na svečanosti je dodijelio nagrade najuspješnijim učenicima - natjecateljima online kviza "Koliko poznaješ Hrvatski sabor?"
Više

U Saboru održana 6. simulirana sjednica Hrvatskoga sabora za učenike srednjih škola

Zagreb - U ponedjeljak je u Hrvatskom saboru održana 6. simulirana sjednica za učenike srednjih škola koju je organizirala saborska Služba za građane u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje.
Više

Simulirana sjednica Hrvatskoga sabora za učenike srednjih škola 2017. godine

Peta simulirana sjednica za učenike srednjih škola okupila je 15. svibnja 2017. srednjoškolce iz 33 škole iz cijele Hrvatske i dva učenička doma iz Zagreba. Kao i svih dosadašnjih godina, srednjoškolci zastupnici predano su sudjelovali u programu sjednice. Tema rasprave na Petoj simuliranoj sjednici bila je Zakon o mirenju.
Više

Simulirana sjednica Hrvatskoga sabora za učenike srednjih škola 2016. godine

Simulirana sjednica Hrvatskoga sabora za učenike srednjih škola, sukladno ishodima Programa međupredmetnih i intedisciplinarnih sadržaja građanskog odgoja i obrazovanja, na praktičan i interaktivan način približava sadržaj pojma demokratskog građanstva našim srednjoškolcima.
Više

Simulirana sjednica Hrvatskoga sabora za učenike srednjih škola 2015. godine

Služba za građane Hrvatskoga sabora u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje organizirala je Treću simuliranu sjednicu Hrvatskoga sabora za učenike srednjih škola 25. svibnja 2015. Tema rasprave bila je sprječavanje nereda na sportskim natjecanjima.
Više

Simulirana sjednica Hrvatskoga sabora za učenike srednjih škola 2014. godine

Druga Simulirana sjednica Hrvatskoga sabora za učenike srednjih škola održana je u Hrvatskome saboru u ponedjeljak, 12. svibnja 2014. godine. Sudjelovalo je 150 učenika iz jedanaest srednjih škola iz cijele Hrvatske. Simulirana sjednica tematski se usredotočila na vrlo aktualnu i važnu problematiku korištenja europskih fondova.
Više

Simulirana sjednica Hrvatskoga sabora za učenike srednjih škola 2013. godine

Prva simulirana sjednica Hrvatskoga sabora za učenike srednjih škola održana je 13. svibnja 2013. godine u Sabornici Hrvatskoga sabora. Dokument koji su donijeli učenici osam srednjih škola iz cijele Hrvatske na 1. simuliranoj sjednici je "Prijedlog provedbenih mjera za zapošljavanje mladih".
Više