e-Doc zakonodavna baza

e-Doc je baza podataka koju je razvila i održava Informacijsko-dokumentacijska služba. U njoj se formalno i sadržajno obrađuju svi parlamentarni akti, fonogrami, zastupnička pitanja i amandmani, te pohranjuju u cjelovitom obliku, što spada u temeljne zadatke Službe.


Putem e-Doc sustava moguće je pretraživati velik broj javno dostupnih parlamentarnih materijala (prijedloga akata, izvješća radnih tijela, amandmana, zastupničkih pitanja i odgovora), kao i statističke pokazatelje zakonodavne i zastupničke aktivnosti kao što su npr. ukupan broj javljanja za riječ pojedinačnih zastupnika i članova kluba zastupnika, pregled izrečenih stegovnih mjera i podnesenih amandmana sa statusima.
Rezultati pretraživanja sadrže i poveznicu na cjelovite tekstove dokumenata, tamo gdje su oni dostupni u elektroničkom obliku.

 

Što sadrži e-Doc sustav

Akti u parlamentarnoj proceduri:

 • pregled svih relevantnih podataka o pojedinom aktu – predlagatelj, tema, usklađenost s pravnom stečevinom Europske unije, trenutačni status akta, mišljenja matičnog i zainteresiranih radnih tijela, podnesene amandmane s informacijom o tome jesu li prihvaćeni ili ne, video snimke rasprava,
 • pregled svih faza postupka donošenja – prvo, drugo ili treće čitanje, hitni ili redovni postupak, rezultati izglasavanja, objava u službenom listu,
 • pretraživanje cjelovitog teksta prijedloga akta,
 • pregled svih akata u parlamentarnoj proceduri koji se odnose na određenu temu,
 • pristup cjelovitim tekstovima svih prijedloga akata i mišljenja radnih tijela.


Transkripti rasprava na plenarnim sjednicama :

 • pretraživanje cjelovitih tekstova svih rasprava vođenih na plenarnim sjednicama,
 • pregled svih rasprava pojedinih zastupnika ili članova stranke u cjelovitom tekstu,
 • tematsko i sadržajno pretraživanje rasprava,
 • poveznicu na cjeloviti tekst svakog akta o kojem se raspravljalo te informacije o njegovoj zakonodavnoj povijesti,
 • video snimku rasprave.


Zastupnička pitanja :

- pregled cjelovitih tekstova svih zastupničkih pitanja i odgovora postavljenih u pisanom obliku ili na sjednici tijekom Aktualnog prijepodneva,
- pretraživanje prema temi ili sadržaju pitanja:

 • tko je pitao što i koga,
 • koja su pitanja postavili zastupnici neke stranke,
 • kakvi su odgovori na postavljena pitanja,
 • koja su pitanja postavljena na određenu temu (npr. obrazovanje i znanost, mirovinska politika...).

Statistički podaci o radu zastupnika i Sabora:

 • pregled aktivnosti svakog pojedinog zastupnika ili svih članova jedne stranke,
 • pregled izrečenih stegovnih mjera,
 • pregled postavljenih zastupničkih pitanja svakog pojedinog zastupnika ili svih članova jedne stranke,
 • pregled zakonodavne aktivnosti Sabora.


Svi prijedlozi akata i transkripti rasprava koji još uvijek nisu digitalizirani i/ili obrađeni u e-Docu, dostupni su na zahtjev.