Obavijest o zaštiti privatnosti posjetitelja Hrvatskoga sabora

Ovom obavijesti pružaju se informacije o prikupljanju i obradi osobnih podataka od strane Hrvatskoga sabora kao voditelja obrade i zaštiti prava te omogućava informiranu odluku o davanju osobnih podataka na prikupljanje i korištenje. Ova obavijest se odnosi isključivo na osobne podatke prikupljene u svrhu organizacije i omogućavanja posjeta u zgradi Hrvatskoga sabora te sigurnosti s ciljem ostvarivanja javnosti rada Hrvatskoga sabora.

Voditelj obrade i kontakt podaci

Hrvatski sabor
Trg svetog Marka 6
10000 Zagreb
Telefon: +385 1 6303 781
e-mail: szop@sabor.hr

Navedeni podaci, ujedno su i podaci službenika za zaštitu osobnih podataka.

Osobni podaci koji se prikupljaju i izvor podataka

Podaci koji se prikupljaju su: ime i prezime, OIB, datum rođenja, broj osobne isprave i PU izdavanja, broj telefona, adresa elektroničke pošte, organizacija iz koje posjetitelj dolazi.

Za maloljetne posjetitelje se prikuplja samo ime i prezime. 

Podaci se prikupljaju izravno od ispitanika, osim u slučaju grupe učenika koji dolaze u organizirani posjet u okviru školskog kurikuluma kada podatke o učenicima dostavlja škola.

Svrha i pravni temelj obrade podataka

Podaci koji se prikupljaju, nužni su u svrhu organizacije i omogućavanja posjeta u zgradi Hrvatskoga sabora te sigurnosti.

Pravni temelj obrade podataka:

•    obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade, a u smislu članka 6. stavka 1. točke (e) UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća uredba). Navedene zadaće i ovlasti propisane su odredbama Opće uredbe te Zakona o provedbi Opće uredbe.

Prikupljeni osobni podaci neće se koristiti za automatizirano donošenje pojedinačnih odluka, uključujući izradu profila.

Primatelji podataka

Osobni podaci mogu se dostaviti osobama uključenim u organizaciju događaja u mjeri koja je neophodna u skladu sa svrhom prikupljanja. Osobne podatke će obrađivati zaposlenici Hrvatskoga sabora uključeni u organizaciju.
U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13, 85/15), svi dokumenti nastali radom Hrvatskoga sabora su javni te se mogu dostavljati osobama koje to zatraže u skladu s navedenim Zakonom.

Vremensko razdoblje čuvanja osobnih podataka

Osobni podaci se obrađuju dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka, odnosno 15 dana nakon posjeta, a najdulje do kraja školske godine za školske grupe. Ime i prezime te broj osobne isprave punoljetnih osoba, prikupljeni s ciljem sigurnosti, trajno se čuva u informacijskom sustavu s ograničenom mogućnosti pristupa. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni i navedenih rokova, podaci se brišu, a podaci koji se nalaze u službenim dokumentima,  čuvaju se u sustavu pohrane u skladu s rokovima iz propisa o čuvanju arhivskoga gradiva.

Prava ispitanika

Vaša prava su:
•    pravo na pristup osobnim podacima,
•    pravo na ispravak osobnih podataka,
•    pravo na brisanje,
•    pravo na prigovor.

Zahtjev za ostvarenje prava može se podnijeti službenika za zaštitu osobnih podataka, pisanim putem ili putem elektroničke pošte koristeći ranije navedene podatke.

U slučaju sumnji u povredu privatnosti i zakonitost obrade imate pravo podnijeti pritužbu tijelu za nadzor:

Agencija za zaštitu osobnih podataka
Selska cesta 136
10000 Zagreb
www.azop.hr