Neposredno obavljanje poslova

Sabor neposredno sudjeluje u postupku donošenja odluka u Europskoj uniji nadzorom nad poštovanjem načela supsidijarnosti u prijedlozima zakonodavnih akata i zakonodavnim aktima Europske unije te sudjelovanjem u postupcima revizije Osnivačkih ugovora i primjene klauzule premošćivanja. Razmjena mišljenja u okviru političkog dijaloga nacionalnih parlamenata i Komisije također je oblik neposrednog sudjelovanja u postupku donošenja odluka.

Provjera poštovanja načela supsidijarnosti

Postupanje u skladu s Osnivačkim ugovorima temeljem kojih Sabor, odnosno u njegovo ime Odbor za europske poslove, vrši provjeru poštovanja načela supsidijarnosti u prijedlozima zakonodavnih akata Europske unije. Pravo pokretanja postupka provjere poštovanja načela supsidijarnosti pripada svakom zastupniku, radnom tijelu i klubu zastupnika, i to u roku od dva tjedna od dana dostave akta Saboru. Prijedlog za pokretanje postupka dostavlja se predsjedniku Sabora koji ga prosljeđuje Odboru za europske poslove. Odbor za europske poslove može na vlastitu inicijativu pokrenuti postupak provjere sve do dana isteka roka za provjeru poštovanja načela supsidijarnosti (osam tjedana od dana dostave prijedloga nacionalnim parlamentima država članica EU-a na svim službenim jezicima).

Odbor za europske poslove u ime Sabora donošenjem obrazloženog mišljenja utvrđuje da je u pojedinom prijedlogu zakonodavnog akta Europske unije došlo do kršenja načela supsidijarnosti. Obrazloženo mišljenje je uvijek negativno, odnosno utvrđuje da u prijedlogu zakonodavnog akta nije poštovano načelo supsidijarnosti. Obrazloženo mišljenje predsjednik Sabora podnosi predsjedniku Europskog parlamenta, predsjedniku Europske komisije i predsjedajućem Vijeća. Saborsko obrazloženo mišljenje pribraja se ostalim obrazloženim mišljenjima nacionalnih parlamenata te je, ako ih se prikupi dovoljno, Europska komisija obvezna ponovno razmotriti prijedlog zakonodavnog akta.

Uz ex-ante provjeru supsidijarnosti, Sabor ima i mogućnost ex-post postupanja u odnosu na poštovanje načela supsidijarnosti u donesenim zakonodavnim aktima Europske unije. Odbor za europske poslove može donijeti obrazloženi zaključak da zakonodavni akt nije u skladu s načelom supsidijarnosti koji dostavlja Vladi radi pokretanja postupka pred Sudom Europske unije.  


Obrazložena mišljenja koja je Hrvatski sabor uputio Europskoj komisiji

Obrazloženo mišljenje o dokumentu COM (2014) 397 (6. listopada 2014.)

Odgovor Europske komisije na Obrazloženo mišljenje o dokumentu COM (2014) 397 (11. svibnja 2015.)

Obrazloženo mišljenje o dokumentu COM (2016) 128 (6. svibnja 2016.)

Odgovor Europske komisije na Obrazloženo mišljenje o dokumentu COM (2016) 128 - Komunikacija Komisije, COM (2016) 505 (20. srpnja 2016.)

Politički dijalog

Politički dijalog je inicijativa predsjednika Europske komisije Josea Manuela Barrosa iz 2006. godine kojom su nacionalni parlamenti država članica Europske unije pozvani Komisiji izravno dostavljati mišljenja o prijedlozima zakonodavnih i nezakonodavnih akata te o ostalim dokumentima koje objavljuje Komisija, radi promicanja uključenosti nacionalnih parlamenata u oblikovanje i provedbu politika EU-a.

Iako je riječ o neformalnom instrumentu, Komisija se načelno obvezala dostaviti odgovore na podneske nacionalnih parlamenata u roku od tri mjeseca. U politički dijalog mogu se uključiti pojedinačni zastupnici, radna tijela ili klubovi zastupnika, ali i nacionalni parlament u cjelini.


Podnesci Hrvatskoga sabora i odgovori Europske komisije u okviru političkog dijaloga

2014. 

Zaključci Odbora za europske poslove o Primjeni načela supsidijarnosti u zakonodavnom postupku Europske unije (Zagreb, 6. ožujka 2014.) 

Odgovor Europske komisije na mišljenje Hrvatskoga sabora o primjeni načela supsidijarnosti u zakonodavnom postupku Europske unije (3. lipnja 2014.) 

Mišljenje Odbora za europske poslove o Prijedlogu uredbe o osnivanju Ureda europskog javnog tužitelja (1. travnja 2014.) 

Odgovor Europske komisije na mišljenje Hrvatskoga sabora o zakonodavnom prijedlogu Komisije o osnivanju Ureda europskog javnog tužitelja (11. lipnja 2014.)

Mišljenje Odbora za europske poslove i Odbora za poljoprivredu o Prijedlogu uredbe o izmjeni Uredbe (EU) br. 1308/2013 i Uredbe (EU) br. 1306/2013 u pogledu programa potpore za dostavu voća i povrća, banana te mlijeka u obrazovnim ustanovama, COM (2014) 32 (1. travnja 2014.) 

Odgovor Europske komisije na mišljenje Hrvatskoga sabora o Prijedlogu uredbe o izmjeni Uredbe (EU) br. 1308/2013 i Uredbe (EU) br. 1306/2013 u pogledu programa potpore za dostavu voća i povrća, banana te mlijeka u obrazovnim ustanovama, COM (2014) 32 (16. lipnja 2014.) 

2015.

Radni program za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2015. godinu (dostavljen Europskoj komisiji 18. ožujka 2015.) 

Odgovor Europske komisije na Radni program za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2015. godinu (11. svibnja 2015.) 

Mišljenje Odbora za poljoprivredu o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda, izmjeni Uredbe (EU) br. XXX/XXX Europskog parlamenta i Vijeća [Uredba o službenim kontrolama] i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007, COM (2014) 180 (29. travnja 2015.) 

Odgovor Europske komisije na mišljenje Hrvatskoga sabora o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda, izmjeni Uredbe (EU) br. XXX/XXX Europskog parlamenta i Vijeća [Uredba o službenim kontrolama] i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007, COM (2014) 180 (16. srpnja 2015.) 

Mišljenje Odbora za poljoprivredu o Prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1829/2003 o mogućnosti država članica da ograniče ili zabrane uporabu genetski modificirane hrane i hrane za životinje na svojem državnom području COM (2015) 177 (12. lipnja 2015.) 

Odgovor Europske komisije na Mišljenje Odbora za poljoprivredu o Prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1829/2003 o mogućnosti država članica da ograniče ili zabrane uporabu genetski modificirane hrane i hrane za životinje na svojem državnom području COM (2015) 177 (11. kolovoza 2015.) 

2017.

Mišljenje Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2004/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu COM (2016) 248 i Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2004/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu COM (2017) 11 (7. travnja 2017.) 

Odgovor Europske komisije na Mišljenje Hrvatskoga sabora o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2004/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu COM (2016) 248 i Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2004/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu COM (2017) 11 (15. rujna 2017.) 

Zaključci Odbora za europske poslove o Bijeloj knjizi o budućnosti Europe (20. travnja 2017.) 

Odgovor Europske komisije na mišljenje Hrvatskoga sabora o Bijeloj knjizi o budućnosti Europe (10. srpnja 2017.) 

2018.

Radni program za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2018.

Zaključci Odbora za poljoprivredu o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage Uredbe(EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, COM(2018) 392 (14. studenoga 2018.)

2019.

Odgovor Europske komisije na Zaključke Odbora za poljoprivredu o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage Uredbe(EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, COM(2018) 392 (22. veljače 2019.)

2020.

Radni program za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2020. godinu (dostavljen Europskoj komisiji 29. svibnja i 11. prosinca 2020.)

2021.

Radni program za razmatranje stajališta Republike Hrvatske za 2021. godinu (dostavljen Europskoj komisiji 19. ožujka 2021.)

Politički dijalog Odbora za poljoprivredu i Europske komisije o izradi nacionalnog strateškog plana u okviru Zajedničke poljoprivredne politike (24. sjednica Odbora za poljoprivredu, 28. travnja 2021.)

Sudjelovanje u reviziji Osnivačkih ugovora

U slučaju revizije Osnivačkih ugovora na sjednici Sabora raspravlja se o prijedlozima izmjena i dopuna Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o funkcioniranju Europske unije te o stajalištima Republike Hrvatske o predloženim izmjenama. O stajalištu, koje predstavlja predstavnik Vlade, Sabor donosi zaključak koji dostavlja Vladi.

Sudjelovanje u odlučivanju o primjeni klauzule premošćivanja

Postupanje Sabora u postupku donošenja odluka u Vijeću u okviru kojeg Sabor može donijeti zaključak kojim se protivi prijedlogu Europskog vijeća o primjeni klauzule premošćivanja u roku od šest mjeseci od dostave obavijesti o inicijativi Europskog vijeća. Pojam klauzule premošćivanja obuhvaća odredbe Osnivačkih ugovora koje omogućuju izmjene u postupcima donošenja akata u okvirima pojedinih politika Europske unije bez revizije Osnivačkih ugovora. U prvom je redu riječ o mogućnosti prelaska s odlučivanja jednoglasnošću u Vijeću na odlučivanje kvalificiranom većinom i prijelaz s donošenja zakonodavnog akta u posebnom zakonodavnom postupku na donošenje u redovnom zakonodavnom postupku.