Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Ugovora iz Lisabona o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 2129
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
COM (2019) 910 Izvješće Komisije Vijeću - Izvješće Komisije Vijeću u skladu s člankom -11. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1466/97 o misiji pojačanog nadzora provedenoj u Rumunjskoj 25. rujna 2019. 20.11.2019.
COM (2019) 930 Komunikacija Komisije - Pojačani nadzor – Grčka, studeni 2019. 20.11.2019.
COM (2019) 552 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom Vijeću i Vijeću - Dvadeseto izvješće o napretku prema uspostavi učinkovite i istinske sigurnosne unije 20.11.2019.
COM (2019) 921 Preporuka za odluku Vijeća kojom se utvrđuje da Mađarska nije učinkovitim djelovanjem odgovorila na Preporuku Vijeća od 14. lipnja 2019. 20.11.2019.
COM (2019) 913 Preporuka za odluku Vijeća kojom se utvrđuje da Rumunjska nije učinkovitim djelovanjem odgovorila na Preporuku Vijeća od 14. lipnja 2019. 20.11.2019.
COM (2019) 922 Preporuka za preporuku Vijeća u cilju ispravljanja uočenog značajnog odstupanja od kretanja prilagodbe prema ostvarenju srednjoročnog proračunskog cilja u Mađarskoj 20.11.2019.
COM (2019) 912 Preporuka za preporuku Vijeća u cilju ispravljanja uočenog značajnog odstupanja od kretanja prilagodbe prema ostvarenju srednjoročnog proračunskog cilja u Rumunjskoj 20.11.2019.
COM (2019) 557 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Izvješće o funkcioniranju europskog tržišta ugljika 19.11.2019.
COM (2019) 598 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Direktive 2014/94/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva 19.11.2019.
COM (2019) 597 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni Uredbe (EU) br. 912/2014 o financijskoj odgovornosti povezanoj s rješavanjem sporova između ulagatelja i države na temelju međunarodnih sporazuma kojih je Europska unija stranka 19.11.2019.
COM (2019) 553 Mišljenje Komisije o Nacrtu uredbe Europskog parlamenta o utvrđivanju propisa i općih uvjeta kojima se uređuje obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana (Statut Europskog ombudsmana) i o stavljanju izvan snage Odluke 94/262/EZUČ, EZ, Euratom 18.11.2019.
COM (2019) 896 Prijedlog Uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1388/2013 o otvaranju autonomnih carinskih kvota Unije za određene poljoprivredne i industrijske proizvode i upravljanju njima 18.11.2019.
COM (2019) 591 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o iskustvu država članica i EMA-e u pogledu popisa lijekova za humanu primjenu koji su predmet dodatnog praćenja 15.11.2019.
COM (2019) 595 Preporuka za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o izmjeni Međunarodnog sporazuma o šećeru iz 1992. 15.11.2019.
COM (2019) 581 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju određenih prijelaznih odredbi za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) u godini 2021. i izmjeni uredbi (EU) br. 228/2013, (EU) br. 229/2013. i (EU) br. 1308/2013 u pogledu sredstava i njihove raspodjele u godini 2021. i izmjeni uredbi (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i (EU) br. 1307/2013 u pogledu njihovih sredstava i primjene u godini 2021. 15.11.2019.
COM (2019) 589 Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola o izmjeni Dodatnog sporazuma između Europske unije i njezinih država članica s jedne strane, Islanda s druge strane i Kraljevine Norveške s treće strane, o primjeni Sporazuma o zračnom prijevozu između Sjedinjenih Američkih Država s jedne strane, Europske unije i njezinih država članica s druge strane, Islanda s treće strane i Kraljevine Norveške s četvrte strane, potpisanog 16. i 21. lipnja 2011., kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji 14.11.2019.
COM (2019) 584 Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola o izmjeni Sporazuma o zračnom prijevozu između Sjedinjenih Američkih Država i Europske zajednice i njezinih država članica potpisanog 25. i 30. travnja 2007., kako je izmijenjen Protokolom o izmjeni Sporazuma o zračnom prijevozu između Sjedinjenih Američkih Država i Europske zajednice i njezinih država članica, potpisanog 25. i 30. travnja 2007., koji su potpisale Sjedinjene Američke Države i Europska unija i njezine države članice 24. lipnja 2010., kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji 14.11.2019.
COM (2019) 586 Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola o izmjeni Sporazuma o zračnom prijevozu između Sjedinjenih Američkih Država s jedne strane, Europske unije i njezinih država članica s druge strane, Islanda s treće strane i Kraljevine Norveške s četvrte strane, potpisanog 16. i 21. lipnja 2011., kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji 14.11.2019.
COM (2019) 590 Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola o izmjeni Dodatnog sporazuma između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, Islanda, s druge strane, i Kraljevine Norveške, s treće strane, o primjeni Sporazuma o zračnom prijevozu između Sjedinjenih Američkih Država, s jedne strane, Europske unije i njezinih država članica, s druge strane, Islanda, s treće strane, i Kraljevine Norveške, s četvrte strane, potpisanog 16. i 21. lipnja 2011., kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji 14.11.2019.
COM (2019) 585 Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola o izmjeni Sporazuma o zračnom prijevozu između Sjedinjenih Američkih Država i Europske zajednice i njezinih država članica potpisanog 25. i 30. travnja 2007., kako je izmijenjen Protokolom o izmjeni Sporazuma o zračnom prijevozu između Sjedinjenih Američkih Država i Europske zajednice i njezinih država članica, potpisanog 25. i 30. travnja 2007., koji su potpisale Sjedinjene Američke Države i Europska unija i njezine države članice 24. lipnja 2010., kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji 14.11.2019.
COM (2019) 588 Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola o izmjeni Sporazuma o zračnom prijevozu između Sjedinjenih Američkih Država s jedne strane, Europske unije i njezinih država članica s druge strane, Islanda s treće strane i Kraljevine Norveške s četvrte strane, potpisanog 16. i 21. lipnja 2011., kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji 14.11.2019.
COM (2019) 587 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Zajedničkom odboru osnovanom Sporazumom o zračnom prometu između Kanade i Europske zajednice i njezinih država članica 14.11.2019.
COM (2019) 583 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o odobrenju Španjolskoj i Francuskoj za primjenu posebne mjere odstupanja od članka 5. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 13.11.2019.
COM (2019) 559 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Priprema za povećanje dugoročnih ambicija Izvješće o napretku mjera klimatske politike EU-a 2019. 11.11.2019.
COM (2019) 497 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provjeri potpune primjene schengenske pravne stečevine u Hrvatskoj 11.11.2019.
COM (2019) 547 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o izmjeni Odluke 2007/884/EZ kojom se Ujedinjenoj Kraljevini odobrava nastavak primjene mjere odstupanja od članka 26. stavka 1. točke (a), članka 168. i članka 169. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 11.11.2019.
COM (2019) 490 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o evaluaciji Programa za potrošače za razdoblje 2014.–2020. u sredini programskog razdoblja 07.11.2019.
COM (2019) 565 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o provedbi Preporuke Vijeća o međusektorskom promicanju tjelesne aktivnosti korisne za zdravlje 06.11.2019.
COM (2019) 575 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Međunarodne pomorske organizacije tijekom 31. zasjedanja Skupštine IMO-a o donošenju izmjena rezolucije A.658(16) o upotrebi katadiopterskih materijala na sredstvima za spašavanje te njihovu ugrađivanju na ta sredstva, Postupaka za nadzor države luke iz 2017. (rezolucija A.1119(30)) i Smjernica za nadzor na temelju usklađenog sustava nadzora i certifikacije (HSSC) (rezolucija A.1120(30)) 06.11.2019.
COM (2019) 574 Izmijenjeni prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Euro-mediteranskog sporazuma o zračnom prometu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Hašemitske Kraljevine Jordana, s druge strane 05.11.2019.
COM (2019) 569 Izmijenjeni prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Euro-mediteranskog sporazuma o zračnom prometu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Vlade Države Izraela, s druge strane 05.11.2019.
COM (2019) 568 Izmijenjeni prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o zajedničkom zračnom prostoru između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Moldove, s druge strane 05.11.2019.
COM (2019) 562 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Uredbe (EZ) br. 428/2009 o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom, uključujući izvješće o izvršenju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji u skladu s Uredbom (EU) br. 599/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 428/2009 o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom 04.11.2019.
COM (2019) 576 Preporuka za odluku Vijeća kojom se Europska unija ovlašćuje otvoriti pregovore o sporazumu o carinskoj suradnji i uzajamnoj administrativnoj pomoći (CCMAA) s Republikom Bjelarusom 04.11.2019.
COM (2019) 566 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Direktive 2009/31/EZ o geološkom skladištenju ugljikova dioksida 31.10.2019.
COM (2019) 551 Preporuka za odluku Vijaća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Novog Zelanda o razmjeni osobnih podataka između Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i novozelandskih tijela nadležnih za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma 31.10.2019.
COM (2019) 577 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Međunarodnoj organizaciji civilnog zrakoplovstva u pogledu revizije Priloga 17. („Zaštita”) (Izmjena 17.) Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu („Čikaška konvencija”) 31.10.2019.
COM (2019) 556 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Zajedničkom odboru za provedbu osnovanom na temelju članka 18. Sporazuma o dobrovoljnom partnerstvu između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama o izvršavanju zakonodavstva, upravljanju i trgovini u području šuma u pogledu donošenja poslovnika Zajedničkog odbora za provedbu 31.10.2019.
COM (2019) 561 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Kakvoća benzinskih i dizelskih goriva koja se upotrebljavaju za cestovni prijevoz u Europskoj uniji (Godina izvješćivanja 2017.) 30.10.2019.
COM (2019) 495 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o trećem godišnjem preispitivanju europsko-američkog sustava zaštite privatnosti 30.10.2019.
COM (2019) 563 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Glavnom vijeću Svjetske trgovinske organizacije 30.10.2019.
COM (2019) 549 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o aktivnostima Zaklade za MSFI, EFRAG-a i PIOB-a u 2018. i postignućima programa Unije 29.10.2019.
COM (2019) 546 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o procjeni dosljednosti u pristupu država članica pri identifikaciji operatora ključnih usluga u skladu s člankom 23. stavkom 1. Direktive 2016/1148/EU o sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava 28.10.2019.
COM (2019) 548 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o provedbi, rezultatima i općoj ocjeni Europske godine kulturne baštine 2018. 28.10.2019.
COM (2019) 486 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Godišnji program rada Unije za europsku normizaciju za 2020. 28.10.2019.
COM (2019) 487 Pismo izmjene br. 1 za Nacrt Općeg Proračuna za 2020. Ažurirane procijenjene potrebe za poljoprivredne rashode Prilagodbe u vezi sa zakonodavnim prijedlozima iz paketa mjera pripravnosti za Brexit od 4. rujna 2019. Povećanje administrativnih proračuna i druga ažuriranja na temelju najnovijih događaja Prilagodba strukture proračuna i tehnički ispravak 28.10.2019.
COM (2019) 550 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje Europska unija treba zauzeti u Odboru veleposlanika AKP-a i EU-a u pogledu donošenja odluke o donošenju prijelaznih mjera u skladu s člankom 95. stavkom 4. Sporazuma o partnerstvu između AKP-a i EU-a 25.10.2019.
COM (2019) 494 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na 39. sastanku Stalnog odbora Konvencije o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa u vezi s izmjenom njezinih dodataka II. i III. 25.10.2019.
COM (2019) 800 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o ishodu ocjenjivanja relevantnosti zadataka utvrđenih u članku 31. stavku 4. koji se financiraju sredstvima Unije u skladu s člankom 34. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/106/EEZ 24.10.2019.
COM (2019) 484 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o jamstvima koja se pokrivaju iz općeg proračuna Stanje na dan 31.prosinca 2018. 24.10.2019.