Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Ugovora iz Lisabona o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 2319
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
COM (2019) 455 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o provedbi sporazumâ o slobodnoj trgovini 1 January 2018 - 31 December 2018 17.10.2019.
COM (2019) 481 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom Vijeću i Vijeću - Izvješće o napretku u provedbi Europskog migracijskog programa 17.10.2019.
COM (2019) 475 Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Unije, i privremenoj primjeni Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Republike Senegala i Europske unije 17.10.2019.
COM (2019) 473 Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Republike Senegala i Europske unije 17.10.2019.
COM (2019) 474 Prijedlog uredbe Vijeća o raspodjeli ribolovnih mogućnosti na temelju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Republike Senegala i Europske unije 17.10.2019.
COM (2019) 476 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o izmjeni Odluke 2007/441/EZ kojom se Talijanskoj Republici odobrava primjena mjera odstupanja od članka 26. stavka 1. točke (a) i članka 168. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 16.10.2019.
COM (2019) 465 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o delegiranju ovlasti na temelju Uredbe (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu, o izmjeni Uredbe (EU) br. 996/2010 Europskog parlamenta i Vijeća i stavljaju izvan snage Direktive 2003/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i uredbi Komisije (EZ) br. 1321/2007 i (EZ) br. 1330/2007 15.10.2019.
COM (2019) 479 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o razvoju, potvrđivanju i pravnoj prihvatljivosti alternativnih metoda koje se primjenjuju umjesto ispitivanja na životinjama u području kozmetičke industrije (2018.) 15.10.2019.
COM (2019) 466 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Proširenoj komisiji Eurocontrola u pogledu načela za utvrđivanje troškovne osnovice rutnih naknada i izračuna jedinične cijene te uvjeta za primjenu sustava rutnih naknada i uvjeta plaćanja 15.10.2019.
COM (2019) 469 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Vijeću za trgovinu robom Svjetske trgovinske organizacije u vezi s poslovnikom Odbora za olakšavanje trgovine 15.10.2019.
COM (2019) 445 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Izvješće o izvoznim dozvolama 2017. i 2018. u skladu s Uredbom o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje 14.10.2019.
COM (2019) 339 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Izvješće o politici tržišnog natjecanja za 2018. 14.10.2019.
COM (2019) 468 Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o privremenoj evaluaciji programa za konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća 14.10.2019.
COM (2019) 470 Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Protokola o izmjeni Međunarodne konvencije o očuvanju atlantskih tuna 14.10.2019.
COM (2019) 472 Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o izmjeni Međunarodne konvencije o očuvanju atlantskih tuna 14.10.2019.
COM (2019) 462 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Zajedničkom odboru i Pododboru za trgovinu i ulaganje osnovanom Okvirnim sporazumom o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Mongolije, s druge strane, u pogledu donošenja odluka o poslovniku Zajedničkog odbora i poslovniku Pododbora za trgovinu i ulaganje 14.10.2019.
COM (2019) 471 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o mehanizmu naknade državi članici čiji je nacionalni član izabran za predsjednika Eurojusta 14.10.2019.
COM (2019) 459 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Odboru za usluge i ulaganja osnovanom Sveobuhvatnim gospodarskim i trgovinskim sporazumom (CETA) između Kanade, s jedne strane, i Europske unije i njezinih država članica, s druge strane, u vezi s donošenjem kodeksa ponašanja za članove Suda, Žalbenog suda i medijatore 11.10.2019.
COM (2019) 460 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Odboru za usluge i ulaganja osnovanom Sveobuhvatnim gospodarskim i trgovinskim sporazumom (CETA) između Kanade, s jedne strane, i Europske unije i njezinih država članica, s druge strane, u vezi s donošenjem pravila o medijaciji koja će primjenjivati stranke u sporu u ulagačkim sporovima 11.10.2019.
COM (2019) 480 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru relevantnih odbora Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu o prijedlozima izmjena pravilnika UN-a br. 0, 16, 17, 21, 29, 43, 44, 48, 53, 55, 58, 67, 74, 80, 83, 85, 86, 98, 107, 112, 113, 115, 116, 123, 129, 135, 148, 149 i 150, prijedlogu izmjena Globalnog tehničkog pravilnika br. 2, prijedlogu izmjena Zajedničke rezolucije MR.1, prijedlozima izmjena konsolidiranih rezolucija R.E.3 i R.E.5 i prijedlozima ovlaštenja za izradu izmjena Globalnog tehničkog pravilnika br. 6 i izradu novog globalnog tehničkog pravilnika o određivanju snage elektrificiranog vozila (DEVP) 11.10.2019.
COM (2019) 457 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Zajedničkom odboru CETA-e osnovanom Sveobuhvatnim gospodarskim i trgovinskim sporazumom (CETA) između Kanade, s jedne strane, i Europske unije i njezinih država članica, s druge strane, u vezi s donošenjem odluke o administrativnim i organizacijskim pitanjima povezanima s radom Žalbenog suda 11.10.2019.
COM (2019) 458 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Zajedničkom odboru CETA-e osnovanom Sveobuhvatnim gospodarskim i trgovinskim sporazumom (CETA) između Kanade, s jedne strane, i Europske unije i njezinih država članica, s druge strane, u vezi s donošenjem odluke o postupku donošenja tumačenja u skladu s člankom 8.31. stavkom 3. i člankom 8.44. stavkom 3. točkom (a) CETA-e kao priloga svojem poslovniku 11.10.2019.
COM (2019) 456 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom Vijeću i Vijeću - Vrijeme je za donošenje odluke o financijskom okviru unije za razdoblje 2021.–2027. Doprinos Europske komisije sastanku Europskog vijeća 17. i 18. listopada 2019. 10.10.2019.
COM (2019) 478 Komunikacija Komisije Vijeću Financijski podaci o Europskom razvojnom fondu Europski razvojni fond (ERF) – predviđanja obveza, plaćanja i doprinosa država članica za 2019., 2020. i 2021. te neobvezujuće predviđanje za 2022. i 2023. 10.10.2019.
COM (2019) 477 Prijedlog odluke Komisije o financijskim doprinosima koje trebaju platiti države članice radi financiranja Europskog razvojnog fonda, uključujući gornju granicu za 2021., godišnji iznos za 2020., prvi obrok za 2020. i indikativna, neobvezujuća predviđanja za očekivane godišnje iznose doprinosa za 2022. i 2023. 10.10.2019.
COM (2019) 467 Prijedlogu odluke Vijeća o financijskim doprinosima koje države članice trebaju platiti radi financiranja Europskog razvojnog fonda, uključujući treći obrok za 2019. 10.10.2019.
COM (2019) 451 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o usklađenosti Europskog nadzornog tijela za bankarstvo sa zahtjevima koji se odnose na njegovo sjedište 09.10.2019.
COM (2019) 454 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o hrani i sastojcima hrane podvrgnutima ionizirajućem zračenju za 2016. i 2017. 08.10.2019.
COM (2019) 464 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću Provedba Direktive 2010/40 EU Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. o okviru za razvoj inteligentnih prometnih sustava u cestovnom prometu i za veze s ostalim vrstama prijevoza (Tekst značajan za EGP) 08.10.2019.
COM (2019) 463 Izvješće Komisije Vijeću - Izvješće o gospodarskom i društvenom stanju Goza (Malta) iz 2019. 08.10.2019.
COM (2019) 453 Prijedlog uredbe Vijeća o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova u Sredozemnom i Crnome moru za 2020. 08.10.2019.
COM (2019) 449 Izvješće Komisije Europskom parlamentu o aktivnostima i savjetovanjima Koordinacijske skupine za borbu protiv mučenja iz članka 31. Uredbe (EU) 2019/125 o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje 07.10.2019.
COM (2019) 442 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva iz Belgije – EGF/2019/001 BE/Carrefour 04.10.2019.
COM (2019) 445 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Izvješće o izvoznim dozvolama 2017. i 2018. u skladu s Uredbom o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje 01.10.2019.
COM (2019) 446 Prijedlog uredbe Vijeća o raspodjeli ribolovnih mogućnosti na temelju Protokola o sklapanju Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Islamske Republike Mauritanije za razdoblje od najviše godinu dana 01.10.2019.
COM (2019) 440 Prijedlogu odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola uz Sporazum o suradnji o civilnom globalnom navigacijskom satelitskom sustavu (GNSS) između Europske zajednice i njezinih država članica i Ukrajine kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Bugarske, Republike Hrvatske i Rumunjske Europskoj uniji 01.10.2019.
COM (2019) 447 Prijedlogu odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Islamske Republike Mauritanije o produljenju Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Islamske Republike Mauritanije, koji prestaje važiti 15. studenoga 2019. 01.10.2019.
COM (2019) 448 Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Islamske Republike Mauritanije o produljenju Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Islamske Republike Mauritanije, koji prestaje važiti 15. studenoga 2019. 01.10.2019.
COM (2019) 441 Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola uz Sporazum o suradnji o civilnom globalnom navigacijskom satelitskom sustavu (GNSS) između Europske zajednice i njezinih država članica i Ukrajine kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Bugarske, Republike Hrvatske i Rumunjske Europskoj uniji 01.10.2019.
COM (2019) 439 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju delegiranja ovlasti dodijeljenih Komisiji u skladu s Uredbom (EU) br. 658/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o naknadama koje se plaćaju Europskoj agenciji za lijekove za provedbu aktivnosti farmakovigilancije u pogledu lijekova za primjenu kod ljudi 30.09.2019.
COM (2019) 435 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Direktive 2000/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. lipnja 2000. o kakau i čokoladnim proizvodima namijenjenim prehrani ljudi, Direktive Vijeća 2001/110/EZ od 20. prosinca 2001. o medu, Direktive Vijeća 2001/111/EZ od 20. prosinca 2001. o određenim šećerima namijenjenim prehrani ljudi, Direktive Vijeća 2001/112/EZ od 20. prosinca 2001. o voćnim sokovima i određenim sličnim proizvodima namijenjenim prehrani ljudi te Direktive Vijeća 2001/113/EZ od 20. prosinca 2001. o voćnim džemovima, želeima i marmeladama te zaslađenom kesten pireu namijenjenim prehrani ljudi 27.09.2019.
COM (2019) 437 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Uredbe (EU) br. 1144/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o mjerama informiranja i promocije u vezi s poljoprivrednim proizvodima koje se provode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 3/2008 27.09.2019.
COM (2019) 433 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005, Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008, Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 te Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europs 27.09.2019.
COM (2019) 436 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Uredbe (EU) br. 228/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. ožujka 2013. o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u najudaljenijim regijama Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 247/2006 i na temelju Uredbe (EU) br. 229/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. ožujka 2013. o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u korist manjih egejskih otoka i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1405/2006 27.09.2019.
COM (2019) 434 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Uredbe (EU) br. 251/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označivanju i zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla aromatiziranih proizvoda od vina i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1601/91 27.09.2019.
COM (2019) 560 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Direktive 2013/48/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o pravu na pristup odvjetniku u kaznenom postupku i u postupku na temelju europskog uhidbenog naloga te o pravu na obavješćivanje treće strane u slučaju oduzimanja slobode i na komunikaciju s trećim osobama i konzularnim tijelima 27.09.2019.
COM (2019) 420 Preporuka za odluku Vijeća o odobrenju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Japana o prijenosu i uporabi podataka iz evidencije podataka o putnicima (PNR) radi sprečavanja i suzbijanja terorizma i drugih teških transnacionalnih kaznenih djela 27.09.2019.
COM (2019) 438 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Protokola 31. uz Sporazum o EGP-u u pogledu suradnje u posebnim područjima izvan četiriju sloboda [Proširena suradnja EU-a, Islanda i Norveške u području klimatske politike] 27.09.2019.
COM (2019) 429 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 116/2009 od 18. prosinca 2008. o izvozu kulturnih dobara 1. siječnja 2014. - 31. prosinca 2017. 26.09.2019.
COM (2019) 422 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću Dvanaesto financijsko izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj (epfrr) Financijska godina 2018. 25.09.2019.