Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Ugovora iz Lisabona o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 2319
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
COM (2019) 553 Mišljenje Komisije o Nacrtu uredbe Europskog parlamenta o utvrđivanju propisa i općih uvjeta kojima se uređuje obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana (Statut Europskog ombudsmana) i o stavljanju izvan snage Odluke 94/262/EZUČ, EZ, Euratom 18.11.2019.
COM (2019) 896 Prijedlog Uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1388/2013 o otvaranju autonomnih carinskih kvota Unije za određene poljoprivredne i industrijske proizvode i upravljanju njima 18.11.2019.
COM (2019) 591 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o iskustvu država članica i EMA-e u pogledu popisa lijekova za humanu primjenu koji su predmet dodatnog praćenja 15.11.2019.
COM (2019) 595 Preporuka za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o izmjeni Međunarodnog sporazuma o šećeru iz 1992. 15.11.2019.
COM (2019) 581 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju određenih prijelaznih odredbi za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) u godini 2021. i izmjeni uredbi (EU) br. 228/2013, (EU) br. 229/2013. i (EU) br. 1308/2013 u pogledu sredstava i njihove raspodjele u godini 2021. i izmjeni uredbi (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i (EU) br. 1307/2013 u pogledu njihovih sredstava i primjene u godini 2021. 15.11.2019.
COM (2019) 589 Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola o izmjeni Dodatnog sporazuma između Europske unije i njezinih država članica s jedne strane, Islanda s druge strane i Kraljevine Norveške s treće strane, o primjeni Sporazuma o zračnom prijevozu između Sjedinjenih Američkih Država s jedne strane, Europske unije i njezinih država članica s druge strane, Islanda s treće strane i Kraljevine Norveške s četvrte strane, potpisanog 16. i 21. lipnja 2011., kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji 14.11.2019.
COM (2019) 584 Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola o izmjeni Sporazuma o zračnom prijevozu između Sjedinjenih Američkih Država i Europske zajednice i njezinih država članica potpisanog 25. i 30. travnja 2007., kako je izmijenjen Protokolom o izmjeni Sporazuma o zračnom prijevozu između Sjedinjenih Američkih Država i Europske zajednice i njezinih država članica, potpisanog 25. i 30. travnja 2007., koji su potpisale Sjedinjene Američke Države i Europska unija i njezine države članice 24. lipnja 2010., kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji 14.11.2019.
COM (2019) 586 Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola o izmjeni Sporazuma o zračnom prijevozu između Sjedinjenih Američkih Država s jedne strane, Europske unije i njezinih država članica s druge strane, Islanda s treće strane i Kraljevine Norveške s četvrte strane, potpisanog 16. i 21. lipnja 2011., kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji 14.11.2019.
COM (2019) 590 Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola o izmjeni Dodatnog sporazuma između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, Islanda, s druge strane, i Kraljevine Norveške, s treće strane, o primjeni Sporazuma o zračnom prijevozu između Sjedinjenih Američkih Država, s jedne strane, Europske unije i njezinih država članica, s druge strane, Islanda, s treće strane, i Kraljevine Norveške, s četvrte strane, potpisanog 16. i 21. lipnja 2011., kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji 14.11.2019.
COM (2019) 585 Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola o izmjeni Sporazuma o zračnom prijevozu između Sjedinjenih Američkih Država i Europske zajednice i njezinih država članica potpisanog 25. i 30. travnja 2007., kako je izmijenjen Protokolom o izmjeni Sporazuma o zračnom prijevozu između Sjedinjenih Američkih Država i Europske zajednice i njezinih država članica, potpisanog 25. i 30. travnja 2007., koji su potpisale Sjedinjene Američke Države i Europska unija i njezine države članice 24. lipnja 2010., kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji 14.11.2019.
COM (2019) 588 Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola o izmjeni Sporazuma o zračnom prijevozu između Sjedinjenih Američkih Država s jedne strane, Europske unije i njezinih država članica s druge strane, Islanda s treće strane i Kraljevine Norveške s četvrte strane, potpisanog 16. i 21. lipnja 2011., kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji 14.11.2019.
COM (2019) 587 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Zajedničkom odboru osnovanom Sporazumom o zračnom prometu između Kanade i Europske zajednice i njezinih država članica 14.11.2019.
COM (2019) 583 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o odobrenju Španjolskoj i Francuskoj za primjenu posebne mjere odstupanja od članka 5. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 13.11.2019.
COM (2019) 559 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Priprema za povećanje dugoročnih ambicija Izvješće o napretku mjera klimatske politike EU-a 2019. 11.11.2019.
COM (2019) 497 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provjeri potpune primjene schengenske pravne stečevine u Hrvatskoj 11.11.2019.
COM (2019) 547 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o izmjeni Odluke 2007/884/EZ kojom se Ujedinjenoj Kraljevini odobrava nastavak primjene mjere odstupanja od članka 26. stavka 1. točke (a), članka 168. i članka 169. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 11.11.2019.
COM (2019) 490 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o evaluaciji Programa za potrošače za razdoblje 2014.–2020. u sredini programskog razdoblja 07.11.2019.
COM (2019) 565 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o provedbi Preporuke Vijeća o međusektorskom promicanju tjelesne aktivnosti korisne za zdravlje 06.11.2019.
COM (2019) 575 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Međunarodne pomorske organizacije tijekom 31. zasjedanja Skupštine IMO-a o donošenju izmjena rezolucije A.658(16) o upotrebi katadiopterskih materijala na sredstvima za spašavanje te njihovu ugrađivanju na ta sredstva, Postupaka za nadzor države luke iz 2017. (rezolucija A.1119(30)) i Smjernica za nadzor na temelju usklađenog sustava nadzora i certifikacije (HSSC) (rezolucija A.1120(30)) 06.11.2019.
COM (2019) 574 Izmijenjeni prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Euro-mediteranskog sporazuma o zračnom prometu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Hašemitske Kraljevine Jordana, s druge strane 05.11.2019.
COM (2019) 569 Izmijenjeni prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Euro-mediteranskog sporazuma o zračnom prometu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Vlade Države Izraela, s druge strane 05.11.2019.
COM (2019) 568 Izmijenjeni prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o zajedničkom zračnom prostoru između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Moldove, s druge strane 05.11.2019.
COM (2019) 562 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Uredbe (EZ) br. 428/2009 o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom, uključujući izvješće o izvršenju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji u skladu s Uredbom (EU) br. 599/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 428/2009 o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom 04.11.2019.
COM (2019) 576 Preporuka za odluku Vijeća kojom se Europska unija ovlašćuje otvoriti pregovore o sporazumu o carinskoj suradnji i uzajamnoj administrativnoj pomoći (CCMAA) s Republikom Bjelarusom 04.11.2019.
COM (2019) 566 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Direktive 2009/31/EZ o geološkom skladištenju ugljikova dioksida 31.10.2019.
COM (2019) 551 Preporuka za odluku Vijaća o odobravanju otvaranja pregovora o sporazumu između Europske unije i Novog Zelanda o razmjeni osobnih podataka između Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) i novozelandskih tijela nadležnih za borbu protiv teških kaznenih djela i terorizma 31.10.2019.
COM (2019) 577 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Međunarodnoj organizaciji civilnog zrakoplovstva u pogledu revizije Priloga 17. („Zaštita”) (Izmjena 17.) Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu („Čikaška konvencija”) 31.10.2019.
COM (2019) 556 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Zajedničkom odboru za provedbu osnovanom na temelju članka 18. Sporazuma o dobrovoljnom partnerstvu između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama o izvršavanju zakonodavstva, upravljanju i trgovini u području šuma u pogledu donošenja poslovnika Zajedničkog odbora za provedbu 31.10.2019.
COM (2019) 561 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Kakvoća benzinskih i dizelskih goriva koja se upotrebljavaju za cestovni prijevoz u Europskoj uniji (Godina izvješćivanja 2017.) 30.10.2019.
COM (2019) 495 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o trećem godišnjem preispitivanju europsko-američkog sustava zaštite privatnosti 30.10.2019.
COM (2019) 563 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Glavnom vijeću Svjetske trgovinske organizacije 30.10.2019.
COM (2019) 549 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o aktivnostima Zaklade za MSFI, EFRAG-a i PIOB-a u 2018. i postignućima programa Unije 29.10.2019.
COM (2019) 546 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o procjeni dosljednosti u pristupu država članica pri identifikaciji operatora ključnih usluga u skladu s člankom 23. stavkom 1. Direktive 2016/1148/EU o sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava 28.10.2019.
COM (2019) 548 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o provedbi, rezultatima i općoj ocjeni Europske godine kulturne baštine 2018. 28.10.2019.
COM (2019) 486 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Godišnji program rada Unije za europsku normizaciju za 2020. 28.10.2019.
COM (2019) 487 Pismo izmjene br. 1 za Nacrt Općeg Proračuna za 2020. Ažurirane procijenjene potrebe za poljoprivredne rashode Prilagodbe u vezi sa zakonodavnim prijedlozima iz paketa mjera pripravnosti za Brexit od 4. rujna 2019. Povećanje administrativnih proračuna i druga ažuriranja na temelju najnovijih događaja Prilagodba strukture proračuna i tehnički ispravak 28.10.2019.
COM (2019) 550 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje Europska unija treba zauzeti u Odboru veleposlanika AKP-a i EU-a u pogledu donošenja odluke o donošenju prijelaznih mjera u skladu s člankom 95. stavkom 4. Sporazuma o partnerstvu između AKP-a i EU-a 25.10.2019.
COM (2019) 494 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na 39. sastanku Stalnog odbora Konvencije o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa u vezi s izmjenom njezinih dodataka II. i III. 25.10.2019.
COM (2019) 800 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o ishodu ocjenjivanja relevantnosti zadataka utvrđenih u članku 31. stavku 4. koji se financiraju sredstvima Unije u skladu s člankom 34. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/106/EEZ 24.10.2019.
COM (2019) 484 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o jamstvima koja se pokrivaju iz općeg proračuna Stanje na dan 31.prosinca 2018. 24.10.2019.
COM (2019) 483 Prijedlog uredbe Vijeća o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2020. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije te, za ribarska plovila Unije, u određenim vodama izvan Unije 24.10.2019.
COM (2019) 499 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o napretku Rumunjske u okviru mehanizma suradnje i provjere 23.10.2019.
COM (2019) 491 Preporuka za Odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora u ime Europske unije za sklapanje sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu i protokola s Vladom Danske i Lokalnom vladom Grenlanda 23.10.2019.
COM (2019) 444 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću 30. godišnje izvješće o zaštiti financijskih interesa Europske unije i borbi protiv prijevara (2018.) 22.10.2019.
COM (2019) 498 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o napretku u Bugarskoj u sklopu mehanizma suradnje i provjere 22.10.2019.
COM (2019) 545 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na 39. zasjedanju Izvršnog tijela Konvencije o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka 22.10.2019.
COM (2019) 482 Prijedlogu odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora osnovanog Regionalnom konvencijom o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla u pogledu izmjene Konvencije 22.10.2019.
COM (2019) 485 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršenju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji u skladu s Uredbom (EU) 2015/1017 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2015. o Europskom fondu za strateška ulaganja, Europskom savjetodavnom centru za ulaganja i Europskom portalu projekata ulaganja i o izmjeni uredaba (EU) br. 1291/2013 i (EU) br. 1316/2013 – Europski fond za strateška ulaganja, kako je izmijenjena Uredbom (EU) 2017/2396 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2017. o izmjeni uredaba (EU) br. 1316/2013 i (EU) 2015/1017 u pogledu produljenja trajanja Europskog fonda za strateška ulaganja i uvođenja tehničkih poboljšanja za taj fond i Europski savjetodavni centar za ulaganja 21.10.2019.
COM (2019) 496 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Grčkoj 18.10.2019.
COM (2019) 880 Prijedlog odluke Vijeća o izmjeni Odluke (EU) 2019/274 o potpisivanju, u ime Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju 18.10.2019.