Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Ugovora iz Lisabona o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 2129
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
COM (2019) 322 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Trinaesto godišnje izvješće za 2018. o provedbi pomoći Zajednice na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 389/2006 od 27. veljače 2006. o uspostavljanju instrumenta financijske potpore za poticanje gospodarskog razvoja turske zajednice na Cipru 05.07.2019.
COM (2019) 323 Izvješće Komisije Vijeću - Petnaesto izvješće o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 866/2004 od 29. travnja 2004. i stanju koje proizlazi iz njezine primjene za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. 05.07.2019.
COM (2019) 351 Komunikacija Komisije Vijeću o proljetnom ciklusu fiskalnog nadzora 2019. za Italiju 05.07.2019.
COM (2019) 400 Nacrt općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2020. - Opći uvod - Opći račun prihoda - Račun prihoda i rashoda po dijelovima 05.07.2019.
COM (2019) 321 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u pogledu podnošenja prijedloga za izmjene dodataka Konvenciji o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja s obzirom na trinaesto zasjedanje Konferencije stranaka 05.07.2019.
COM (2019) 531 Izvješće Komisije - Belgija Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 04.07.2019.
COM (2019) 532 Izvješće Komisije - Italija Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 04.07.2019.
COM (2019) 319 Izvješće Komisije - Praćenje primjene zakonodavstva Europske unije Godišnje izvješće za 2018. 04.07.2019.
COM (2019) 318 Izvješće Komisije Vijeću o napretku institucija Unije u provedbi postupnog smanjenja odstupanja za irski jezik 04.07.2019.
COM (2019) 530 Izvješće Komisije - Cipar Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 03.07.2019.
COM (2019) 529 Izvješće Komisije - Francuska Izvješće pripremljeno u skladu s člankom 126. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 03.07.2019.
COM (2019) 315 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Godišnje izvješće o aktivnostima istraživanja i tehnološkog razvoja Europske unije te praćenju programa Obzor 2020. u 2018. 03.07.2019.
COM (2019) 334 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o mjerama poduzetima na temelju razrješnice za financijsku godinu 2017. (sažetak) 03.07.2019.
COM (2018) 314 Preporuka za Odluku Vijeća o dopuni pregovaračkih smjernica za Razvojni plan iz Dohe u pogledu pregovora o multilateralnom okviru za olakšavanje ulaganja 03.07.2019.
COM (2019) 307 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Europskom odboru za izradu standarda u području unutarnje plovidbe i u Središnjoj komisiji za plovidbu Rajnom o donošenju obrazaca u području stručnih kvalifikacija u unutarnjoj plovidbi 03.07.2019.
COM (2019) 313 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu o donošenju popisa arbitara koje u ime Unije treba zauzeti u Zajedničkom odboru osnovanom na temelju Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i Japana 03.07.2019.
JOIN (2019) 11 Zajedničko izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Akcijskog plana za vojnu mobilnost 03.07.2019.
COM (2019) 287 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću u pogledu provedbe i rezultata programa Periklo 2020. za zaštitu eura od krivotvorenja u 2018. 02.07.2019.
COM (2019) 290 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF/2019/000 TA 2019 – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije) 02.07.2019.
COM (2019) 309 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o izmjeni Provedbene odluka Vijeća 2013/805/EU kojom se Republici Poljskoj odobrava uvođenje mjera odstupanja od članka 26. stavka 1. točke (a) i članka 168. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 02.07.2019.
COM (2019) 308 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 577/98 o organizaciji ankete o radnoj snazi na uzorku u Zajednici 01.07.2019.
COM (2019) 252 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije kako bi se u okviru općeg proračuna Unije za 2020. omogućila isplata predujmova 01.07.2019.
COM (2019) 251 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti za financiranje hitnih proračunskih mjera za suočavanje s postojećim izazovima migracija, priljeva izbjeglica i sigurnosnih prijetnji 01.07.2019.
COM (2019) 294 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Odbora za javno upravljanje OECD-a i Vijeća OECD-a u pogledu nacrta Preporuke o suzbijanju nezakonite trgovine: povećanje transparentnosti u zonama slobodne trgovine 01.07.2019.
COM (2019) 305 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Dugoročna predviđanja budućih priljeva i odljeva proračuna EU-a (2020.–2024.) 28.06.2019.
COM (2019) 350 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Revizorskom sudu - Godišnje izvješće tijelu nadležnom za davanje razrješnice o unutarnjim revizijama provedenima u 2018. 28.06.2019.
COM (2019) 304 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o izmjeni Provedbene odluke 2013/676/EU kojom se Rumunjskoj odobrava nastavak primjene posebne mjere odstupanja od članka 193. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 28.06.2019.
COM (2019) 293 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Evaluacija Akcijskog plana za borbu protiv nezakonite trgovine vatrenim oružjem između EU-a i jugoistočne Europe za razdoblje 2015.-2019. 27.06.2019.
COM (2019) 292 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) u pogledu nadzora grupe i upravljanja kapitalom u grupi društava za osiguranje odnosno društava za reosiguranje 27.06.2019.
COM (2019) 291 Preporuka za Odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o osnivanju regionalne organizacije ili uspostavi sustava za upravljanje ribarstvom radi očuvanja i upravljanja živim morskim resursima u zapadnom dijelu središnjeg Atlantskog oceana 27.06.2019.
COM (2019) 312 Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o raspodjeli carinskih kvota uvrštenih u raspored WTO-a za Uniju nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 32/2000 27.06.2019.
COM (2019) 264 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Rezultati provjere primjerenosti najrelevantnijeg zakonodavstva o kemikalijama (osim Uredbe REACH) i utvrđeni izazovi, nedostaci i slabosti 25.06.2019.
COM (2019) 289 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Godišnje izvješće o provedbi inicijative Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a za 2018. 24.06.2019.
COM (2019) 198 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u za 2019. 24.06.2019.
COM (2019) 286 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Međunarodnom vijeću za šećer u pogledu produljenja Međunarodnog sporazuma o šećeru iz 1992. 24.06.2019.
COM (2019) 270 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o odredbama Direktive (EU) 2015/2302 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima koje se primjenjuju na online rezervacije obavljene na različitim prodajnim točkama 21.06.2019.
COM (2019) 283 Prijedlog provedbene odluke Vijeća kojom se Češkoj odobrava primjena općeg mehanizma prijenosa porezne obveze odstupajući od članka 193. Direktive 2006/112/EZ 21.06.2019.
COM (2019) 282 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni poglavlja IV. Uredbe (EU) 2015/847 o informacijama koje su priložene prijenosu novčanih sredstava 19.06.2019.
COM (2019) 278 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću i Europskoj središnjoj banci - Četvrto izvješće o napretku u smanjenju loših kredita i daljnjem smanjenju rizika u bankarskoj uniji 19.06.2019.
COM (2019) 295 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom Vijeću i Vijeću Plan za postizanje dogovora o dugoročnom proračunu Unije za razdoblje 2021.–2027. Doprinos Europske komisije sastanku Europskog Vijeća 20. i 21. lipnja 2019. 18.06.2019.
COM (2019) 280 Preporuka za odluku Vijeća o ovlašćivanju Komisije za otvaranje, u ime Europske unije, pregovora o sklapanju protokola uz Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu s Republikom Senegalom 18.06.2019.
COM (2019) 281 Preporuka za odluku Vijeća o ovlašćivanju za otvaranje, u ime Europske unije, pregovora o sklapanju sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu i protokola s Republikom Sejšelima 18.06.2019.
COM (2019) 271 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o preprekama trgovini i ulaganjima 1. siječnja 2018. – 31. prosinca 2018. 17.06.2019.
COM (2019) 277 Komunikacija Komisije Vijeću u skladu s člankom 395. Direktive Vijeća 2006/112/EZ 17.06.2019.
COM (2019) 208 Prijedlog uredbe Europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007 o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila 17.06.2019.
COM (2019) 279 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću i Europskoj središnjoj banci - Produbljenje europske ekonomske i monetarne unije: analiza stanja četiri godine nakon objave Izvješća petorice predsjednika Doprinos Europske komisije sastanku na vrhu država članica europodručja 21. lipnja 2019. 14.06.2019.
COM (2019) 275 Prijedlog provedbene odluke Vijeća o odobrenju Portugalu da uvede posebnu mjeru odstupanja od članka 193. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost 14.06.2019.
JOIN (2019) 12 Zajednička komunikacija Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Izvješće o provedbi Akcijskog plana za borbu protiv dezinformiranja 14.06.2019.
COM (2019) 540 Komunikacija Komisije - Ažurirano izvješće o pojačanom nadzoru – Grčka, lipanj 2019. 13.06.2019.
COM (2019) 261 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Mišljenje Komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji 13.06.2019.