Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Ugovora iz Lisabona o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 2129
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
COM (2019) 378 Preporuka za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora u ime Europske unije na 31. sastanku ugovornih stranaka o izmjenama Sporazuma o suradnji i postupanju u slučaju onečišćenja Sjevernog mora naftom i drugim štetnim tvarima („Bonski sporazum”) s obzirom na pristupanje Kraljevine Španjolske Sporazumu i s obzirom na proširenje područja primjene Sporazuma 02.09.2019.
COM (2019) 405 Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Republike Bjelarusa o pojednostavnjenju izdavanja viza 02.09.2019.
COM (2019) 404 Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Republike Bjelarusa o ponovnom prihvatu osoba koje neovlašteno borave 02.09.2019.
COM (2019) 377 Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Demokratske Republike Svetog Tome i Prinsipea i Europske zajednice 02.09.2019.
COM (2019) 403 Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Republike Bjelarusa o pojednostavnjenju izdavanja viza 02.09.2019.
COM (2019) 376 Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Demokratske Republike Svetog Tome i Prinsipea i Europske zajednice 02.09.2019.
COM (2019) 379 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na Drugome ministarskom sastanku Bonskog sporazuma u pogledu Strateškoga akcijskog plana Bonskog sporazuma (BASAP) za razdoblje 2019.–2025. priloženog Ministarskoj izjavi te u pogledu Ministarske izjave 02.09.2019.
COM (2019) 375 Prijedlog uredbe Vijeća o raspodjeli ribolovnih mogućnosti na temelju Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Demokratske Republike Svetog Tome i Prinsipea i Europske zajednice 02.09.2019.
COM (2019) 380 Prijedlogu uredbe Vijeća o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova u Baltičkome moru za 2020. te o izmjeni Uredbe (EU) 2019/124 u pogledu određenih ribolovnih mogućnosti u drugim vodama 02.09.2019.
COM (2019) 368 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Uredbe (EZ) br. 453/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o tromjesečnim statističkim podacima o slobodnim radnim mjestima u Zajednici 13.08.2019.
COM (2019) 349 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Jednakovrijednost u području financijskih usluga 12.08.2019.
COM (2019) 352 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija pojačanje djelovanja eu-a za zaštitu i obnovu svjetskih šuma 09.08.2019.
COM (2019) 363 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o jamstvenom fondu za vanjska djelovanja i upravljanju njime u 2018. 07.08.2019.
COM (2019) 366 Izvješću Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Dvanaesto izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o europskom fondu za jamstva u poljoprivredi financijska godina 2018. Financijska godina 2018. 07.08.2019.
COM (2019) 362 Prijedlogu odluke Vijeća o potpisivanju i privremenoj primjeni, u ime Europske unije, Protokola uz Euromediteranski privremeni sporazum o pridruživanju u području trgovine i suradnje između Europske zajednice, s jedne strane, i Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO) za dobrobit Palestinske samouprave na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze, s druge strane, o Okvirnom sporazumu između Europske unije i Palestinske samouprave na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze o općim načelima njezina sudjelovanja u programima Unije 07.08.2019.
COM (2019) 361 Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola uz Euromediteranski privremeni sporazum o pridruživanju u području trgovine i suradnje između Europske zajednice, s jedne strane, i Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO) za dobrobit Palestinske samouprave na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze, s druge strane, o Okvirnom sporazumu između Europske unije i Palestinske samouprave na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze o općim načelima njezina sudjelovanja u programima Unije 07.08.2019.
COM (2019) 364 Prijedlogu odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Vijeća za pridruživanje uspostavljenog Euro-mediteranskim sporazumom o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Kraljevine Maroka, s druge strane, u vezi s donošenjem preporuke o produženju akcijskog plana EU-Maroko kojim se uspostavlja napredni status (2013.–2018.) 06.08.2019.
COM (2019) 359 Prijedlog odluke Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća 2013/755/EU od 25. studenoga 2013. o pridruživanju prekomorskih zemalja i područja Europskoj uniji („Odluka o prekomorskom pridruživanju”) 05.08.2019.
COM (2019) 358 Godišnje izvješće o sigurnosti odobalnih naftnih i plinskih djelatnosti u Europskoj uniji za 2017. 01.08.2019.
COM (2019) 367 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o rashodima EFJP-a Sustav ranog upozoravanja br. 4-6/2019 01.08.2019.
COM (2019) 354 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o okviru upravljanja za proračunski instrument za konvergenciju i konkurentnost za europodručje 01.08.2019.
COM (2019) 355 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o ocjeni u kojoj su mjeri države članice poduzele mjere potrebne za usklađivanje s Okvirnom odlukom Vijeća 2003/568/PUP od 22. srpnja 2003. o borbi protiv korupcije u privatnom sektoru 26.07.2019.
COM (2019) 343 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Jačanje vladavine prava u Uniji Nacrt za djelovanje 25.07.2019.
COM (2019) 346 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Odboru za trgovinu osnovanom na temelju Privremenog sporazuma o partnerstvu između Europske zajednice, s jedne strane, i pacifičkih država, s druge strane, u pogledu izmjene priloga II. i VIII. Protokolu II. uz Sporazum 25.07.2019.
COM (2019) 347 Prijedlog Odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u okviru Odbora za SGP osnovanog na temelju prijelaznog Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i stranke Srednje Afrike, s druge strane, o donošenju poslovnika za postupak mirenja, poslovnika za postupak arbitraže i kodeksa ponašanja arbitara 25.07.2019.
COM (2019) 348 Prijedlog Odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u okviru Odbora za SGP osnovanog na temelju prijelaznog Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i stranke Srednje Afrike, s druge strane, o donošenju popisa arbitara 25.07.2019.
COM (2019) 342 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o zajedničkoj reviziji provedbe Sporazuma između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o obradi i prijenosu podataka o financijskim porukama iz Europske unije u Sjedinjene Američke Države za potrebe Programa za praćenje financiranja terorizma 22.07.2019.
COM (2019) 341 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije unutar Odbora za SGP osnovanog na temelju prijelaznog Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Gane, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane, u vezi s donošenjem Protokola br. 1 o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje 22.07.2019.
COM (2019) 344 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba donijeti u Pododboru za upravljanje sanitarnim i fitosanitarnim mjerama osnovanom Sporazumom o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te njihovih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane 22.07.2019.
COM (2019) 296 Prijedlogu odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama o dodjeli Sjedinjenim Američkim Državama udjela u carinskoj kvoti utvrđenoj Uredbom (EZ) br. 617/2009 od 13. srpnja 2009. o otvaranju autonomne carinske kvote za uvoz visokokvalitetne govedine 22.07.2019.
COM (2019) 297 Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama o dodjeli Sjedinjenim Američkim Državama udjela u carinskoj kvoti utvrđenoj Uredbom (EZ) br. 617/2009 od 13. srpnja 2009. o otvaranju autonomne carinske kvote za uvoz visokokvalitetne govedine 22.07.2019.
COM (2019) 345 Izmijenjeni prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Vijeću za partnerstvo osnovanom Sveobuhvatnim i pojačanim sporazumom o partnerstvu između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Armenije, s druge strane, u pogledu donošenja odluka o poslovnicima Vijeća za partnerstvo, Odbora za partnerstvo i specijaliziranih pododbora ili drugih tijela 18.07.2019.
COM (2019) 343 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Jačanje vladavine prava u Uniji Nacrt za djelovanje 17.07.2019.
COM (2019) 338 Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni uredaba (EU) 2019/124 i (EU) 2018/2025 u pogledu određenih ribolovnih mogućnosti 16.07.2019.
COM (2019) 339 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Izvješće o politici tržišnog natjecanja za 2018 15.07.2019.
COM (2019) 336 Izvješće Komisije Vijeću o provedbi financijske pomoći koja se pruža prekomorskim zemljama i područjima u okviru 11. europskog razvojnog fonda 15.07.2019.
COM (2019) 610 Nacrt izmjene Proračuna BR. 4 za Opći proračun za 2019. Smanjenje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanje u skladu s ažuriranjem potrebnih rashoda i ažuriranjem prihoda (vlastita sredstva) 15.07.2019.
COM (2019) 337 Prijedlogu odluke Vijeća o stajalištu koje treba donijeti, u ime Europske unije, u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Protokola 31 uz Sporazum o EGP-u o suradnji u posebnim područjima izvan područja četiriju sloboda [RescUE] 15.07.2019.
COM (2019) 335 Izvješće Komisije Vijeću o ocjeni napretka o kojem je Italija izvijestila Komisiju i Vijeće povezanog s naplatom dugovanja od proizvođača mlijeka na temelju dodatne pristojbe za tržišne godine od 1995./1996. do 2001./2002. (u skladu s člankom 3. Odluke Vijeća 2003/530/EZ) (conformément à l'article 3 de la décision 2003/530/CE du Conseil) 12.07.2019.
COM (2019) 600 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke (EU) 2019/276 u pogledu prilagodbi iznosa mobiliziranih iz instrumenta fleksibilnosti za 2019. koji će se upotrijebiti za migracije, priljeve izbjeglica i sigurnosne prijetnje 12.07.2019.
COM (2019) 333 Izvješće Komisije - Godišnje izvješće za 2018. o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti te o odnosima s nacionalnim parlamentima 11.07.2019.
COM (2019) 330 Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o Strateškom inovacijskom programu Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT) za razdoblje 2021.–2027.: jačanje europskog inovacijskog talenta i kapaciteta 11.07.2019.
COM (2019) 331 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom institutu za inovacije i tehnologiju (preinaka) 11.07.2019.
COM (2019) 284 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Komisiji za ribarstvo zapadnog dijela središnjeg Atlantika 10.07.2019.
COM (2019) 327 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Unije treba zauzeti na Odboru za ribarstvo istočnog dijela središnjeg Atlantika 10.07.2019.
COM (2019) 311 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni Direktive 2014/62/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o kaznenopravnoj zaštiti eura i drugih valuta od krivotvorenja, kojom se zamjenjuje Okvirnu odluku Vijeća 2000/383/PUP 09.07.2019.
COM (2019) 285 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Ujedinjeni u ostvarivanju energetske unije i klimatske politike: postavljanje temelja za uspješan prelazak na čistu energiju 09.07.2019.
COM (2019) 298 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u pisanom postupku koji će pokrenuti Odbor tehničkih stručnjaka Međuvladine organizacije za međunarodni željeznički prijevoz (OTIF) za donošenje izmjena nacionalnih registara vozila (NVR) i Jedinstvenih tehničkih propisa za telematske aplikacije za teretni promet (TAF) 09.07.2019.
COM (2019) 324 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o pružanju makrofinancijske pomoći trećim zemljama u 2018. 08.07.2019.
COM (2019) 326 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Unije treba zauzeti u okviru Zajedničkog odbora za poljoprivredu osnovanog Sporazumom između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima, u pogledu izmjene priloga 1. i 2. Sporazumu. 08.07.2019.