38. sjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove

dvorana Eugena Kvaternika

Predloženi dnevni red je:
1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 37. SJEDNICE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA; 
2. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA;
3. PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA LOKALNU I PODRUČNU (REGIONALNU) SAMOUPRAVU HRVATSKOGA SABORA;
4. PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU RJEŠENJA ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA, SAZIVA 14. LISTOPADA 2016., O:
a) priznavanju prava na plaću;
5. RAZNO.