Odbor za europske poslove donio prvo obrazloženo mišljenje o prijedlogu zakonodavnog akta EU-a

Zagreb – Na 39. sjednici održanoj u ponedjeljak, 6. listopada 2014. Odbor za europske poslove donio je uime Hrvatskoga sabora  prvo obrazloženo mišljenje kojim utvrđuje povredu načela supsidijarnosti u prijedlogu zakonodavnog akta Europske unije. 

Obrazloženo mišljenje doneseno je o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća kojom se izmjenjuju direktive 2008/98/EZ o otpadu, 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu, 1999/31/EZ o odlagalištima otpada, 2000/53/EZ o otpadnim vozilima, 2006/66/EZ o baterijama i akumulatorima i o otpadnim baterijama i akumulatorima i 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi, a na prijedlog Odbora za zaštitu okoliša i prirode.

Riječ je o dokumentu kojim Europska komisija predlaže izmjenu šest postojećih direktiva koje se tiču sustava gospodarenja otpadom, a koji prema mišljenju Odbora za europske poslove nisu u skladu s načelom supsidijarnosti. Načelo supsidijarnosti jedno je od osnovnih načela na kojima se temelji zakonodavstvo Europske unije, a podrazumijeva da u područjima podijeljenih nadležnosti Unija djeluje samo onda kada se pojedino područje ne može učinkovitije urediti na razini država članica. 

Nacionalni parlamenti država članica Europske unije mogu donošenjem obrazloženog mišljenja izraziti stav da je načelo supsidijarnosti u pojedinom prijedlogu europskog zakonodavnog akta prekršeno, i to u roku od osam tjedana od dana objave prijedloga na svim službenim jezicima Unije. Uz Hrvatski sabor obrazloženo mišljenje o prijedlogu direktive kojom se mijenja šest direktiva o gospodarenju otpadom donijeli su još i austrijsko Savezno vijeće te češki Senat.

Author: Odbor za europske poslove