Radna tijela

Radna tijela Hrvatskoga sabora su odbori i povjerenstva osnovana Poslovnikom Hrvatskoga sabora.

Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe, Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a i Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Organizacije za europsku sigurnost i suradnju imaju položaj radnog tijela.

U radnom tijelu Sabora: raspravlja se o prijedlozima i poticajima za donošenje zakona i drugih akata te o drugim pitanjima iz djelokruga Sabora; prati se, u okviru djelokruga radnog tijela, rad Vlade i drugih tijela čiji rad nadzire Sabor sukladno Ustavu i zakonu; raspravlja se o izvješćima tijela i ustanova koja ona temeljem zakona podnose Saboru; nakon provedene rasprave zauzima se stajalište, odnosno utvrđuju se prijedlozi akata i o tome se izvješćuje Sabor; raspravlja se o predstavkama i prijedlozima koje građani podnose Saboru.

Uz radna tijela osnovana Poslovnikom, Hrvatski sabor može osnovati i druga radna tijela, a odlukom o osnivanju uređuje naziv, sastav, djelokrug i način rada.

Radno tijelo ima predsjednika, potpredsjednika i članove radnog tijela iz reda zastupnika, ako Poslovnikom nije drugačije određeno. Sastav radnog tijela u pravilu odgovara stranačkom sastavu Sabora. U radna tijela može se imenovati, ako Poslovnikom nije drugačije određeno, do šest javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika koji imaju sva prava člana radnog tijela, osim prava odlučivanja. Poslovnikom Sabora određeno je u koja se radna tijela imenuju navedeni djelatnici.

Radno tijelo Sabora obvezno je o svojim primjedbama, mišljenjima, stajalištima i prijedlozima izvijestiti Sabor.

Radno tijelo Sabora može, u skladu s Poslovnikom, donijeti poslovnik o svom radu.