Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

Izvješće Odbora za informiranje, informatizaciju i medije s rasprave o Izvješću o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2006. godinu

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije razmotrio je na 36. sjednici, održanoj 28. ožujka 2007. godine Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2006. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 09. ožujka 2007. godine.

Odbor je navedeno Izvješće razmotrio kao matično radno tijelo.
 
U uvodnom obrazloženju predstavnica predlagatelja naglasila je da je Zakonom propisana obveza dostavljanja izvješća svih tijela javne vlasti o provedbi Zakona za prethodnu godinu Središnjem državnom uredu za upravu. Ovo je treće takvo Izvješće koje je Ured podnio Vladi RH, a ona ga uputila u Hrvatski sabor radi prihvaćanja.

U raspravi na Odboru istaknuto je da je Izvjeće sačinjeno kao skup statističkih podataka. Skrenuta je i pozornost da ministarstva imaju obvezu objavljivati nacrte prijedloga zakona na web stranicama, ali u pravilu to čine vrlo rijetko. Postavljeno je i pitanje potrebe uvođenja povjerenika za informiranje, ali su o tome iznesena dva suprotna stajališta.
  
Nakon provedene rasprave Odbor nije donio odluku jer su mišljenja članova ostala podijeljena (2 glasa ”ZA” i 5 ”SUZDRŽANIH” glasova).

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određena je Željka Antunović, predsjednica Odbora.

      PREDSJEDNICA ODBORA

      Željka Antunović