Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

Izvješće Odbora za informiranje, informatizaciju i medije o Prijedlogu odluke o imenovanju ravnatelja i zamjenika ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije raspravio je na 32. sjednici (elektroničkoj), održanoj 13. svibnja 2020. godine Prijedlog odluke o imenovanju ravnatelja i zamjenika ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka, koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike aktom od 7. svibnja 2020. godine.

Odbor je navedeni Prijedlog odluke raspravio kao matično radno tijelo.

Ravnatelja i zamjenika ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske temeljem javnog poziva za dostavu kandidatura, sukladno odredbi članka 7. stavka 3. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Ravnatelj i zamjenik ravnatelja Agencije imenuju se na razdoblje od četiri godine i na tu dužnost mogu biti imenovani najviše dva puta.

Sukladno tome, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. svibnja 2020. godine, na temelju provedenog postupka po objavljenom javnom pozivu, utvrdila Prijedlog odluke o imenovanju Zdravka Vukića ravnateljem i Igora Vulju zamjenikom ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka.

U raspravi su izneseni prigovori na kvalifikaciju predloženog kandidata za ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka. 

Nakon provedene rasprave, Odbor je većinom glasova (sa 7 glasova ”ZA” i 2 glasa ”PROTIV”) odlučio predložiti Hrvatskom saboru slijedeći  
     
Z A K L J U Č A K

Podržava se donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja i zamjenika ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka u tekstu kako je predložila Vlada Republike Hrvatske.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora određen je dr.sc. Goran Marić, predsjednik Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
dr.sc. Goran Marić, v. r.