Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo

Izvješće Odbora za rad, socijalnu politiku i zdravstvo o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost (PROGRESS), s Konačnim prijedlogom zakona - hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 3

Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo na 1. sjednici Odbora, održanoj 21. veljače 2008. godine, raspravio je Prijedlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost (PROGRESS), s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 12. listopada 2007. godine.

Odbor je Zakon raspravio kao matično radno tijelo, sukladno članku 75. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Nakon uvodnog obrazloženja predstavnika predlagatelja, u kraćoj raspravi utvrđeno je da mogućnost korištenja sredstva za programe zdravstva nije posebno naznačena. Međutim, u okviru predviđenih socijalnih programa i zaštite zdravlja na radu moći će se koristiti i dio sredstava koja se odnose na zdravstvene potrebe.

Nakon kraće rasprave, članovi Odbora su jednoglasno odlučili predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje

ZAKON O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU EUROPSKE ZAJEDNICE I REPUBLIKE HRVATSKE O SUDJELOVANJU REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMU ZAJEDNICE ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNU SOLIDARNOST (PROGRESS)

PREDSJEDNIK ODBORA

Prof. dr. sc. Andrija Hebrang, dr. med.