Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. E. br. 85

1.Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 18. sjednici, održanoj 16. lipnja 2008. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. E. br. 85, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 29. svibnja 2008. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku.

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeće

AMANDMANE

I. Na članak 6.

  U članku 6. u uvodnoj rečenici riječi: „upotrijebljeni u ovom Zakonu“ zamjenjuju se riječima: „u smislu ovoga Zakona“.

Obrazloženje:

  Nomotehnički se uređuje izričaj.

II. Na članak 29.

  U članku 29. stavku 2. riječi: „s pravom“ zamjenjuju se riječima: „te prenijeti to pravo na“.

Obrazloženje:

  Usklađuje se izričaj obzirom da je stavkom 5. ovoga članka izričito naglašeno da se radi o prenošenju toga prava, a na prenošenje poziva se i u članku 50. stavku 5.
  
III. Na članak 34.

  U članku 34. stavku 1. riječi: „osoba koja je temeljem posvojenja djeteta postala posvojitelj“ zamjenjuje se riječju: „Posvojitelj“.

Obrazloženje:

  Dorađuje se izričaj.

IV. Na članak 39.

  U članku 39. stavku 7. iza riječi: „članka 27.“ dodaje se riječ:“ovoga“.

Obrazloženje:

   Nomotehnički se uređuje izričaj.

V. Na članak 53.

  U članku 53. stavku 1. riječ: „imenuje“ zamjenjuje se riječju: „osniva“.
  U stavku 2. riječ: „čine“ zamjenjuje se riječima: „imenuje ministar nadležan za obitelj i to“.

Obrazloženje:

  Uređuje se izričaj kako bi bilo razvidno da se povjerenstvo osniva a njegovi članovi imenuju.

VI. Na članak 54.

  U članku 54. riječi: „ovog Zakona“ zamjenjuju se riječima: „prava i potpora utvrđenih ovim Zakonom“.

Obrazloženje:

  Pravno i nomotehnički se uređuje izričaj.

VII. Na članak 55.

  U članku 55. stavku 4. riječi: „u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona“ brišu se.

Obrazloženje:

  Utvrđivanje roka za donošenje podzakonskih propisa valja obuhvatiti člankom 62., kako je to predviđeno amandmanom na taj članak.

VIII. Na članak 56.

  U članku 56. stavku 3. riječi: „u roku od 120 dana od dana donošenja ovoga Zakona“ brišu se.

Obrazloženje:

  Utvrđivanje roka za donošenje podzakonskih propisa valja obuhvatiti člankom 62., kako je to predviđeno amandmanom na taj članak. Pored toga, pravno relevantan moment jest dan stupanja na snagu a ne dan donošenja.

IX. Na članak 58.

  U članku 58. stavku 2., 3. i 4. u oba slučaja iza riječi: „kaznit će se“ dodaju se riječi: „za prekršaj“.

Obrazloženje:

  Pravno i nomotehnički uređuje se izričaj.

X. Na članak 61.

  U članku 61. stavku 1. ispred riječi: „socijalne“ dodaje se riječ: „područja“.

Obrazloženje:

  Nomotehnički se uređuje izričaj.

XI. Na članak 62.

  U članku 62. dodaje se stavak 2. koji glasi:
  „(2) Ministar nadležan za obitelj donijet će propis iz članka 55. stavka 4. ovoga Zakona u roku od 60 dana, a propis iz članka 56. stavka 3. ovoga Zakona u roku od 120 dana od dana njegova stupanja na snagu.“

Obrazloženje:

  Dopunjava se odredba sukladno amandmanima na članak 55. i 56.

XII. Na članak 64.

  U članku 64. riječ: „koje“ zamjenjuje se riječima: „u dijelu u kojem“.

Obrazloženje:

  Dorađuje se izričaj.

XIII. Na članak 65.

  U članku 65. riječi: „danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji“ zamjenjuju se riječima: „na dan prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju“.
  
Obrazloženje:

  Dorađuje se izričaj.

4. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Emila Tomljanovića, predsjednika Odbora za zakonodavstvo.


 PREDSJEDNIK
 ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

                Emil Tomljanović, dipl.pravnik