Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 486

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Godišnji program rada Unije za europsku normizaciju za 2020.
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Datum izravne dostave