Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 566

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Direktive 2009/31/EZ o geološkom skladištenju ugljikova dioksida
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Datum izravne dostave