Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 80

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju okvira za postizanje klimatske neutralnosti i o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1999 (Europski propis o klimi)
Vrsta akta
Prijedlog uredbe
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Industrija, istraživanje i energija
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave
Rok za provjeru supsidijarnosti
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
Europski zeleni plan - Program rada EK za 2020.