Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 626

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u okviru Konvencije za očuvanje lososa u sjevernom Atlantiku u pogledu zahtjeva za pristup toj konvenciji koji je podnijela Ujedinjena Kraljevina i stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2019/937
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave