Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 620

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Unija jednakosti: strateški okvir EU-a za jednakost, uključivanje i sudjelovanje Roma
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Građanske slobode, pravosuđe i unutarnji poslovi
Datum izravne dostave