Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2021) 136

EU oznaka akta
Naziv akta
Preporuka za odluku Vijeća kojom se Komisiju ovlašćuje za pregovaranje, u ime Unije, o izmjenama Konvencije o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencija)
Vrsta akta
Preporuka
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Datum izravne dostave