Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 266

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Tehnička prilagodba višegodišnjeg financijskog okvira za 2023. u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) 2020/2093 kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021.–2027.
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Proračuni i proračunski nadzor
Datum izravne dostave