Postupanje s dokumentima Europske unije - JOIN (2022) 23

EU oznaka akta
Naziv akta
Zajednička Komunikacija Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Vanjsko djelovanje EU-a u području energetike u svijetu koji se mijenja
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Industrija, istraživanje i energija
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
Nova strategija za međunarodni angažman u području energetike – Program rada EK za 2022.