Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2022) 280

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Izvješće o Konvergenciji za 2022. (pripremljeno u skladu s člankom 140. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije)
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Datum izravne dostave