Objavljen pregled amandmana na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom inspektoratu (P.Z. br. 440)