Objavljen pregled amandmana na Konačni prijedlog zakona o osobnoj asistenciji(P.Z. br. 466)