5. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2003. - 11.1.2008.)

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

Djelokrug rada

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa osnovao je Hrvatski sabor radi provedbe Zakona. Povjerenstvo djeluje na temelju Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti (NN, br. 163/03.), Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti (NN, br. 94/04.), Zakona o dopuni Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti (NN, br. 48/05.) te Pravilnika o unutarnjem ustroju i postupku (NN, br. 25/04.). Povjerenstvo čini sedam članova koji među sobom biraju predsjednika. Članove Povjerenstva imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove. U prijedlogu za člana Povjerenstva vodi se računa o njegovom radu i ugledu. Četiri člana Povjerenstva imenuju se iz redova zastupnika Hrvatskoga sabora, a ostali članovi su ugledni javni djelatnici, s time da dva člana Povjerenstva ne mogu biti iz iste političke stranke. Predsjednik Povjerenstva ne smije biti član stranke koja obnaša vlast. Članovi povjerenstva imenuju se na vrijeme od sedam godina. Iznimno, članovi Povjerenstva iz redova zastupnika Hrvatskoga sabora biraju se na vrijeme trajanja mandata u Hrvatskom saboru. Član Povjerenstva može biti ponovno imenovan najviše jednom.

Članstvo

Predsjednik

Potpredsjednik

Članovi

dr. sc. Zlata Đurđević
Zorislav Antun Petrović
prof. dr. sc. Deša Mlikotin Tomić