Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Financijskom inspektoratu Republike Hrvatske, prvo čitanje, P.Z. br. 628

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 100. sjednici, održanoj 28. veljače 2024. godine, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o  Financijskom inspektoratu Republike Hrvatske, prvo čitanje, P.Z. br. 628 koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 15.veljače 2024. godine. 
Odbor je o predmetnom Prijedlogu zakona raspravljao na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.

Uvodno je predstavnik predlagatelja istaknuo da se ovim Prijedlogom zakona važeći zakon dopunjuje nadležnostima Financijskog inspektorata u području provedbe ovrhe na novčanim sredstvima i u području djelatnosti kupoprodaje i servisiranja potraživanja. Također, usklađuju se odredbe o ustrojstvu i rukovođenju Financijskim inspektoratom u sastavu Ministarstva financija, s propisima kojima se uređuje navedeno područje.
Sukladno dijelu preporuka iz 5. kruga evaluacije hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma Odbora Vijeća Europe za procjenu mjera protiv pranja novca i financiranja terorizma (MONEYVAL), odredbe važećeg Zakona dopunjuju se odredbama o međunarodnoj suradnji Financijskog inspektorata s inozemnim nadležnim tijelima u pogledu vrste informacija koje se razmjenjuju. Također se u svrhu ispunjavanja preporuka izmjenama propisuje mogućnost izricanja administrativne mjere ograničenja i/ili zabrane obavljanja određene poslovne aktivnosti ili pružanja usluge subjektu nadzora u najduljem trajanju od dvanaest mjeseci. Isto tako, dopunjuju se odredbe o odlučivanju o prekršajima.
Također, odredbe važećeg Zakona usklađuju se s uvođenjem eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj na način da se riječ „kuna“ zamjenjuje riječju „euro“, te se u prekršajnim odredbama propisani raspon novčanih kazni u kunama preračunava u euro. 

U raspravi na Odboru je konstatirano da je ovaj Prijedlog zakona dopunjuje nadležnosti Financijskog inspektorata u području provedbe ovrhe na novčanim sredstvima i u području djelatnosti kupoprodaje i servisiranja potraživanja. 

 Nakon provedene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je jednoglasno predložiti Hrvatskome saboru sljedeće

ZAKLJUČKE

1.    Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Financijskom inspektoratu Republike Hrvatske.                                                                                                
2.    Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja dostavit će se predlagatelju da ih razmotri prilikom utvrđivanja teksta Konačnog prijedloga zakona. 

                                                           
Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl. oec., predsjednica Odbora.

 PREDSJEDNICA ODBORA
    Grozdana Perić, dipl. oec.