Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu, P. Z. br. 145

Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 32. sjednici održanoj 9. lipnja 2021. godine, raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu, P. Z. br. 145, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 2. lipnja 2021. godine.    

1.    Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (6 glasova „ZA“ i 1 glas „SUZDRŽAN“) podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu da stupi na snagu prvoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

2.    Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba. 

3.    Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.


PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Marija Jelkovac