Odbor za poljoprivredu

Zaključci i preporuke s 19. sjednice Odbora za poljoprivredu o bolesti zlatne žutice vinove loze u vinogradskim regijama i podregijama u Republici Hrvatskoj

 

Na temelju članka 44., 47. i 99. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor za poljoprivredu Hrvatskoga sabora održao je 12. srpnja 2017. godine 19. (tematsku) sjednicu na  kojoj je provedena rasprava o

BOLESTI ZLATNE ŽUTICE VINOVE LOZE U VINOGRADARSKIM REGIJAMA I PODREGIJAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Nastavno na raspravu koju je Odbor za poljoprivredu održao 25. siječnja 2017. godine na 6. (tematskoj) sjednici o pojavi bolesti zlatne žutice vinove loze, karantenskoj bolesti vinove loze, koja je u Republici Hrvatskoj prvi puta utvrđena 2009. godine, a koja prijeti širenjem i zahtijeva definiranje načina sprječavanja, ograničavanja širenja i iskorjenjivanja bolesti provođenjem preventivnih i kurativnih mjera Odbor za poljoprivredu utvrdio je potrebu održavanja izvještajne sjednice na kojoj će predstavnici Ministarstva poljoprivrede izvijestiti o planiranim i poduzetim aktivnostima.

Slijedom navedenog Odbor za poljoprivredu održao je svoju 19. (tematsku) sjednicu na kojoj su predstavnici Ministarstva poljoprivrede, Hrvatskog centra za poljoprivredu hranu i selo i Savjetodavne službe izvijestili o do sada poduzetim i planirani aktivnostima za suzbijanje i sprječavanje širenja bolesti s krajnjim ciljem iskorjenjivanja uzročnika bolesti zlatne žutice vinove loze. Obavijestili su o donošenju Naredbe o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 46/2017), Odluke o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze (Grapevine flavescence doreé MLO) (NN 51/2017) i Akcijskog plana za suzbijanje i sprječavanje širenja Zlatne žutice vinove loze za 2017. godinu.

U raspravi su sudjelovali članovi Odbora za poljoprivredu, predstavnici: Ministarstva poljoprivrede, Hrvatskog centra za poljoprivredu hranu i selo, Savjetodavne službe, Instituta za poljoprivredu i turizam Poreč, Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša, Agronomskog fakulteta, Hrvatske poljoprivredne komore, Udruženja vinarstva Hrvatske gospodarske komore, lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Temeljem provedene rasprave Odbor za poljoprivredu usvojio je sljedeće

ZAKLJUČKE  I PREPORUKE

Polazeći od odredbi članka 12. stavka (4) Naredbe o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 4672017) koji se odnosi na obveze jedinica lokalne samouprave u pružanju pomoći fitosanitarnom inspektoru u pronalaženju zapuštenih vinograda i otkrivanja posjednika zapuštenih vinograda, Odbor za poljoprivredu zbog efikasnosti provođenja Akcijskog plana preporuča uključivanje zemljišnoknjižnih odjela i područnih ureda za katastar Državne geodetske uprave na demarkiranim područjima u provođenju ove obveze, a što je u skladu s odredbom članka 69. stavka 1. Zakona o biljnom zdravstvu.

Uzimajući u obzir Akcijskim planom određenu obvezu jedinica lokalne samouprave na poticanje vlasnika zapuštenih vinograda da provedu obvezne fitosanitarne mjere krčenja zapuštenih vinograda, Odbor za poljoprivredu upozorava na nenadležnost jedinica lokalne samouprave nad nadzorom provedbe  naredbi fitosanitarnih inspektora opisanih člankom 8. Naredbe o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze.

Isto tako, Odbor za poljoprivredu podupire uključivanje jedinca lokalne samouprave u provođenje Akcijskog plana, no zbog pretpostavljene nedovoljne razine stručnosti predstavnika jedinica lokalne samouprave, Odbor za poljoprivredu preporuča žurno održavanje edukativnih radionica za predstavnike jedinica lokalne samouprave u demarkiranim, a prema procjeni rizika i u sigurnosnim i nezaraženim područjima.

Odbor za poljoprivredu mišljenja je kako je Akcijskim planom trebalo jasnije propisati načine evidentiranja uporabe sredstava za zaštitu bilja i preciznije odrediti monitoring provođenja mjera iz Akcijskog plana.

Odbor za poljoprivredu podupire Akcijskim planom predviđene mjere za suzbijanje i sprječavanje širenja zlatne žutice vinove loze u Republici Hrvatskoj, no mišljenja je kako obvezu posjednika bilja za pokriće troškova provedbe mjera propisanih člankom 8. i troškova suzbijanja vektora propisanih člancima 9. i 10. Naredbe o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze treba preraspodijeliti između posjednika bilja, jedinice lokalne samouprave, jedinice područne (regionalne) samouprave i države. Navedeno se predlaže zbog smanjenja financijskog opterećenja vlasnika bilja i zaštite vinogradarske proizvodnje u Republici Hrvatskoj.

Uzimajući u obzir zapuštene nasade vinove loze koji se nalaze na državnom poljoprivrednom zemljištu Odbor za poljoprivredu ukazuje na potrebu žurnog iznalaženja rješenja za postupanje s istima u skladu s  Akcijskim planom za suzbijanje i sprječavanje širenja zlatne žutice vinove loze.

Odbor za poljoprivredu podupire stajalište predstavnika znanstvenih institucija i instituta u Republici Hrvatskoj o potrebi značajnijeg uključivanja stručnih osoba u sustavno rješavanje problema bolesti zlatne žutice vinove loze, kao i potrebu osiguravanja dodatnih financijskih sredstava za provođenje znanstvenih istraživanja.

Odbor za poljoprivredu poziva Ministarstvo poljoprivrede na iznalaženje rješenja kojim bi se u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu osigurala dodatna sredstva za provođenje mjera zaštite i učinkovitog sprječavanja širenja i suzbijanja bolesti zlatne žutice vinove loze.

Uzimajući u obzir opasnost od daljnjeg širenja bolesti zlatne žutice vinove loze, troškove koji iz provođenja mjera Akcijskog plana proizlaze za posjednike bilja, kao i važnost žurne reakcije Odbor za poljoprivredu predlaže održavanje sastanka predstavnika Odbora za poljoprivredu, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva financija, Državnog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda, Hrvatske zajednice županija, Udruge Gradova u Republici Hrvatskoj Udruge općina u Republici Hrvatskoj i Udruženja vinarstva Hrvatske gospodarske komore o mogućnostima sufinanciranja troškova provođenja mjera određenih Akcijskim planom.

PREDSJEDNIK ODBORA
Tomislav Panenić