64. sjednica Odbora za financije i državni proračun

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
-    Usvajanje Zapisnika 63. sjednice Odbora;
1. IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU ZA 2018. – podnositelj: glavni državni revizor;
2. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA – podnositelj: glavni državni revizor;
3. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI LOKALNIH JEDINICA – podnositelj: glavni državni revizor;
4. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI POLITIČKIH STRANAKA, NEZAVISNIH ZASTUPNIKA I ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA ZA 2017. – podnositelj: glavni državni revizor;
5. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI DODJELJIVANJA I KORIŠTENJA TEKUĆIH DONACIJA IZ PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE – podnositelj: glavni državni revizor;
6. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI KORIŠTENJA VANJSKIH USLUGA U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA – podnositelj: glavni državni revizor.