35. sjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
1.    USVAJANJE ZAPISNIKA SA 35. SJEDNICE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA;
2.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO HRVATSKOGA SABORA;
3.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA POLJOPRIVREDU HRVATSKOGA SABORA;
4.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU DVA ČLANA SVEUČILIŠNOG SAVJETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU;
5.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK; 
6.    PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU RJEŠENJA ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA, SAZIVA 14. LISTOPADA 2016., O:
a)    priznavanju prava na plaću
b)    priznavanju prava na naknadu za odvojeni život;
7.    PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU RJEŠENJA O: 
a)    priznavanju prava na mjesečnu novčanu naknadu imenovanom članu Odbora za turizam Hrvatskoga sabora
b)    priznavanju prava na plaću državnom dužnosniku 
c)    prestanku prava na plaću članici Državnog izbornog povjerenstva RH zbog prestanka mandata; 
8.    RAZNO.