46. sjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:

1.    USVAJANJE ZAPISNIKA SA 45. SJEDNICE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA; 
2.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSTOJNIKA UREDA PREDSJEDNIKA HRVATSKOGA SABORA;
3.    PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU RJEŠENJA ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA, SAZIVA 14. LISTOPADA 2016., o: 
a)    priznavanju prava na plaću
b)    priznavanju i prestanku prava na naknadu za odvojeni život;
4.    RAZNO.