16., elektronička sjednica Odbora za europske poslove

Predloženi dnevni red je:
1. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 168/2007 o osnivanju Agencije Europske unije za temeljna prava COM (2020) 225 – D.E.U. br. 20/001;
2. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1139 u pogledu sposobnosti Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa da vrši ulogu tijela za reviziju izvedbe u okviru jedinstvenog europskog neba COM (2020) 577 – D.E.U. br. 20/018;
3. Stajalište Republike Hrvatske o Izmijenjenom prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi jedinstvenoga europskog neba (recast) COM (2020) 579 – D.E.U. br. 20/019;
4. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okruženja jedinstvenog sučelja Europske unije za carinu i izmjeni Uredbe (EU) br. 952/2013 COM (2020) 673 – D.E.U. br. 20/026.