36., elektronička sjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove

Predloženi dnevni red je:
1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 34. i 35. SJEDNICE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA;
2. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA EUROPSKE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA;
3. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE HRVATSKOGA SABORA;
4. PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE HRVATSKOGA SABORA;
5. PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA INFORMIRANJE, INFORMATIZACIJU I MEDIJE HRVATSKOGA SABORA;
6. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ DIMENZIJI SREDNJOEUROPSKE INICIJATIVE;
7. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA  ODBORA „NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ“;
8. PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU RJEŠENJA ZASTUPNICIMA O:
a) priznavanju prava na plaću,
b) priznavanju prava na naknadu za odvojeni život;
9. RAZNO.