115. sjednica Odbora za zakonodavstvo

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 114. sjednice Odbora za zakonodavstvo;
1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE MAĐARSKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE MAĐARSKE O SURADNJI U BORBI PROTIV PREKOGRANIČNOG KRIMINALA, drugo čitanje, P.Z. br. 537;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZBORNIM JEDINICAMA ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, drugo čitanje, P.Z. br. 532;
3. PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA, prvo čitanje, P.Z. br. 534;
4. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, drugo čitanje, P.Z. br. 518;
5. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O LOKALNIM POREZIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 519;
6. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 520;
7. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM, drugo čitanje, P.Z. br. 521;
8. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT, drugo čitanje, P.Z. br. 522;
9. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, drugo čitanje, P.Z.E. br. 523;
10. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZNOM SAVJETNIŠTVU, drugo čitanje, P.Z. br. 524;
11. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU POREZA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 525;
12. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, drugo čitanje, P.Z. br. 526;
13. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I KNEŽEVINE ANDORE O UKLANJANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA POREZIMA NA DOHODAK I NA IMOVINU TE SPRJEČAVANJU POREZNE UTAJE I IZBJEGAVANJA PLAĆANJA POREZA, drugo čitanje, P.Z. br. 535.