42. sjednica Odbora za obranu

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
- USVAJANJE ZAPISNIKA 41.  SJEDNICE ODBORA;
1. NABAVA DODATNIH OSAM HELIKOPTERA UH-60M „Black Hawk“- mišljenje, traži se;
2. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O UNAPREĐENJU POLICIJSKE SURADNJE U PODRUČJU SPREČAVANJA, OTKRIVANJA I ISTRAGE KRIJUMČARENJA MIGRANATA I TRGOVINE LJUDIMA TE O UNAPREĐENJU EUROPOLOVE POTPORE SPREČAVANJU I BORBI PROTIV TAKVIH KAZNENIH DJELA I O IZMJENI UREDBE (EU) 2016/794 COM (2023) 754.