Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

Izvješće Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji, drugo čitanje, P.Z. br. 108

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora razmotrio je na 14. sjednici, održanoj 28. travnja 2021. godine, Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 22. travnja 2021. godine.

Odbor je u smislu članka 97. Poslovnika Hrvatskoga sabora, o navedenom pitanju   raspravljao u svojstvu matičnog radnog tijela.

Uvodno obrazloženje podnio je predstavnik predlagatelja. 

Predstavnik predlagatelja istaknuo je kako se predloženim zakonom precizira da se predstavkom smatra ona predstavka koja sadrži podatke o prijavitelju: ime i prezime, adresu stanovanja te podatke za kontakt, odnosno za pravnu osobu naziv, sjedište i potpis ovlaštene osobe. Na taj način želi se naglasiti potreba da se podnositelj prema Prosvjetnoj inspekciji treba identificirati svojim podacima kako bi ostvario pravo koje proizlazi iz Zakona. 

Također, predmetnim izmjenama jasnije će se utvrditi obveza čuvanja inspekcijske, odnosno druge službene tajne i propisati kako se u tom smislu postupa s dokumentacijom i podacima u vezi s inspekcijskim postupkom te precizirati postupanje s podacima o podnositelju predstavke. Time će se postići pravna utemeljenost postupanja s podacima iz inspekcijskog nadzora te utvrditi prava i interesi podnositelja predstavke.  

Zaključno, predstavnik predlagatelja istaknuo je kako u odnosu na tekst Prijedloga zakona koji je prošao prvo čitanje u Hrvatskome saboru, Konačni prijedlog zakona u normativnom dijelu ne sadrži razlike. 

U raspravi članovi Odbora podržali su donošenje Konačnog prijedloga zakona. Jednako tako, s ciljem unaprjeđenja sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj, istaknut je prijedlog da se na tragu predloženih rješenja ovoga Zakona na sličan način  pro futuro izmjeni i unaprijedi Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru. 
Nakon rasprave Odbor je jednoglasno (8 „za”) odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje 

ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković, predsjednica Odbora, a u slučaju njezine odsutnosti Marijan Pavliček, potpredsjednik Odbora.

                                                                                         

 PREDSJEDNICA ODBORA 


                                   izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković