Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane, u borbi protiv prijevara i svih drugih nezakonitih aktivnosti koje štete njihovim financijskim interesima, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 114

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je, na 18. sjednici održanoj 6. travnja 2017. godine, Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane, u borbi protiv prijevara i svih drugih nezakonitih aktivnosti koje štete njihovim financijskim interesima, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 114, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 23. ožujka 2017. godine. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravljao je, na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora, o predmetnom Prijedlogu kao matično radno tijelo.   
               
Uvodno je predstavnik Ministarstva financija istaknuo da je Sporazum o suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane, u borbi protiv prijevara i svih drugih nezakonitih aktivnosti koje štete njihovim financijskim interesima potpisan u Luxembourgu 26. listopada 2004. godine, a između Europske unije i Švicarske Konfederacije primjenjuje se od 8. travnja 2009. godine. Pristupanje Republike Hrvatske Sporazumu o suradnji u skladu je s uvjetima pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, kojima je predviđeno da se Republika Hrvatska ulaskom u Europsku uniju obvezuje pristupiti sporazumima koje su države članice i Europska unija sklopile ili potpisale s jednom ili više trećih zemalja ili s međunarodnom organizacijom. Cilj koji se želi postići ovim Zakonom je potvrđivanje Sporazuma o suradnji kako bi isti postao obvezan za Republiku Hrvatsku, osobito uzevši u obzir njegovu pozitivnu svrhu, odnosno pružanje administrativne i uzajamne pravne pomoći u kaznenim stvarima između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane, radi borbe protiv prijevara i drugih nezakonitih aktivnosti koje štete financijskim interesima država koje su ugovorne strane Sporazuma o suradnji. S obzirom na prirodu postupka potvrđivanja međunarodnih ugovora, kojim država i formalno izražava spremnost da bude vezana već potpisanim međunarodnim ugovorom, kao i na činjenicu da se u ovoj fazi postupka u pravilu ne može mijenjati ili dopunjavati tekst međunarodnog ugovora, predlaže se ovaj prijedlog Zakona raspraviti i prihvatiti po hitnom postupku, objedinjujući prvo i drugo čitanje.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je, bez rasprave, jednoglasno (10 glasova „ZA“), predložiti Hrvatskom saboru donošenje

ZAKONA O POTVRDIVANJU SPORAZUMA O SURADNJI IZMEĐU EUROPSKE ZAJEDNICE I NJEZINIH DRŽAVA ČLANICA, S JEDNE STRANE, I ŠVICARSKE KONFEDERACIJE, S DRUGE STRANE, U BORBI PROTIV PRIJEVARA I SVIH DRUGIH NEZAKONITIH AKTIVNOSTI KOJE ŠTETE NJIHOVIM FINANCIJSKIM INTERESIMA

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl. oec., predsjednica Odbora.

PREDSJEDNICA  ODBORA
Grozdana Perić, dipl. oec.