Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br.16

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 2. sjednici, održanoj 11. rujna 2020. godine, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br.16, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 3. rujna 2020. godine.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravljao je o Konačnom  prijedlogu zakona, na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.

Uvodno je predstavnik Ministarstva financija istaknuo da je postojeći Zakon o koncesijama donesen u Hrvatskome saboru na sjednici održanoj 30. lipnja 2017. godine s ciljem usklađivanja s Direktivom 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovora o koncesiji. Europska komisija provela je evaluaciju prenošenja Direktive u nacionalno zakonodavstvo te je putem Službene opomene - povreda br. 2018/2269 obavijestila Republiku Hrvatsku o rezultatima evaluacije i izrazila svoje nedoumice i pitanja koja su se nametnula prilikom provjere usklađenosti. Republika Hrvatska poslala je odgovor u zadanom roku.

U komunikaciji s predstavnicima Europske komisije raspravljene su sporne odredbe, te je usuglašen okvir izmjena. Pošto se utvrdilo kako su u pojedinim segmentima nedovoljno precizno prenijete odredbe Direktive, pristupilo se izradi izmjena Zakona o koncesijama kojim se predlažu ispraviti sve neusklađenosti. Prijedlog zakona prihvaćen je na 16. sjednici Hrvatskoga sabora, 7. travnja 2020. godine. Na Prijedlog zakona nije bilo sadržajnih primjedbi i prijedloga. S obzirom da je predmetni zakonski tekst usvojen u prvom čitanju Hrvatskog sabora, a uzimajući u obzir održane parlamentarne izbore te da je formiran novi saziv Hrvatskog sabora, predlagatelj predlaže usvajanje predmetnog Zakona po hitnoj proceduri radi usklađivanja s Direktivom te otklanjanja uočenih manjkavosti. S ciljem usklađenja s predmetnom direktivom izmjenama ovoga Zakona predlaže se izmjena definicije gospodarskog subjekta kojom se detaljnije propisuje tko se sve smatra gospodarskim subjektom, preciziraju se odredbe o sukobu interesa osoba uključenih u postupak davanja koncesije te svih koji mogu utjecati na tijek postupka davanja koncesija na način da se iste povezuju sa Zakonom o javnoj nabavi koja je sastavni dio sustava koncesija.

Nadalje i s obzirom kako Direktiva o koncesijama predviđa niz odredbi o davanju koncesija u području obrane i sigurnosti, a sustav koncesioniranja u Republici Hrvatskoj davanje koncesija u području obrane ne predviđa, opravdanost neprenošenja tih odredbi Direktive potrebno je osigurati kroz zakonsko propisivanje zabrane davanja koncesije u području obrane i sigurnosti. Dodatno se određuju ostali razlozi isključenja gospodarskog subjekta odnosno slučajevi u kojima davatelj koncesije može isključiti gospodarskog subjekta iz postupka davanja koncesije, a koje davatelj koncesije može koristiti u postupku davanja koncesija. Navedene odredbe su identične onima koje su definirane i Zakonom o javnoj nabavi koja čini osnovu provedbe transparentnih postupaka davanja koncesije.

Isto tako ovim Zakonom preciznije se određuju mogućnosti za izmjenu ugovora o koncesiji na način da se briše mogućnost da Hrvatski sabor može zahtijevati izmjenu ugovora o koncesiji ako to zahtjeva interes Republike Hrvatske. Predlaže se brisanje navedene odredbe s obzirom da je kao takva preopćenita jer se ne definira što bi bio interes Republike Hrvatske, a da već nije propisan stavkom 1. istog članka koji propisuje da Hrvatski sabor može izmijeniti ugovor o koncesiji kada se utvrdi da je ugrožena nacionalna sigurnost i obrana države, okoliš ili ljudsko zdravlje. Ova odredba bila je sadržana i u prošlom Zakonu o koncesijama koji je donesen 2012. godine i nikada nije konzumirana. S ciljem usklađenja s Direktivom detaljnije se određuje način izračuna nove procjene vrijednosti koncesije prilikom izmjene ugovora o koncesiji te se dorađuju odredbe o založnom pravu. Također izvršene su manje intervencije vezane uz mogućnost podugovaranja koje je propisano liberalnije od odredbi važećeg Zakona na način da uvjeti za podugovaranje više nisu zakonski propisani već su prepušteni slobodnim tržišnim uvjetima. Konačno, uočene su i manje odredbe koje je bilo potrebno doraditi radi jasnoće te nomotehničkih i jezičnih ispravaka, a u cilju jasnijeg i preciznijeg izričaja.

Zaključno, u cilju dodatnog usklađivanja sa Direktivom o koncesijama, predlaže se donošenje izmjena Zakona o koncesijama koji predviđa jasnije i preciznije provođenje postupka davanja koncesija.
U raspravi na Odboru zatraženo je objašnjenje članka 5. Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama o povezanosti nekih koncesija i prostornog plana. Odgovoreno je da u reguliranju područja koncesija sudjeluje i Državno odvjetništvo Republike Hrvatske i resorno Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Sugestije su dane na osnovi iskustva djelatnika u resornom Ministarstvu, što predstavlja kvalitetno unaprjeđenje Zakona. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske zaduženo je za obranu interesa Republike Hrvatske. 
Dalje je postavljeno pitanje o članku 6. Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama i  mogućnosti dodavanje procjene vrijednosti koncesija kod drugih koncesijskih usluga osim nekretnina. Objašnjeno je da Europska komisija traži takvu procjenu vrijednosti koncesija za jasnu provedbu Zakona.

Član Odbora istaknuo je da je obrazloženje hitnosti donošenja Zakona nedostatno te da je pitanje koncesija jako važno za javni interes Republike Hrvatske. Odgovoreno je da će se Zakon raspraviti i na plenarnoj sjednici.

Nakon provedene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je  većinom glasova (10 glasova  „ZA“  i  1 glas „PROTIV“) predložiti Hrvatskome saboru donošenje 
Zakona o izmjenama i dopuna Zakona o koncesijama

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl. oec., predsjednica Odbora.

PREDSJEDNICA ODBORA
Grozdana Perić, dipl. oec.