Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju, prvo čitanje, P.Z.E. br. 851

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 92. sjednici održanoj 11. ožujka 2020.  godine o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju, prvo čitanje, P.Z.E. br. 851, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora, podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 5.ožujka 2020. godine.

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora, na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravljao je o predmetnim zakonima kao matično radno tijelo.

Uvodno je predstavnik Ministarstva financija istaknuo da je Prijedlog zakona usklađivanje s Direktivom Solventnost II radi ispunjenja obveze dosljednog prijenosa Direktive Solventnost II, na što je ukazala Europska komisija Republici Hrvatskoj. Kunski iznosi u Zakonu o osiguranju zamijenjeni su iznosima u eurima kako se ne bi svake godine, morale pripremati izmjene i dopune Zakona o osiguranju. 

Slijedom ispunjenja obveze prijenosa Direktive Solventnost II, Prijedlogom zakona izmijenjene su odredbe koje se odnose na izračun minimalnog potrebnog kapitala, uvjete koje trebaju ispuniti društva za osiguranje kako bi se kvalificirala kao mala društva te iznose uključene u velike rizike na način da su kunski iznosi zamijenjeni iznosima u eurima, uz navođenje preračunavanja u kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke koji se primjenjuje zadnjeg dana listopada prethodne godine. 

U cilju ujednačene primjene Zakona o osiguranju iznosi iz Direktive o distribuciji osiguranja koji su navedeni u kunskim iznosima u Zakonu o osiguranju zamijeniti će se iznosima u eurima (iznosi premije osiguranja, iznosi osiguranja od profesionalne odgovornosti, iznosi raspoloživih  financijskih sredstva posrednika u osiguranju). 

Dana 4. travnja 2018. godine stupio je na snagu Bilateralni sporazum između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o bonitetnim mjerama za osiguranje i reosiguranje (SL L 258, 6.10.2017.). Republika Hrvatska, kao i sve ostale države članice Europske unije, svojim zakonodavstvom ne smije postavljati uvjet poslovnog nastana za poslovanje društva za reosiguranje iz Sjedinjenih Američkih Država  na području Republike Hrvatske.

Usklađivanje s Delegiranom Uredbom Komisije (EU) 2019/1935 koja je izmijenila IDD Direktivu, prema kojoj EIOPA ima ovlast redovito preispitivati iznose osiguranja od profesionalne odgovornosti i potrebne iznose raspoloživih financijskih sredstava posrednika u osiguranju i reosiguranju, a sve kako bi se uzele u obzir promjene Europskog indeksa potrošačkih cijena koji objavljuje Eurostat (delegiranim aktom koji je izravno primjenjiv). 

Propisuje se obveza ishođenja prethodnog odobrenja od Agencije za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva za osiguranje, uvjeti, prestanak i ukidanje odobrenja za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora čime se osigurava potreban standard za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora neposrednom provjerom navedenih uvjeta, s obzirom na ulogu i važnost nadzornog odbora u društvu za osiguranje.

Leasing-društvima omogućeno da u ime jednog ili više društava za osiguranje ili po nalogu stranke obavljaju poslove distribucije osiguranja. Dio odredbi je dorađen radi jasnoće i nomotehničkih unaprjeđenja.

U raspravi na Odboru postavljeno je pitanje da li je suradnja leasing-društava i osiguravajućih društava regulirana pravilnikom. Napomenuto je da leasing-društva mogu strankama nuditi jedno osiguravajuće društvo, međutim stranka može imati dugogodišnja pozitivna iskustva s drugim osiguravajućim društvom, koje nudi povoljnije uvjete kasko osiguranja i drugih osiguranja. Odgovoreno je da suradnja leasing-društava i osiguravajućih društava nije regulirana pravilnikom, ali istaknuto je i da se paralelno usvajaju izmjene Zakona o leasingu. 

Nakon provedene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je  jednoglasno  predložiti Hrvatskome saboru sljedeće 

                                ZAKLJUČKE

1.    Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju.                                                                                                                                                                                     
2.    Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja dostavit će se predlagatelju da ih razmotri prilikom utvrđivanja teksta Konačnog prijedloga zakona.                                                     

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl.oec., predsjednica Odbora.

PREDSJEDNICA ODBORA
Grozdana Perić, dipl.oec.