Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun o Prijedlogu zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/1238 o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP), prvo čitanje, P.Z.E. br. 314

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 55. sjednici, održanoj 15. rujna 2022. godine, Prijedlog zakona o provedbi Uredbe (EU)  2019/1238 o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP), prvo čitanje, P.Z.E. br. 314, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 21. srpnja 2022. godine. 

Odbor je o predmetnom Prijedlogu zakona raspravljao na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.
Uvodno je predstavnik Ministarstva financija istaknuo da će se Zakonom osigurati pretpostavke za provedbu Uredbe (EU) 2019/1238 objavljene u SL EU 25. 7. 2019., koja se primjenjuje od 22. 3. 2022. godine. Svrha Uredbe (EU) 2019/1238 jest uvođenje nove vrste dobrovoljnog osobnog mirovinskog proizvoda (dalje u tekstu: PEPP) na razini Europske unije, koji će biti dopuna postojećim nacionalnim oblicima štednje za mirovinu, s ciljem da se građanima EU omogući veći izbor dobrovoljne mirovinske štednje i time pridonese ublažavanju demografskih izazova starenja stanovništva Europske unije. Između ostaloga, Uredba (EU) 2019/1238 uređuje jedinstvena pravila o registraciji, pružanju, distribuciji i nadzoru PEPP-ova. Razvoj paneuropskih mirovinskih proizvoda dio je dugoročne strategije Europske unije usmjerene prema stvaranju jedinstvenog tržišta osobnih mirovina i razvoju unije tržišta kapitala. Zakonom se omogućava provedba odredbi Uredbe (EU) 2019/1238 na području Republike Hrvatske kao i uređenje područja koja se smatraju nacionalnim diskrecijama. Zakonom se određuju nadležna tijela – Hrvatska narodna banka i Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, njihove nadležnosti kao i područje rada za izvršavanje zadaća propisanih Uredbom (EU) 2019/1238, a što podrazumijeva registraciju PEPP-a, nadzor PEPP proizvoda i upravljanja PEPP proizvodom, nadzor nad radom pružatelja i distributera PEPP-a, mogućnost izricanja prekršajnih sankcija i podnošenja optužnih prijedloga te suradnja s drugim nadležnim tijelima. U dijelu specifičnosti nacionalnog zakonodavstva posebno su uređeni uvjeti povezani s podračunima u Republici Hrvatskoj kojima se uređuje faza prikupljanja sredstava, faza isplate, mogućnosti prijevremene i jednokratne isplate te porezni tretman. 

Cilj Zakona je uvođenje novog dobrovoljnog oblika mirovinske štednje u Republici Hrvatskoj kao i razvijanje i poticanje konkurencije u području mirovinske štednje. Potencijalnim (domaćim i stranim) pružateljima i distributerima omogućit će se nuđenje i distribucija PEPP proizvoda na području Republike Hrvatske, a građanima Republike Hrvatske će se omogućiti da dio svoje mirovinske štednje ostvaruju i putem PEPP proizvoda. Pružateljima i distributerima omogućeno je prekogranično nuđenje PEPP proizvoda, u skladu sa slobodom pružanja usluga i poslovnog nastana te standardizacijom PEPP proizvoda. Štedišama PEPP-a omogućena je prekogranična prenosivost PEPP-a s promjenom boravišta kao i usluga promjene pružatelja (s ili bez promjene boravišta), u skladu s pravom na slobodu kretanja i zaštite osobnih mirovinskih prava.
    
U raspravi na Odboru navedeno je da regulaciju PEPP-a vrše nacionalna tijela- Hrvatska narodna banka i Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. Napomenuto je da bi takvu regulaciju trebalo vršiti tijelo Europske unije. Odgovoreno je da svaka država članica Europske unije vodi računa o svojim financijskim tržištima, kao ovdje Republika Hrvatska.  Naglašeno je da jedno tijelo Europske unije ne može nadzirati sva financijska tržišta u Europskoj uniji.
Dalje je zatražena informacija o razlogu uvođenja PEPP u Republiku Hrvatsku, koji odgovara trećem stupu mirovinskog osiguranja. Odgovoreno je da konkurencija između mirovinskih fondova pridonosi boljem prinosima mirovinskih fondova.

Nakon provedene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je jednoglasno predložiti Hrvatskome saboru sljedeće 

ZAKLJUČKE

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o provedbi Uredbe (EU)  2019/1238 o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP).                                                                                                                                                                                     
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja dostavit će se predlagatelju da ih razmotri prilikom utvrđivanja teksta Konačnog prijedloga zakona.   

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl. oec., predsjednica Odbora.

PREDSJEDNICA ODBORA
Grozdana Perić, dipl.oec.