Odbor za gospodarstvo

Izvješće Odbora za gospodarstvo o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti, P.Z.E. br. 101

Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora je na  13. sjednici održanoj 24. ožujka 2021. godine razmotrio Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 18. ožujka 2021. godine. 

Odbor za gospodarstvo je na temelju članka 75. Poslovnika Hrvatskoga sabora raspravio predloženi akt u svojstvu matičnoga radnog tijela. 

U uvodnom izlaganju predstavnica predlagatelja je istaknula da se u bitnome  ove izmjene i dopune Zakona o energetskoj učinkovitosti predlažu se kako bi se zakonodavni okvir Republike Hrvatske uskladio s izmjenama regulatornog okvira Europske Unije u području energetske učinkovitosti nastalih donošenjem Direktive (EU) 2018/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o izmjeni Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti u području energetske učinkovitosti. 
Direktivom se uspostavlja zajednički pravni okvir za promicanje energetske učinkovitosti unutar Europske unije:
-     20 % smanjenja potrošnje energije u odnosu na projiciranu potrošnju u 2020. godini i 
-    najmanje 32,5 % smanjenja potrošnje energije u 2030. godini u odnosu na potrošnju bazne 2005. godine.
Ovim se izmjenama i dopunama Zakona predviđa utvrđivanje okvirnih nacionalnih ciljeva energetske učinkovitosti i doprinosa za 2020. i 2030. godinu, u skladu s člankom 3. Direktive. 
Nadalje, predstavnica predlagatelja je istaknula razlike između rješenja koja se predlažu u Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti u odnosu na Prijedlog zakona u prvom čitanju.
Tako su u Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti unesene sljedeće izmjene:
-    u čl.13. iza st.11. dodaje se novi st.12.,
-    sukladno gore navedenoj izmjeni u st. 13. i 14. prilagođeno je pozivanje  na odredbe novog stavka,
-    isto tako, u st. 14. određeno je da će se ušteda energije sukladno st. 11. i 12. ovoga čl. nadoknaditi posredstvom Fonda korištenjem sredstava uplaćenih na ime neostvarene uštede, kao i korištenjem financijskih sredstava Fonda dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbe u alternativne mjere.
Naime, ove izmjene predlagatelj smatra važnim s obzirom na katastrofom pogođena područja (potres), osloboditi, odnosno umanjiti obvezu stranke obveznice koja je doprinijela svojim financijskim sredstvima u svrhu smanjenja energetskog siromaštva na područjima obuhvaćenim proglašenjem katastrofe. Ovim izmjenama proširit će se i obveza Fonda da pokrije uštede energije.
-    na traženje Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine dodan je novi čl. 19, kojim se određuje da energetske preglede javne rasvjete mogu provoditi ovlašteni inženjeri elektrotehnike (usklađenje sa Zakonom o gradnji, NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19 i Pravilnika o energetskom pregledu zgrada i energetskom certificiranju, NN 88/17 i 19/20).
-    također, sukladno traženju Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine dodan je novi čl. 22. kojim se omogućava APN-u da na temelju pisanog sporazuma, odnosno ugovora provodi postupak javne nabave za energetsku uslugu u zgradarstvu u ime i za račun trgovačkih društava kojima je osnivač Republika Hrvatska.
-    u prijelazne i završne odredbe dodan je novi čl. 28.
-    na prijedlog Odbora za zakonodavstvo uređuje se nomotehnički izričaj u čl. 2., dodanom st. 4. čl. 2. i  čl. 22.

Bez rasprave Odbor je većinom glasova, sa 7 (sedam) ”ZA” i 2 (dva) ”SUZDRŽANA” odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje  

Z A K O N A O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio Žarka Tušeka, predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
Žarko Tušek