Odbor za gospodarstvo

Izvješće Odbora za gospodarstvo o: a) Prijedlogu odluke o razrješenju članice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije; b) Prijedlogu odluke o imenovanju članice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije

Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora je na 18. sjednici održanoj 26. svibnja 2021. godine razmotrio pod a) Prijedlog odluke o razrješenju članice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije i pod b) Prijedlog odluke o imenovanju članice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 22. travnja 2021. godine.

Odbor je gore navedene prijedloge odluka razmotrio u svojstvu matičnoga radnog tijela, sukladno članku 75. Poslovnika Hrvatskoga sabora. 

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja je istaknuo da Hrvatskom energetskom regulatornom agencijom upravlja Upravno vijeće koje ima 5 članova, od kojih je jedan predsjednik Upravnog vijeća, jedan zamjenik, a sve sukladno odredbi članka 23. stavka 1. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (Narodne novine, broj 120/12, 68/18 – u daljnjem tekstu: Zakon). 
Nadalje, navedeno je da se Zakonom propisuje da predsjednika i članove Upravnog vijeća Hrvatske energetskom regulatorne agencije imenuje Hrvatski sabor na vrijeme od 7 godina te da se u načelu ne biraju odjednom, upravo kako bi se održao kontinuitet mandata (mandati tako ističu u različitim vremenskim razdobljima), a zbog važnosti funkcioniranja takvog regulatornog tijela.
Na temelju  odredbe članka 26. stavka 1. točke 1. Zakona, mandat predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije prestaje odlukom o razrješenju  s dužnosti koju donosi Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, nakon isteka razdoblja na koje je predsjednik ili član Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije imenovan.
S obzirom da je dosadašnjoj članici Upravnog vijeća, mr. sc. Sonji Tomašić Škevin, dana 15. studenog 2020. istekao mandat na koji je imenovana, Vlada Republike Hrvatske je na svojoj sjednici održanoj 22. travnja 2021. utvrdila Prijedlog odluke o razrješenju, s danom 15. studenoga 2020. godine, zbog isteka mandata.
Također, istaknuto je da je  Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na temelju provedenog postupka po javnom pozivu (evaluacija dokumentacije, intervju s kandidatima, bodovanja), predložilo Vladi Republike Hrvatske dr. sc. Alenku Kinderman Lončarević za članicu Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije.
Vlada Republike Hrvatske je utvrdila Prijedlog odluke o imenovanju dr. sc. Alenke Kinderman Lončarević za članicu Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije.
Predstavnik predlagatelja je naveo da su zaprimili jednu žalbu, od kandidata Dalibora Mikulića, koji smatra da mu je povrijeđeno pravo prednosti, s obzirom na status hrvatskog branitelja. Ministarstvo je predmetnu žalbu odbilo.

U raspravi je istaknuta kritika predstavniku predlagatelja za nepoštivanje roka  iz odredbe članka 24. stavka 1. Zakona, prema kojem je Vlada Republike Hrvatske dužna najmanje 30 dana prije isteka mandata člana Upravnog vijeća, predložiti Hrvatskom saboru njegovo razrješenje i ujedno dostaviti obrazloženu listi kandidata, prethodno dostavljenu od strane ministarstva za izbor novoga člana.
Članica Odbora se je osvrnula na zakonitost donošenja odluka Upravnog vijeća, s obzirom na odredbu članka 27. stavka 3. Zakona, u dijelu koji propisuje da član Upravnog vijeća ne može biti suzdržan od glasovanja, a situacija jest da je članici istekao mandat.
Također, postavilo se je i pitanje legitimiteta same procedure, u smislu da li je Vlada Republike Hrvatske trebala dostaviti Hrvatskom saboru Prijedlog odluke o imenovanju članice Upravnog vijeća ili je bilo dovoljno dostaviti obrazloženu listu kandidata, temeljem koje bi postupak intervjua s kandidatima proveo matični Odbor Hrvatskoga sabora i utvrdio prijedlog odluke.

Konstatirano je da je ovakav način predlaganja imenovanja i razrješenja članova Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije od strane Vlade Republike Hrvatske ustaljena praksa, i to od stupanja na snagu samog Zakona.
Nadalje, pojašnjeno je da zakonitost rada  i odluka Hrvatske energetske regulatorne agencije u ovoj situaciji nije dovedeno u pitanje, budući da Upravno vijeće odlučuje većinom glasova svih članova Upravnog vijeća, a za što je u svakom slučaju dovoljno 3 člana.

Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova (sa 7 glasova ”ZA” i 3 ”SUZDRŽANA” glasa) odlučio predložiti Hrvatskome saboru sljedeći

ZAKLJUČAK

Podržava se donošenje Odluke o razrješenju članice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije kako je to predložila Vlada Republike Hrvatske.


Zatim je sa većinom glasova (sa 6 glasova ”ZA” i 4 glasa ”PROTIV”) odlučio predložiti Hrvatskome saboru sljedeći

ZAKLJUČAK

Podržava se donošenje Odluke o imenovanju članice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije kako je to predložila Vlada Republike Hrvatske.

Za svog izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Žarka Tušeka, predsjednika Odbora.
                            
PREDSJEDNIK ODBORA 

                                Žarko Tušek