Odbor za gospodarstvo

Izvješće Odbora za gospodarstvo s rasprave o Godišnjem izvješću Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) za 2018. i 2019. godinu

Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora je na svojoj 12. sjednici održanoj 10. ožujka 2021.  godine razmotrio Godišnje izvješće Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) za 2018. i 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Izvješće), koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora, dostavila Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, aktom od 10. veljače 2021. godine.

Odbor za gospodarstvo je na temelju članka 75. Poslovnika Hrvatskoga sabora raspravio predloženi akt u svojstvu matičnoga radnog tijela. 

Odbor je raspolagao mišljenjem Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 022-03/20-07/295, Urbroj: 50301-05/14-21-8 od 4. ožujka 2021 godine.                                                                                                                                                  

Izvješće je predstavio g. Vjeran Vrbanec, predsjednik Uprave Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO). 

Uvodno se je osvrnuo na povijest HAMAG-BICRO-a, pojasnivši da je nastao 2014. godine spajanjem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije (HAMAG INVEST) i Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske (BICRO). Svrha spajanja ovih dviju Agencija jest strateško kreiranje jedinstvenog sustava koji će poduzetnicima pružiti podršku kroz sve razvojne faze njihovog poslovanja – od istraživanja i razvoja ideje pa sve do komercijalizacije i plasmana na tržište.

Nadalje, naglasio je da predmetno Izvješće obuhvaća sve ključne djelatnosti HAMAG-BICRO-a iz financijskih instrumenata, bespovratnih potpora te podrške razvoju i jačanju kapaciteta krajnjih korisnika uz financijsko izvješće.

Što se tiče jamstava, tijekom 2018. i 2019. godine intenziviralo se korištenje financijskih instrumenata sufinanciranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (u daljnjem tekstu: ESIF), prvenstveno ESIF Pojedinačna jamstva, uz paralelno provođenje nacionalnih jamstvenih programa. U drugoj polovici 2018. godine potpisani su Sporazumi o suradnji sa financijskim institucijama za provedbu financijskog instrumenta ESIF Ograničeno portfeljno jamstvo koji se provodilo u 2019. godini.

Krajem siječnja 2019. godine potpisan je sporazum o financiranju razine II sa financijskim institucijama za sudjelovanje u provođenju programa za financijski instrument Pojedinačna jamstava za ruralni razvoj. 
U svibnju 2019. Vlada  Republike Hrvatske usvojila je jamstveni program PLUS.

Ukupno u 2018. i 2019. godini HAMAG-BICRO je zaprimio 517 zahtjeva za jamstvo, odobrio 451 jamstvo, a izdao 439 jamstava. Ukupna vrijednost izdanih jamstva iznosi 1,03 milijardi kuna, od čega se 88% odnosi na financijski instrument ESIF Pojedinačna jamstva. 

Vezano za zajmove, u 2018. i 2019. godini su se provodili sljedeće vrste ESIF zajmova: ESIF Mali investicijski zajmovi, ESIF Mikro investicijski zajmovi i ESIF Mikro zajmovi za obrtna sredstva s ukupnom alokacijom od 74 milijuna eura koja ističe po iskorištenju sredstava, a najkasnije do 31.12.2020. godine.
Uz ESIF financijske instrumente, u rujnu 2018. godine u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede pokrenuti su i programi Financijskih instrumenata za ruralni razvoj, kada su predstavljeni financijski instrumenti Mali investicijski zajam za ruralni razvoj i Mikro investicijski zajam za ruralni razvoj s alokacijom od 39,8 milijuna eura.

Ukupno u 2018. i 2019. godini zaprimljeno je 1903 zahtjeva za ESIF zajmovima. Odobreno je 1177 zahtjeva u ukupnom iznosu od 337 milijuna kuna. U dijelu zajmova za ruralni razvoj, zaprimljeno je njih 770, od čega je 547 zahtjeva odobreno u ukupnom iznosu od 138 milijuna kuna.

Nadalje, u odnosu na bespovratne potpore, HAMAG-BICRO je tijekom 2018. i 2019. godine obavljao funkcije Posredničkog tijela razine 2 (u daljnjem tekstu: PT2) na poslovima vrednovanja i ugovaranja za trinaest javnih poziva.

U ulozi PT2 HAMAG-BICRO je obavljao poslove praćenja provedbe projekata za čak dvadeset i dva javna poziva čime je obuhvaćeno 3422 poduzetničkih projekata ukupne vrijednosti 7,9 milijardi kuna, od čega dodijeljena bespovratna sredstva čine 3,3 milijarde kuna. Isplaćeno je nešto više od 2,09 milijardi kuna bespovratnih sredstava.

HAMAG-BICRO je tijekom 2018. i 2019. godine obavljao funkcije PT2 na poslovima vrednovanja i ugovaranja za pet javnih poziva iz područja istraživanja, razvoja i inovacija (IRI). Za navedenih 5 poziva zaprimljena je 831 prijava, ukupni traženi iznos bespovratnih potpora iznosio je 954 milijuna kuna, a ukupna vrijednost prijavljenih projekata iznosila je 1,9 milijardi kuna.

Također, HAMAG-BICRO je u ulozi PT2 obavljao poslove praćenja provedbe istraživačko-razvojnih i inovacijskih projekata (u daljnjem tekstu IRI) za ukupno četiri javna poziva. U provedbu je u 2018. i 2019. godini pristiglo novih 174 ugovora projekata iz područja IRI ukupne vrijednosti preko 1,5 milijardi kuna, od čega dodijeljena bespovratna sredstva čine više od 765 milijuna kuna. Isplaćeno je više od 253 milijuna kuna bespovratnih sredstava.

HAMAG-BICRO pruža podršku subjektima malog gospodarstva u raznim aspektima poslovanja, a tijekom 2018. i 2019. godine aktivno je sudjelovao u programu Europske poduzetničke mreže, u programu OBZOR 2020, provodio je aktivnosti u okviru projekta Razvoj mreže PPI te je po prvi put proveo pilot-projekte u okviru programa Mreže studentskih poduzetničkih inkubatora.

Međunarodnom suradnjom HAMAG-BICRO kontinuirano spaja domaće i strane partnere.
Što se tiče Financijskog izvješća u Izvješću, za 2018. godinu ukupno planirani prihodi odnosno primici su iznosili 362.788.226 kuna. Najveći udio u financijskom planu zauzima izvor 563 (51,11%) kojeg čine sredstva planirana u okviru ESIF-a (sredstva za financiranje financijskih instrumenata i sredstva tehničke pomoći). Sredstva planirana na razini nacionalne komponente državnog proračuna (izvor 11 i 12) čine svega 32,42 % financijskog plana za 2018. godinu.

U razdoblju od 01.01.-31.12.2018. godine ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od  353.571.722 kuna.

Ukupni rashodi i izdaci za 2018. godinu iznosili su 366.507.050 kuna. 
U 2019. godini HAMAG-BICRO je ostvario ukupne prihode i primitke u iznosu od 654.142.726 kuna. 
Ukupni rashodi i izdaci za 2019. godinu iznosili su 557.537.460 kuna. 
Ukupan udio nacionalne komponente državnog proračuna (Opći prihodi i primici izvor 11 i Sredstva učešća za pomoći izvor 12) čine 15,65% utrošenih sredstava za 2019 godinu, odnosno 85.653.378,71 kuna.
Najveći udio  u izvršenju čine izvori financiranja  Pomoći i to Pomoći iz EU i Fondovi EU čiji je udio 75,81 %, odnosno 414.854.334,13 kn. Od Fondova EU najznačajniji je Europski fond za regionalni razvoj tj. Financijski instrumente ESIF iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020 iz kojeg isplaćuju ESIF Mikro i Male zajmove, te Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj vezan za Male investicijske zajmove za ruralni razvoj i Mirko zajmove za obrtna sredstva za ruralni razvoj.

Zaključno, predsjednik Uprave Vjeran Vrbanec je istaknuo da iz rezultata prikazanih u Godišnjim izvješćima 2018. i 2019. proizlazi kako je HAMAG-BICRO svoje zadane planove i ciljeve ostvario u cijelosti.

U raspravi se je postavilo pitanje zaposlenih s obzirom na obujam posla, kojom prilikom je pojašnjeno da je HAMAG-BICRO postigao da se plaće isplaćuju na teret sredstava EU, da je prosjek godina zaposlenika oko 33 godine (mlađi kadar), a što ujedno  podliježe velikoj fluktuaciji kadra te da s obzirom na potaknute investicije i broj zahtjeva za kreditiranje kao i ostalih aktivnosti ima prostora za jačanje kapaciteta.
Nadalje, u raspravi je istaknuta kritika na procjenu rizika prilikom kreditiranja, zatim na neravnomjeran raspored potpora koji pridonosi neravnomjernom razvoju Hrvatske, pritom naglašavajući da je najviše kreditirana Zagrebačka županija te da pada broj jamstava.

Tom prilikom je odgovoreno da u odnosu na broj zaprimljenih zahtjeva, po prirodi stvari postoji mogućnost da se dogodi loša procjena rizika, a što je izuzetno rijetko (izdvojen slučaj), zatim da je zbog same koncentracije aktivnosti poduzetnika Zagrebačka županija najbrojnija po potporama te da broj jamstava pada iz razloga što su poduzetnicima na raspolaganju bespovratne potpore, pa ne idu u kreditiranja.  
Također, postavilo se je pitanje digitalizacije same institucije, a radi poboljšanja i učinkovitosti procesa zaprimanja i obrade zahtjeva, kojom prilikom je odgovoreno da je HAMAG-BICRO visoko digitaliziran i automatiziran što doista olakšava predaju zahtjeva, no naglašeno je u odgovoru da problem dinamike obrade nije on-line prijava, tj. sam proces, već abnormalna količina zahtjeva.

Kao sugestija u raspravi izneseno je da bi u cilju što bržeg razvoja većinu potpora trebalo usmjeriti u mikropoduzetništvo.

Dio rasprave odnosio se je na  aktivnosti i poslovanje u 2020. godini, a o čemu će biti prilike detaljnije osvrnuti se tijekom predstavljanja Godišnjeg izvješća HAMAG-BICROA za 2020 godinu.

Nakon provedene rasprave Odbor je sa 7 (sedam) glasova ”ZA” i 3 (tri) glasa ”SUZDRŽAN”  odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeći 

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Godišnje izvješće Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) za 2018. i 2019. godinu.

                        

PREDSJEDNIK ODBORA 

                            Žarko Tušek