Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

Izvješće Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu s rasprave o Godišnjem izvješću Hrvatske zaklade za znanost za 2018. godinu

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora razmotrio je na 55. sjednici, održanoj 2. listopada 2019. godine, Godišnje izvješće Hrvatske zaklade za znanost za 2018. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora sukladno odredbi članka 18. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost, dostavio Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost, aktom od 9. srpnja 2019. godine.

Odbor je u smislu članka 97. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenom pitanju   raspravljao u svojstvu matičnog  radnog tijela.

U raspravi Odbor je raspolagao pisanim mišljenjem Vlade Republike Hrvatske (Klasa: 022-03/19-12/57, Urbroj: 50301-27/20-19-5) upućenim Hrvatskom saboru aktom od 19. rujna 2019. godine, kojim se predlaže Hrvatskom saboru da prihvati Godišnje izvješće Hrvatske zaklade za znanost za 2018. godinu. 

Uvodno obrazloženje podnio je akademik Dario Vretenar, predsjednik Upravnog odbora Zaklade.

Podnositelj izvješća istaknuo je da je Zaklada i u 2018. godini nastavila unaprjeđivati sustav vrednovanja i praćenja projekata kako bi se osiguralo financiranje izvrsnih znanstvenika i mladih istraživača te izvrsnih, nacionalno značajnih ili međunarodno kompetitivnih znanstvenih projekata.  

Tijekom 2018. godine Zaklada je financirala i pratila oko 600 znanstvenih istraživačkih projekata i oko 300 doktoranada u sklopu programa „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ financiranih iz Državnog proračuna te 161 doktoranda iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Također, tijekom 2018. godine Zaklada je nastavila i s programom „Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja“ s ciljem izrade baze podataka usustavljenih terminoloških zbirki, kao i programom „Potpora istraživačima za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća“, kojim se potiče suradnja hrvatskih istraživača s voditeljima ERC (engl. European Research Council) projekata radi stjecanja iskustva i pripreme vlastite prijave projektnog prijedloga za natječaje ERC programa. Također je otvoren i Program izvrsnosti u visokom obrazovanju – Tenure Track pilot program, koji Hrvatska zaklada za znanost provodi u suradnji sa švicarskim partnerom École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). U 2018. godini potpisan je ugovor o provedbi Programa suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „Znanstvena suradnja“, koji je sufinanciran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda. Riječ je o projektu ukupne vrijednosti 44.842.440,00 kuna, čiji je nositelj Hrvatska zaklada za znanost.  

Nadalje, Hrvatska zaklada za znanost krajem 2018. godine pristupila je konzorciju QuantERA – ERA-NET Cofund in Quantum Technologies, koji okuplja 32 nacionalne/regionalne organizacije za financiranje istraživanja radi financiranja međunarodnih istraživačkih projekata u području kvantnih tehnologija. U natječaju QuantERA 2019. otvorenom u studenom 2018. godine, prvi put sudjeluje i Hrvatska zaklada za znanost, što omogućuje i prijave hrvatskih znanstvenika. 

Predstavljajući aktivnosti Zaklade u 2018. godini, podnositelj izvješća istaknuo je kako je Zaklada vrednovala 222 projektna prijedloga, kontaktirano je 669 međunarodnih recenzenata, 147 projekata prihvaćeno je za financiranje, praćeno je 599 projekata te obrađeno 490 periodičnih izvješća. Zaposlena su 35 poslijedoktoranda dok je 309 doktoranada financirano. S projekta Zaklade objavljeno je 1052 publikacije, 440  publikacija objavili su doktorandi, od čega 204 kao prvi ili jedini autori.    

Upravni odbor Zaklade održao je 22 sjednice, od čega 10 sjednica uživo i 12 elektroničkih sjednica.

Ukupna imovina Zaklade na dan 31. prosinca 2018. godine iznosila je 153.443.788 kuna, od kojih se 623.003 kune odnosi na nefinancijsku imovinu Zaklade, a 152.820.785 kuna na financijsku imovinu Zaklade. 

U raspravi članovi Odbora pohvalili su rad Zaklade u protekloj godini ocijenivši kako je Zaklada tijekom 2018. godine kvalitetno obavljala svoju zakonom propisanu zadaću. Jednako tako, članovi Odbora zaključili su kako je za projekte iz područja društvenih znanosti uočen zamjetan eksponencijalni pad financiranih projekata, kao i evidentni pad postotka prijava na projekte iz područja društvenih i humanističkih znanosti. S tim u svezi, sugerirano je podnositelju izvješća da u narednom razdoblju, s ciljem poticanja izvrsnosti istraživača, poduzme potrebne mjere kako bi se spriječio daljnji pad prijava na projekte iz navedenih područja.

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora jednoglasno je odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje sljedećeg   z  a k  lj  u č  k a 

PRIHVAĆA SE GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST ZA 2018. GODINU

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora  određena je doc. dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, predsjednica Odbora, a u slučaju njezine odsutnosti Sabina Glasovac, potpredsjednica Odbora.

  
PREDSJEDNICA ODBORA

doc. dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović