Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

Izvješće Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu s rasprave o Izvješću o uredbi koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora razmotrio je na 45. sjednici, održanoj 23. rujna 2022. godine, Izvješće o uredbi koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 9. rujna 2022. godine.

Odbor je, u smislu članka 97. Poslovnika Hrvatskoga sabora, o navedenom pitanju   raspravljao u svojstvu matičnog radnog tijela.

Uvodno obrazloženje podnio je predstavnik predlagatelja. 

Predstavnik predlagatelja istaknuo je kako je donošenje ove Uredbe razultat globalne gospodarske situacije zbog koje su uvećani svi troškovi proizvodnje udžbenika a ponajviše cijena tiska.

U raspravi većina članova Odbora prihvatila je donošnje predmetne Uredbe. Također u raspravi zatraženo je od Ministarstva znanosti i obrazovanja da Odboru dostavi informaciju o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za nabavu udžbenika u okviru Razdjela 080 Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2022. godinu.

Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova (6 za i 4 suzdržana) odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje sljedećeg  

z a k lj u č k a

Prihvaća se Izvješće o uredbi koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju
zakonske ovlasti;

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković, predsjednica Odbora, a u slučaju njezine odsutnosti Marijan Pavliček, potpredsjednik Odbora.

                                                                                                PREDSJEDNICA ODBORA 


                                 izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković