Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu

Izvješće Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu o Informaciji o Sažetku nacrta nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026.

Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskoga sabora, na 11. sjednici održanoj 14. travnja 2021. godine, raspravio je Informaciju o Sažetku nacrta nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026., koju je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 1. travnja 2021. godine. 
Odbor je predmetni akt raspravio kao zainteresirano radno tijelo, sukladno odredbi članka 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Ministar mora, prometa i infrastrukture uvodno je obrazložio Sažetak nacrta nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026., posebno u dijelu koji se odnosi na djelokrug rada Odbora. Pri tom je naglasio da je Europska komisija predložila plan oporavka kako bi pomogla državama članicama u otklanjanju gospodarskih i društvenih posljedica nastalih zbog pandemije COVID-19. Hrvatskoj će biti raspoloživa bespovratna sredstva u okvirnom iznosu 6,3 milijardi eura, ili 47,5 milijardi kuna, i zajmovi u okvirnom iznosu 3,6 milijardi eura, ili 27,1 milijardi kuna. Od toga su za „Razvoj konkurentnog, energetski održivog i učinkovitog prometnog sustava“ predviđene investicije u iznosu od 5.5 milijardi kuna. Dodatna sredstva od oko 900 milijuna kuna osigurana su za investicije usmjerene na osiguranje odgovarajuće pokrivenosti širokopojasnog pristupa i kapaciteta za sve sektore koji su ključni za oporavak i otpornost.  
Nadalje je istaknuo da se planira nastavak ulaganja u modernizaciju prometne infrastrukture, a koja za cilj imaju razvoj održivog prometa uz poticanje razvoja pametnih rješenja. U tom smislu, reforma prometnog sektora je sveobuhvatna te su njome obuhvaćene reforme željezničkog, cestovnog i zračnog sektora, kao i reforma pomorstva i unutarnjih plovnih putova. Uz osuvremenjivanje pruga te obnovu nekih dionica planirana je izgradnja 30 km željezničkih pruga, modernizacija luka otvorenih za javni promet, nabava novih putničkih brodova za obalni linijski promet te obnova flote unutarnje plovidbe. 
Tijekom rasprave istaknuto je da je predviđena nabava vozila na alternativni pogon. S tim u vezi, predviđene su investicije za istraživanje, razvoj i proizvodnju vozila nove mobilnosti i prateće infrastrukture. Također će se omogućiti sufinanciranje kupnje novih vozila i razvoj infrastrukture za alternativna goriva  u cestovnom prometu.
U raspravi  je naglašeno da je prometni sektor teško pogođen krizom uzrokovanom virusom COVID-19 te je nužno dodatno usmjeriti napore na osiguravanje otpornog i snažnog prometnog sustava.  Većina članova Odbora podržava Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026., naročito njegove glavne ciljeve. Podržan je nastavak ulaganja u modernizaciju prometne infrastrukture. Najveće investicije odnose se na rekonstrukciju željezničke pruge na dionici Dugo Selo-Novska, poddionica Kutina-Novska (faza D), osuvremenjivanje pruga te projekte vezane za primjenu zelenih tehnologija u željezničkom putničkom prijevozu.
U raspravi je izrečeno i nezadovoljstvo predloženim planom oporavka. Mišljenje je da je Nacionalni plan oporavka i otpornosti trebao biti za oporavak gospodarstva, a sredstva su,  najvećim dijelom, predviđena za velike infrastrukturne projekte za koje se sredstva mogu osigurati iz drugih izvora. Trebalo bi pomoći privatnom sektoru te njega osposobiti za krizu. S ovim mišljenjem nije se suglasila većina članova Odbora smatrajući da predložene investicije razvoja prometne infrastrukture stvaraju preduvjet za razvoj gospodarstva. Isto tako, hrvatski poduzetnici imaju mogućnost sudjelovati u realizaciji većine projekata. Nastavno je rečeno da je najvažnija brzina i spremnost projekata kako bi se provele predložene investicije do roka realizacije, odnosno do 2026. godine. 
Provedbom projekata očekuje se rekonstruirana željeznička infrastruktura, uspostavljen sustav elektroničke naplate cestarine, razvijen održiv sustav javnog prijevoza i integriran prijevoz putnika te modernizirana i obnovljena flota plovila. 
Tijekom rasprave istaknuto je da su kriteriji za dodjelu sredstava određeni te se odnose na investicije vezane za zelenu tranziciju, za čišću, digitalniju i otporniju budućnost.  
Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova (7 glasova ”ZA” 1 glas “PROTIV” i 3 glasa “SUZDRŽAN”) odlučio predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje sljedeći zaključak:

Prihvaća se Informacija o Sažetku nacrta 
nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026.

    Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio Peru Ćosića, predsjednika Odbora.

       

PREDSJEDNIK ODBORA 

                                                                    Pero Ćosić