Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. E. br. 49

1.Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 11. sjednici, održanoj 22. travnja 2008. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zrak , s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. E. br. 49, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 10. travnja 2008. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupku.

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeće

AMANDMANE

I. Na članak 2.

U članku 2. stavku 1. riječi: „stavku 1.“ brišu se.
U stavku 2. riječi: „Iza stavka 1. dodaju se“ zamjenjuju se riječima: „Dodaju se“, a u dodanom stavku 3. riječi: „iz stavka 1. zamjenjuju se riječima: „stavka 2.“.

Obrazloženje:

Nomotehnički se uređuje izričaj.

II. Na članak 28.

U članku 28., u dodanom članku 47a. u stavku 4. riječ: „dozvoljena“ zamjenjuje se riječju: „dopuštena“.

Obrazloženje:

Usklađuje se izričaj s posebnim zakonom.

III. Na članak 30.

U članku 30., u dodanom članku 51a. riječ: „djelatnost“ zamjenjuje se riječju: „poslove“.

Obrazloženje:

Uređuje se izričaj jer radnici zaposleni na određenim poslovima ne obavljaju djelatnost, već poslove i zadaće određenog radnog mjesta.

IV. Na članak 34.

U članku 34. tekst: „iza riječi″aktu o procjeni utjecaja na okoliš″“ zamjenjuje se tekstom: „riječ″aktu″ zamjenjuje se riječju: „rješenju“, a iza riječi: ″okoliš″“.

Obrazloženje:

Nomotehnički se uređuje izričaj i usklađuje s odredbom članka 13. stavka 1. ovoga Zakona.
  
V. Na članak 55.

Članak 55. mijenja se i glasi: 
„U cijelom tekstu  Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“, br. 178/04. i 110/07.), riječi: „tvari koje oštećuju ozonski sloj“, „županijsko poglavarstvo“, „gradsko poglavarstvo“, „općinsko poglavarstvo“, „web stranice“ i „fizička osoba“ u određenom rodu, broju i padežu zamjenjuju se riječima: „kontrolirane i zamjenske tvari“, „župan“, „gradonačelnik“, „načelnik općine“, „internet stranice“ i „obrtnik“ u odgovarajućem rodu, broju i padežu.

Obrazloženje:

Nomotehnički se uređuje izričaj, te istodobno sukladno tome nužno je članak 56., 57. i 58. brisati.

VI. Na članak 56.

Članak 56. briše se.

VII. Na članak 57.

Članak 57. briše se.

VIII. Na članak 58.

Članak 58. briše se.

4. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Emila Tomljanovića, predsjednika Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNIK
 ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

                  Emil Tomljanović, dipl.pravnik